Απόρριψη της Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.» κατά της με Α.Π. 267/30-9-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με την οποία εγκρίθηκε το υπ’ αρ. 28/30-9-2016 Πρακτικό της Πενταμελούς Ειδικής Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού