• Τύπος

  Στην κατηγορία αυτή μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με εφημερίδες και περιοδικά, τον περιφερειακό τύπο, τις κρατικές δημοσιεύσεις, καθώς και πληροφορίες αναφορικά με την επιχορήγηση Ελληνικών Ταχυδρομείων.

 • Εφημερίδες και περιοδικά

  Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΑΝ 1092/1938 «Περί Τύπου» (link), τύπος και έντυπο είναι «παν ό,τι εκ τυπογραφίας ή οποιουδήποτε άλλου μηχανικού ή χημικού μέσου, παράγεται εις όμοια αντίτυπα και χρησιμεύει εις πολλαπλασιασμόν ή διάδοσιν χειρογράφων, εικόνων, παραστάσεων μετά ή άνευ σημειώσεων, ή μουσικών έργων μετά κειμένου ή επεξηγήσεων, ή φωνογραφικών πλακών.»


  Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΑΝ 1092/1938, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ΑΝ 1683/1939 (link), εφημερίδα είναι «παν έντυπον καθ’ εκάστην ή και κατά τα μεγαλύτερα αλλά τακτά πάντως χρονικά διαστήματα μέχρις ενός, κατ’ ανώτατον όριον, μηνός εκδιδόμενον και περιέχον ύλην γενικού πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, ήτοι ειδήσεις, κρίσεις επί ζητημάτων απασχολούντων την δημοσίαν γνώμην, αναγγελίας και διαφημίσεις.»


  Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 1436/1984 «Σύσταση Εμπορικού Παρεμβατικού Οργανισμού και μερικές άλλες διατάξεις» (link), ως ημερήσια εφημερίδα θεωρείται εκείνη που εκδίδεται καθημερινά ή επί έξι μέρες την εβδομάδα, έστω και αν σε ορισμένες εκδόσεις της εμφανίζεται με παραλλαγμένο τίτλο ώστε να παρουσιάζεται ως εβδομαδιαία ή ως εκδιδόμενη κατά τακτά χρονικά διαστήματα.


  Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.1 του ΑΝ 1092/1938 (link), περιοδικό είναι «παν έντυπον, όπερ εκδίδεται άπαξ τουλάχιστον κατά τριμηνίαν εις τακτικάς εκδόσεις, και του οποίου το εν γένει περιεχόμενον δεν δύναται να προσδώση αυτώ την κατά το άρθρο 4 του παρόντος έννοιαν της εφημερίδος.»

  Αναζήτηση έντυπων εφημερίδων και περιοδικών

 • Περιφερειακός Τύπος

  Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3548/2007 «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό τύπο και άλλες διατάξεις» (link) ορίζονται οι νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες ως εξής:

  Ως νομαρχιακές εφημερίδες νοούνται οι ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες που έχουν την έδρα τους σε Νομό εκτός των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και δεν είναι πανελλήνιας κυκλοφορίας.

  Ως τοπικές εφημερίδες νοούνται οι ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες που έχουν την έδρα τους σε δήμο ή κοινότητα εντός των Νομών Αττικής ή Θεσσαλονίκης και δεν είναι πανελλήνιας κυκλοφορίας.

 • Κρατικές δημοσιεύσεις

  Οι δημοσιεύσεις των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καταχωρούνται σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες, σύμφωνα με τον Ν. 3548/2007 όπως ισχύει (βλ. Ν. 3548/2007- link). Προκειμένου να προβαίνουν σε κρατικές δημοσιεύσεις, οι ημερήσιες και εβδομαδιαίες περιφερειακές (νομαρχιακές και τοπικές) εφημερίδες πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του ως άνω νόμου και πρέπει υποχρεωτικά να αποστέλλουν τα απαιτούμενα κατά το άρθρο 2 παρ.3 Ν. 3548/2007 δικαιολογητικά.


  Κάθε έτος εκδίδεται απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, στην οποία απόφαση ορίζονται οι εφημερίδες που πληρούν τις προϋποθέσεις για την καταχώριση των κρατικών δημοσιεύσεων.


  Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και της πλήρωσης ή μη των προϋποθέσεων διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, η οποία εισηγείται σχετικώς για τη συμπερίληψη ή μη των περιφερειακών εφημερίδων στην ως άνω απόφαση του Υπουργού.


  Οι ενδιαφερόμενοι εκδότες καλούνται να αποστέλλουν έως το αργότερο την 10η Μαρτίου κάθε έτους τα κατά νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικά στην αρμόδια υπηρεσία στην κατωτέρω διεύθυνση:


  Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας
  Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Εντύπων και Διαφάνειας
  Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου Τ.Κ. 10163
  Καλλιθέα – Αθήνα
  Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα επικοινωνίας :
  210-9098350-1, 210-9098360, 210-9098363, 210-9098367

