Απόφαση του Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας επί των εγγυητικών επιστολών