Απόφαση κήρυξης του υπ’ αριθμ. 919/Η/9-11-2017 συνοπτικού διαγωνισμού για την «Δημιουργία 12 τηλεοπτικών spots για την προβολή της χώρας μας (τομείς οικονομίας, ανάπτυξης, εξωτερικής πολιτικής, άμυνας κλπ.) διεθνώς» ως άγονου