Πέμπτη, 09/02/2023

FAQ – Τηλεοπτικές Άδειες

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι πριν υποβάλλουν τις αιτούμενες διευκρινίσεις, όπως λαμβάνουν γνώση των ήδη αναρτημένων απαντήσεων προς αποφυγή επαναλήψεων και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Το υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής που επισυνάπτεται στην προκήρυξη αφορά στη συμμετοχή στη δημοπρασία, για την οποία προβλέπεται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.000.000. Παρακαλούμε να αποσαφηνιστεί ποιο θα πρέπει να είναι το αντίστοιχο κείμενο σε περίπτωση που απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής για την περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας υπολείπονται του ποσού των 8.000.000 ευρώ, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4339/2015 και τον όρο Β.1.3 της προκήρυξης. Επίσης, να αποσαφηνιστεί το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πρέπει να δεσμευτούν τα χρήματα, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το νόμο, η καταβολή της αύξησης θα πρέπει να γίνει εντός διαστήματος πολύ μικρότερου των 365 ημερών.

Διευκρίνιση

Οι υπ΄ αριθμ. 5.1.γ και 5.6.Β.1.3. παράγραφοι της υπ’ αριθμ. 1/2016 προκήρυξης δημοπρασίας του Υπουργού Επικρατείας παραπέμπουν στο Παράρτημα ΙΙ αυτής για την έκδοση εγγυητικής επιστολής προς υποκατάσταση ή συμπλήρωση των ελάχιστων απαιτούμενων μετοχικού κεφαλαίου ή/και ιδίων κεφαλαίων των υποψηφίων, προκειμένου να γίνει χρήση του ιδίου υποδείγματος εγγυητικής επιστολής τύπου ΜΤ760 ως προς το λεκτικό του συγκεκριμένου τύπου εγγυητικής σύμφωνα με την τραπεζική πρακτική. Η αιτιολογία της ανά περίπτωση εκδιδόμενης εγγυητικής επιστολής από κάθε υποψήφιο προσαρμόζεται κατά τη συμπλήρωση του υποδείγματος (μετοχικό κεφάλαιο, ίδια κεφάλαια κλπ). Αντίθετα το υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στη δημοπρασία είναι ενιαίο και ως προς την αιτιολογία και ως προς το ποσό, καθότι η προκήρυξη ορίζει το ποσό αυτής στα 3.000.000. ευρώ, ήτοι στο ποσό της τιμής εκκίνησης της κάθε δημοπρατούμενης άδειας. Η διάρκεια ισχύος όλων των εκδιδόμενων (σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης) εγγυητικών επιστολών ορίζεται στις 365 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής τους, προκειμένου να υπάρχει ενιαία και ισότιμη μεταχείριση όλων των υποψηφίων, δεδομένου ότι η εκκίνηση της προθεσμίας για την κάλυψη του υπολειπόμενου ποσού (μετοχικού κεφαλαίου ή ιδίων κεφαλαίων) εξαρτάται από την ημερομηνία χορήγησης των αδειών, η οποία δεν δύναται να προσδιορισθεί επακριβώς από την προκήρυξη.

Διευκρίνιση όρου Η.2.3. : “Βεβαίωση – τραπεζική ενημερότητα χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ημεδαπής ή αλλοδαπής αναφορικά με τις συμβάσεις δανείων της παραγράφου Δ.3.2.8. της παρούσας: α. περί του ύψους του χορηγηθέντος δανείου, του υπολοίπου του, των εγγυήσεων και τυχόν εξασφαλίσεών του καθώς και περί της ομαλής εξυπηρέτησής του ή β. περί της μη λήψης δανείου, που θα έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης”: Σε περίπτωση που η αιτούσα ή/και οι μέτοχοι αυτής δεν έχουν δάνεια πώς θα καλύψουν την ανωτέρω προϋπόθεση; Πρέπει να προσκομίσουν βεβαιώσεις από όλες τις τράπεζες περί μη λήψης δανείων; Προφανώς αυτό είναι απολύτως αδύνατον και, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να γίνει για όλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν στην περίπτωση μη λήψης δανείου η τραπεζική ενημερότητα μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου ή κάποιο άλλο στοιχείο.

Διευκρίνιση

Η υποχρέωση συμμόρφωσης με τον όρο της παρ. Η.2.3.β της προκήρυξης καλύπτεται με την προσκόμιση αρνητικών βεβαιώσεων όλων των νομίμως λειτουργούντων στην έδρα της υποψήφιας εταιρίας ή κοινοπραξίας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με τη λήψη δανείων της παρ. Δ.3.2.8. Για τους λοιπούς υπόχρεους σε προσκόμιση βεβαίωσης (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) σύμφωνα με την παρ. Η.2. της προκήρυξης, αρκεί η υποβολή αρνητικής υπεύθυνης δήλωσης

Στα διευθυντικά στελέχη, τα οποία, κατά τον όρο Δ.4.2 της προκήρυξης υποχρεούνται να προσκομίσουν υπεύθυνες δηλώσεις σχετικά με την ασυμβίβαστη ιδιότητα του άρθρου 3 του ν. 3310/2005, περιλαμβάνονται και οι επικεφαλής των τμημάτων, σύμφωνα με τους όρους Στ1.1.2 και Στ 1.2.1; Μήπως θα διευκόλυνε μία υπεύθυνη δήλωση ότι οι επικεφαλής των τμημάτων δεν έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 8 του ν.3310/2005;

Διευκρίνιση

Οι επικεφαλής των τμημάτων όπως αναφέρονται στις παρ. ΣΤ.1.1.2. και ΣΤ.1.2.1. της Προκήρυξης δεν περιλαμβάνονται εξ αυτής μόνο της ιδιότητάς τους στα «διευθυντικά στελέχη» του υποψηφίου, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 8 του Ν. 3310/2005, τα οποία υπέχουν υποχρέωση προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με την παρ. Δ.4.2.

Στον όρο Δ.2.3 της προκήρυξης αναφέρεται ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι νόμιμοι εκπρόσωποι του υποψηφίου υποβάλλουν δήλωση περί τυχόν συμμετοχής σε άλλες επιχειρήσεις ΜΜΕ. Από τη γραμματική διατύπωση του άνω όρου δεν προκύπτει με σαφήνεια εάν οι υπόχρεοι οφείλουν να συμπεριλάβουν στη δήλωσή τους και τις αλλοδαπές επιχειρήσεις ΜΜΕ. Αντιθέτως, ο αντίστοιχος όρος Η3 που αφορά στην ίδια την αιτούσα (υποψήφια εταιρεία) αναφέρεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις ΜΜΕ της ημεδαπής. Δεδομένου ότι τα προβλεπόμενα στον νόμο ασυμβίβαστα είναι ενιαία, δηλαδή ισχύουν τόσο για τους μετόχους, μέλη διοίκησης κλπ. όσο (και κατά μείζονα λόγο) και για τον ίδιο τον υποψήφιο, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε ότι το προβλεπόμενο στο νόμο ασυμβίβαστο δεν καταλαμβάνει τις αλλοδαπές επιχειρήσεις ΜΜΕ. Στο πλαίσιο αυτό, μήπως θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η υποχρέωση αναφοράς των επιχειρήσεων ΜΜΕ στην υπεύθυνη δήλωση του Δ.2.3. αφορά μόνο στις επιχειρήσεις ΜΜΕ της ημεδαπής, όπως προβλέπεται και στον όρο Η3;

Διευκρίνιση

Η υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται από τις παρ. Δ.2.1. και Δ.2.2 αφορά τη συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις με οποιαδήποτε δραστηριότητα πλην ηλεκτρονικών ΜΜΕ. Για τη συμμετοχή σε επιχειρήσεις ΜΜΕ γίνεται ξεχωριστή μνεία στην παρ. Δ.2.3. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναφέρει τις συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις της υποψήφιας εταιρίας, των μελών της υποψήφιας κοινοπραξίας και των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών, δεν περιλαμβάνει όμως υποχρεωτικά και τις συνδεδεμένες με τις ως άνω επιχειρήσεις εταιρίες. Η υποχρέωση δήλωσης συμμετοχής σε άλλες επιχειρήσεις που προβλέπουν -για ενημερωτικούς λόγους- οι παρ. Δ.2.1. έως και Δ.2.3. αφορά ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα. Ο έλεγχος του ασυμβίβαστου όμως σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του νόμου περιορίζεται στη συμμετοχή σε ημεδαπές επιχειρήσεις ΜΜΕ. Για το σκοπό αυτό, η υπεύθυνη δήλωση της παρ. Η.3. αφορά ρητώς μόνο τη συμμετοχή σε ημεδαπές επιχειρήσεις ΜΜΕ.

Η υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται από την παρ. Δ.2.3. αφορά τη συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ΜΜΕ γενικώς, ημεδαπής και αλλοδαπής, χωρίς να εξαιρούνται τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

Εάν ένας εκ των προσώπων που υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (κατά τους όρους Η.2.1 και Η.2.2) είναι αλλοδαπός, αλλά έχει ελληνικό ΑΦΜ, υποχρεούται να προσκομίσει σχετικές ενημερότητες και από τη χώρα της εθνικότητάς του ή αρκεί η προσκόμιση ενημερότητας από ελληνική αρχή;

Διευκρίνιση

Για τα πρόσωπα που σύμφωνα με την παρ. Η.2. οφείλουν να προσκομίσουν φορολογική ενημερότητα, κρίσιμο στοιχείο δεν είναι η χορήγηση ή μη ελληνικού ΑΦΜ, αλλά ο τόπος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του υποχρέου. Αντίστοιχα, για τον προσδιορισμό του φορέα έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας (αναφορικά με την καταβολή ατομικών και εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών), κρίσιμο στοιχείο είναι ο τόπος ασφάλισης του υποχρέου και/ή του απασχολούμενου από αυτόν προσωπικού.

O όρος Δ.4.1 αφορά προφανώς στα φυσικά πρόσωπα, που έχουν την ιδιότητα του βασικού μετόχου ή του εταίρου (και όχι βεβαίως του ιδιοκτήτη ο οποίος κατά το νόμο είναι ανώνυμη εταιρεία). Παρακαλούμε να γίνει η σχετική διευκρίνιση.

Διευκρίνιση

Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση της παρ. Δ.4.1. αφορά φυσικά πρόσωπα.

Χρόνος υποβολής φακέλου : Παρακαλώ διευκρινίστε εάν η ημερομηνία της 4ηςΙουλίου είναι αποκλειστική (με την έννοια ότι όλες οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν τη συγκεκριμένη ημερομηνία), βάσει της σχετικής αναφοράς στη σελ. 6 ή θα γίνονται δεκτοί φάκελοι που θα υποβληθούν και προ της ως άνω ημερομηνίας.

Διευκρίνιση

Ο καταληκτικός χρόνος της προθεσμίας υποβολής των φακέλων είναι η 4η Ιουλίου 2016 και ώρα 15.00. Καθ’ όλη τη διάρκεια της 45νθήμερης προθεσμίας, ήτοι και πριν την καταληκτική ημερομηνία, δύνανται να υποβληθούν φάκελοι από υποψηφίους, οι οποίοι θα διατηρηθούν σφραγισμένοι μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των φακέλων. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η διαδικασία αποσφράγισης όλων των υποβληθέντων φακέλων ενώπιον εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των υποψηφίων.

Τεύχος Ζ: Απασχολούμενο προσωπικό α) Ζ.1.1.1 : ζητείται ονομαστική κατάσταση ξεχωριστά για κάθε μήνα ενός ημερολογιακού έτους πριν την υποβολή του φακέλου. Δεδομένου ότι ως ημερολογιακό έτος νοείται η περίοδος Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τη γραμματική ερμηνεία της συγκεκριμένης παραγράφου θα πρέπει να προσκομιστεί ονομαστική κατάσταση μηνών Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2015 (ένα ημερολογιακό έτος πριν την υποβολή).Ωστόσο, βάσει του Ζ.1.1.3 ζητούνται πίνακες ΕΡΓΑΝΗ των 12 τελευταίων μηνών πριν την υποβολή της αίτησης. Αντίστοιχα, σύμφωνα με το Ζ1.1.4 ζητούνται βεβαιώσεις ασφαλιστικών φορέων «για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στις ανωτέρω μισθολογικές καταστάσεις». Δεδομένων των ανωτέρω παρακαλώ διευκρινίστε εάν η ονομαστική κατάσταση του όρουΖ1.1.1 θα αφορά το ημερολογιακό έτος 2015 (Ιανουάριος –Δεκέμβριος) ή θα ακολουθεί τη λογική που αναπτύσσεται στην παρ. Ζ.1.1.3 και θα αφορά (i) είτε 12 ημερολογιακούς μήνες προ της αίτησης ήτοι Ιούλιος 2015- Ιούνιος 2016, είτε (ii)12 (μη ημερολογιακούς) μήνες(ήτοι 4η Ιουλίου 2015- 3η Ιουλίου 2016), εφόσον διευκρινιστεί το αντίστοιχο σημείο της παρ.Ζ.1.1.3, ως κατωτέρω. β) Ζ.1.1.3 : Επειδή η υποβολή μισθολογικών καταστάσεων υπαλλήλων, θέτει ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων των συγκεκριμένων προσώπων, ενώ δεν φαίνεται να προκύπτει τέτοια ανάγκη από τις σχετικές προβλέψεις του αρθ. 9 ν. 4339/2015,→παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν οι Πίνακες προσωπικού, όπως έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ που ζητούνται βάσει της παρ. Ζ.1.1.3, θα πρέπει να περιέχουν μισθολογικά στοιχεία των αναφερόμενων σε αυτούς εργαζομένων ή όχι (το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ως γνωστόν παρέχει και τις δύο δυνατότητες εκτύπωσης στοιχείων).→Επίσης διευκρινίστε μας εάν οι πίνακες αυτοί θα αφορούν 12 πλήρεις ημερολογιακούς μήνες πριν την υποβολή της αίτησης (ήτοι Ιούλιος 2015- Ιούνιος 2016), δεδομένης της ορισθείσας ημερομηνίας υποβολής (4/7) ή 12 (μη ημερολογιακούς) μήνες (ήτοι 4η Ιουλίου2015- 3η Ιουλίου 2016) γ) Ζ.1.1.4 : Σε σχέση με τις βεβαιώσεις των αρμόδιων ασφαλιστικών οργανισμών «για την ασφάλιση των ίδιων εργαζομένων που αναφέρονται στις ανωτέρω μισθολογικές καταστάσεις», δεδομένου ότι στο κείμενο της προκήρυξης δεν προηγείται αναφορά σε μισθολογικές καταστάσεις, αλλά είτε (i) στην ονομαστική κατάσταση της παρ. Ζ.1.1.1 (για την οποία ζητείται διευκρίνιση υπό α ανωτέρω) είτε στους πίνακες ΕΡΓΑΝΗ της παρ. Ζ.1.1.3( για την οποία ζητείται διευκρίνιση υπό β ανωτέρω) παρακαλούμε διευκρινίστε τα εξής :→ οι βεβαιώσεις αυτές, θα ζητηθούν βάσει της χρονικής περιόδου των στοιχείων τηςΖ.1.1.3 (Πίνακες ΕΡΓΑΝΗ). Εάν ναι, δεδομένου ότι αυτοί σύμφωνα με την παρ. Ζ.1.1.3 της Προκήρυξης αφορούν τους τελευταίους 12 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει αντικειμενική αδυναμία να προσκομιστούν από τους αρμοδίους οργανισμούς ασφαλιστικές βεβαιώσεις για τον μήνα Ιούνιο 2016, καθώς εκ των πραγμάτων οι οργανισμοί αυτοί δεν δύνανται αυθημερόν μετά το κλείσιμο του μήνα (1η Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή) να εκδώσουν τις σχετικές βεβαιώσεις , ούτε βεβαίως και για το διάστημα 1η Ιουλίου 2016- 3Ιουλίου 2016 (εφόσον κριθεί ότι η παρ. Ζ.1.1.3 αναφέρεται σε μη ημερολογιακούς μήνες).Παρακαλούμε, όπως μας επιβεβαιώσετε ότι δεδομένης της ανωτέρω αντικειμενικής δυσκολίας, ως προς τις βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα της παρ. Ζ.1.1.4, η περίοδος που αυτές θα καλύπτουν θα είναι έως την 31η Μαΐου 2016.

