Πέμπτη, 01/06/2023
Αρχική Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για τη «Προβολή του προγράμματος ενίσχυσης της οπτικοακουστικής παραγωγής στην Ελλάδα

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 7/12/2017. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 20/11/2017 και ώρα 14:00. Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 21/12/2017 και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσφατα άρθρα

X