Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την «Προμήθεια ενός σύγχρονου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης, Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπ.Ψη.Π.Τ.Ε.

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 14/08/2017.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 07/09/2017 και ώρα 17:00