Διευκρίνιση

α. Η ονομαστική κατάσταση της παρ. Ζ.1.1.1 αφορά τους 12 ημερολογιακούς μήνες προ της υποβολής της αιτήσεως (ήτοι Ιούλιος 2015 – Ιούνιος 2016, εάν η αίτηση υποβληθεί τον Ιούλιο).

β. Δεν είναι απαραίτητη η αναφορά των μισθολογικών δεδομένων στους σχετικούς πίνακες προσωπικού του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».

γ. Οι βεβαιώσεις των ασφαλιστικών οργανισμών της παρ. Ζ.1.3.4. θα πρέπει να καλύπτουν το χρονικό διάστημα των 12 μηνών προ της υποβολής της αιτήσεως. Εάν η αίτηση του υποψηφίου υποβληθεί τον Ιούνιο, δεν υφίσταται θέμα αντικειμενικής αδυναμίας λήψης των βεβαιώσεων αυτών. Εάν η αίτηση του υποψηφίου υποβληθεί τον Ιούλιο, για την πιστοποίηση της σχετικής αδυναμίας λήψης και προσκόμισης εκ μέρους του υποψηφίου της ανωτέρω βεβαιώσεως για τον μήνα Ιούνιο (εφόσον αυτή υφίσταται για τις υποβαλλόμενες τον Ιούλιο αιτήσεις) θα πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου περί του γεγονότος αυτού.

Τεύχος Ε: κτηριακές εγκαταστάσεις: α) Στην παρ. Ε.2.2.3 περ. iii προβλέπεται ότι οι χώροι ελέγχου και ρύθμισης θα έχουν αθροιστικά συνολικό καθαρό εμβαδόν τουλάχιστον 170m2, ενώ κάθε χώρος ελέγχου και ρύθμισης θα έχει καθαρό εμβαδόν 30m2/ Παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν οι ως άνω διαστάσεις συνολικού καθαρού εμβαδού για τους χώρους ελέγχου και ρύθμισης των 170m2 ισχύουν και σε περίπτωση που ένας υποψήφιος διατηρεί περισσότερες των δύο αίθουσες παραγωγής προγράμματος.

Διευκρίνιση

Οι προβλεπόμενες από την παρ. Ε.2.2.3. διαστάσεις του κατ’ ελάχιστον απαιτούμενου εμβαδού των 170 τ.μ. για τους χώρους ελέγχου και ρύθμισης ισχύουν και για την περίπτωση που ένας υποψήφιος διατηρεί περισσότερες των δύο (2) αίθουσες παραγωγής προγράμματος.

