Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την «Δημιουργία 12 τηλεοπτικών spots για την προβολή της χώρας μας (τομείς οικονομίας, ανάπτυξης, εξωτερικής πολιτικής, άμυνας κλπ.) διεθνώς

Ημερομηνία δημοσίευσης του Διαγωνισμού στο ΚΗΜΔΗΣ: 9/11/2017.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 22/11/2017 και ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 23/11/2017 και ώρα 10:00 π.μ.