 • Πληροφορίες για επιχορήγηση ΕΛ.ΤΑ

  4. Πληροφορίες για επιχορήγηση ΕΛ.ΤΑ

  Το ειδικό τιμολόγιο διακίνησης στο εσωτερικό της χώρας δικαιούνται καταρχήν εφημερίδες που εκδίδονται στην Ελλάδα τουλάχιστον μία φορά το μήνα και περιοδικά που εκδίδονται στην Ελλάδα τουλάχιστον μία φορά κάθε τρίμηνο. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 15 του Ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (link) και δυνάμει των σχετικών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων, ήτοι της με αριθμ. 14403/1-8-2011 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ταχυδρομική διακίνηση ημερήσιου και περιοδικού Τύπου. Ρυθμίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 15 του ν. 2328/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 3986/2011» (link) και της με αριθμ. 16682/13-9-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και Επικρατείας «Καθορισμός ειδικών τιμολογίων διακίνησης εφημερίδων και περιοδικών στο εσωτερικό της χώρας» (link), τα έντυπα που δικαιούνται του ειδικού τιμολογίου διακίνησης πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και να υπάγονται στις κάτωθι κατηγορίες :

  α) οι ημερήσιες και εβδομαδιαίες εφημερίδες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 3548/2007 – βλ. κρατικές δημοσιεύσεις) και περιλαμβάνονται στην εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση.

  β) εφημερίδες και περιοδικά, οι ιδιοκτήτες των οποίων είναι μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.),

  γ) άλλες εφημερίδες και περιοδικά οι ιδιοκτήτες των οποίων δύνανται να είναι μέλη της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.), και ειδικότερα, εφημερίδες και περιοδικά που εκδίδονται τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση και με ανώτατο χρονικό όριο περιοδικότητας το μήνα για τις εφημερίδες και το τρίμηνο για τα περιοδικά, και κυκλοφορούν ανελλιπώς τουλάχιστον επί μια διετία, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κατ' επάγγελμα εκδότες και διαθέτουν τη δημοσιογραφική ιδιότητα.

  Οι εφημερίδες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με τη συμπερίληψή τους στην εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση υπάγονται αμέσως και στους πίνακες των δικαιούχων των ειδικών τιμολογίων διακίνησης, άνευ αιτήσεώς τους.
  Για την υπαγωγή εφημερίδας ή περιοδικού των περιπτώσεων β’ και γ’ στα ειδικά τιμολόγια διακίνησης στο εσωτερικό της χώρας, απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ. 2 και 3 της με αριθμ. 11387/Σ1/2158/19.5.2003 κοινής υπουργικής απόφασης, (link) όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 17279/2.09.2005 κοινή υπουργική απόφαση (link).

  Για τα έντυπα που περιγράφονται στις παραγράφους β’ και γ’, ο ιδιοκτήτης καλείται να προσκομίσει:
  • Τα φύλλα/τεύχη της διετίας
  • Αίτηση προκειμένου να ενταχθεί στα μειωμένα τιμολόγια μέσω ΕΛ.ΤΑ.
  • Ταυτότητα μέλους ΕΔΙΠΤ ή έναρξη εργασιών από Δ.Ο.Υ. που να περιγράφεται ως κύρια δραστηριότητά του η έκδοση εντύπων.
  • Αποδεικτικά της δημοσιογραφικής του ιδιότητας (φωτοτυπία ταυτότητας από ένωση ή φωτοτυπία ενυπόγραφου άρθρου ή υπεύθυνη δήλωση ότι δημοσιογραφεί)
  • Η αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας χορηγεί βεβαίωση στους δικαιούχους την οποία προσκομίζουν στο κατάστημα ΕΛ.ΤΑ. της επιλογής τους. Επίσης, γνωστοποιεί στα τοπικά καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ. την ένταξή των εντύπων στους πίνακες των δικαιούχων των ειδικών τιμολογίων.
  • Με κοινή Υπουργική Απόφαση καθορίζονται τα ειδικά τιμολόγια διακίνησης, ανάλογα με την κατηγορία και το βάρος του εντύπου. Τα ειδικά αυτά τιμολόγια ισχύουν για τη διακίνηση μέχρι 400 αντιτύπων κατ’ έκδοση, αποκλειστικά στο εσωτερικό της χώρας.

  Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης – Τμήμα Εντύπων και Διαφάνειας στα τηλέφωνα επικοινωνίας :
  210-9098368 και 210-9098369

 • 1

l 4487 2017 eng ch d banner

emedia banner

banner diagonismoi 6

 

agf banner

 

banner el ch

 

 1. Διαφάνεια
 2. Βιβλιοθήκη
 3. Πασιθέα

e diafaneia

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Διαφάνειας

lib

Χάρη στο διαδίκτυο, οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ) είναι πλεόν προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Οι συνδέσεις που ακολουθούν δίνουν πρόσβαση σε ένα πλούσιο πληροφοριακό υλικό που αφορά, τόσο ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα, όσο και θέματα που έχουν να κάνουν με τον οπτικοακουστικό τομέα σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Βιβλιοθήκης

pasithea

Καλώς ήλθατε στην e-Πασιθέα! Αναζητήστε πληροφορίες για:

 • όλα τα έντυπα που κυκλοφορούν στη χώρα μας
 • τα προγράμματα διαφημιστικής προβολής φορέων δημοσίου
 • τη διαφημιστική προβολή & δαπάνη στο δημόσιο
 • στοιχεία δημοσκοπήσεων στο δημόσιο

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο του e-Πασιθέα