Δευτέρα, 20/03/2023

Ανταποκριτές Ξένου Τύπου

Το Τμήμα Υποστήριξης Διεθνών Μέσων Ενημέρωσης της Διεύθυνσης Διπλωματίας Μέσων Ενημέρωσης μεριμνά για τη διαπίστευση και την παροχή γενικών διευκολύνσεων στους Ανταποκριτές Ξένου Τύπου (ΑΞΤ – ανταποκριτές, συνεργάτες και βοηθοί ξένου τύπου και ανταποκριτές ομογενειακού τύπου).

Προκειμένου να διαπιστευθούν οι ΑΞΤ οφείλουν να απευθύνονται στο Τμήμα Υποστήριξης Διεθνών Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης:

Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, 17671 Καλλιθέα,
Τηλ.: 210 9098321-2
Fax: 210 9098313

e-mail: foreign.correspondents@minpress.gr

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 133/Α/29.10.2015 και ΦΕΚ 444/Β/15.2.2017) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πρώτη διαπίστευση των ΑΞΤ είναι τα ακόλουθα:

 1. Επιστολή του ΜΜΕ (με έδρα στο εξωτερικό) που εκπροσωπεί ο ΑΞΤ, με την οποία ζητείται η διαπίστευσή του για το τρέχον ημερολογιακό έτος.
 2. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Δημοσιογραφική ταυτότητα, εφόσον υπάρχει.
 4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 5. Πρόσφατο δείγμα δουλειάς (δημοσιεύματα, links, οπτικοακουστικό υλικό κλπ.) που να αποδεικνύει ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η έχει ασκήσει το επάγγελμα του δημοσιογράφου/φωτογράφου/εικονολήπτη πριν την τοποθέτησή του στην Ελλάδα.
 6. Μία (1) φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
 7. Αίτηση πρώτης διαπίστευσης (επισυνάπτεται)
 8. Υπεύθυνη δήλωση (μόνο για ανταποκριτές), στην οποία αναφέρεται ότι η δημοσιογραφία αποτελεί το κύριο επάγγελμα του/της ενδιαφερομένου/ης, ότι δεν ασκεί παράλληλα άλλο επάγγελμα που δεν έχει σχέση με τη δημοσιογραφία και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί. Στην περίπτωση παράλληλης άσκησης άλλου επαγγέλματος ο/η ενδιαφερόμενος/η θα διαπιστεύονται ως συνεργάτες ή βοηθοί.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση διαπίστευσης των ΑΞΤ είναι τα ακόλουθα:

 1. Επιστολή του Ειδησεογραφικού Οργανισμού (με έδρα στο εξωτερικό) που εκπροσωπεί ο ΑΞΤ, στην οποία βεβαιώνεται ότι θα συνεχίσει να εργάζεται, με την ίδια ιδιότητα, για το υπό διαπίστευση έτος.
 2. Πρόσφατο δείγμα δουλειάς (δημοσιεύματα, links, οπτικοακουστικό υλικό κλπ.), αναφορικά με την επαγγελματική δραστηριότητα του ΑΞΤ κατά το παρελθόν έτος.
 3. Ο υπό διαπίστευση ΑΞΤ υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΕΕ του Υπουργείου τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (όπως προκύπτει από κάποιο επίσημο έγγραφο).
 4. Βεβαίωση ασφάλισης από ασφαλιστικό οργανισμό στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
 5. Υπεύθυνη δήλωση (μόνο για ανταποκριτές), στην οποία αναφέρεται ότι η δημοσιογραφία αποτελεί το κύριο επάγγελμα του/της ενδιαφερόμενου/ης, ότι δεν ασκεί παράλληλα άλλο επάγγελμα που δεν έχει σχέση με τη δημοσιογραφία και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί. Στην περίπτωση παράλληλης άσκησης άλλου επαγγέλματος ο/η ενδιαφερόμενος/η θα διαπιστεύονται ως συνεργάτες ή βοηθοί.

Για τη χορήγηση/ανανέωση της άδειας διαμονής, οι υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής τους, εφόσον έχουν εισέλθει στη χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου ως ανταποκριτές Ξένου Τύπου και έχουν διαπιστευθεί στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (σχετική νομοθεσία Ν. 3386/2005, άρθρο 38, Ν. 4251/ 2014, ΚΥΑ 68019/2015).

Η εν λόγω άδεια διαμονής εκδίδεται για χρονικό διάστημα ενός έτους κατά κανόνα και μπορεί να ανανεώνεται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Προκειμένου για έκδοση και ανανέωση των δελτίων προσωρινής εισαγωγής και χρησιμοποίησης αυτοκινήτου, οι ΑΞΤ οφείλουν να απευθύνονται, μετά την ανανέωση της διαπίστευσής τους από τη ΓΓΕΕ, στις παρακάτω Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών:

 

Α΄ Τελωνείο Πειραιά
Περιοχή Λούκου (Πύλη Ε1)
18510 Λιμάνι Πειραιά
Τηλ.: 210 4627476

 

Τελωνείο Αθηνών
12 χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας
14451 Μεταμόρφωση Αττικής
Τηλ.: 210 2889703

X