Απόρριψη της Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» κατά της με Α.Π. 228/29-8-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.