Απόρριψη της Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ και δ.τ. ΣΚΑΙ Α.Ε.» κατά του υπ’ αρ. 21/30.8 – 2.9.2016 πρακτικού της Πενταμελούς Ειδικής Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού