Απόρριψη της Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Τηλεοπτικός Πάροχος Περιεχομένου Α.Ε.» κατά της με αρ.267/30-9-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με την οποία εγκρίθηκε το υπ’ αρ.28/30-9-2016 Πρακτικό της Πενταμελούς Ειδικής Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού