Απόφαση ακύρωσης των αποτελεσμάτων του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, που προκηρύχθηκε με την υπ’αριθμ. 15923/14-08-2017 (ΑΔΑ: Ψ9ΡΦ465ΧΘ0-ΨΤΙ, ΑΔΑΜ: 17PROC001820825) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε. και διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με κωδ. αριθμό 25180