Απόρριψη της Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΕ» κατά της με Α.Π. 228/29-8- 2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.