Τεύχος ΣΤ : Περιεχόμενο εκπεμπόμενου περιεχομένου α) Στην παρ. ΣΤ1.2.5 (που αφορά υποψηφίους που λειτουργούν ως πάροχοι) ζητείται προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης ότι «εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών από τη χορήγηση της άδειας ο υποψήφιος θα μεταδίδει το προβλεπόμενο από την υπό στοιχ.ΣΤ2.2.2 παράγραφο της παρούσας πρόγραμμα», η οποία ωστόσο παράγραφος ΣΤ.2.2.2αφορά υποψηφίους που δεν λειτουργούν ως πάροχοι περιεχομένου κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Αντίθετα, το περιεχόμενο που πρέπει να περιλαμβάνει το πρόγραμμα του υποψηφίου που λειτουργεί ως πάροχος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, καθορίζεται στην παρ. ΣΤ 1.2.2. → Παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν η σχετική υπεύθυνη δήλωση της παρ. ΣΤ1.2.5(που αφορά υποψηφίους που λειτουργούν ως πάροχοι), περί συμμόρφωσης εντός 3 μηνών θα πρέπει αναφέρεται στην παρ. ΣΤ.1.2.2, αντί της ΣΤ.2.2.2.β) παρ ΣΤ.1.2.2 : Δεδομένου ότι στην αναλυτική καταγραφή της κατηγοριοποίησης των προγραμμάτων δεν προβλέπεται ως είδος « κινηματογραφικές ταινίες» (είτε ελληνικές, είτε ξένες), παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν ο χρόνος μετάδοσης κινηματογραφικών ταινιών, εμπίπτει στην κατηγορία ΣΤ1.2.2.(β), όπου και γίνεται αναφορά μεταξύ άλλων σε εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού, θεάτρου, μεταξύ των οποίων και για τον κινηματογράφο. Άλλως διευκρινίστε, πως πρέπει να καταγραφούν οι συγκεκριμένοι χρόνοι μετάδοσης κινηματογραφικών ταινιών.

Διευκρίνιση

α. Η σχετική υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται από την παράγραφο ΣΤ.1.2.5. αναφέρεται στην παράγραφο ΣΤ.1.2.2., η οποία καθορίζει το αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα του υποψηφίου.
β. Οι κινηματογραφικές ταινίες δύνανται να υπαχθούν στην κατηγορία που προβλέπεται από την παρ. ΣΤ.1.2.2 (γ).

Τεύχος Η: Λοιπά δικαιολογητικά φακέλου αίτησης. α) παρ Η.2 : παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι τα υπόχρεα για την προσκόμιση πιστοποιητικών φορολογικής, ασφαλιστικής και τραπεζικής ενημερότητας πρόσωπα, είναι οι υποψήφιοι, οι μέτοχοι αυτών καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων, βάσει και της σχετικής πρόβλεψης του αρθ. 6 παρ. 10 του ν. 4339/2015. β)παρ Η.2.3 :→Ως προς τη βεβαίωση περί μη λήψης δανείου, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή θα έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης από πλευράς των εκάστοτε υπόχρεων σε προσκόμισή της(νόμιμοι εκπρόσωποι για την υποψήφια εταιρεία, μέτοχοι αυτής, νόμιμοι εκπρόσωποι υποψήφιας εταιρείας). Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε την ορθότητα του ανωτέρω συμπεράσματος. Ως προς την αναφορά στην παρ. Η.2.3 σε συμβάσεις δανείων της παρ. Δ.3.2.8, και με δεδομένο ότι η παρ. Δ.3.2.8, σύμφωνα με τη δομή της προκήρυξης αφορά ημεδαπές εταιρείες μετόχους υποψήφιας, παρακαλούμε επιβεβαιώστε μας, ότι η αναφορά στην συγκεκριμένη παράγραφο, αποσκοπεί στον εν γένει χαρακτηρισμό των ζητούμενων συμβάσεων δανείων, ως «συμβάσεις όλων των δανείων που αφορούν την προς αδειοδότηση δραστηριότητα».

Διευκρίνιση

α. Υπόχρεα για την προσκόμιση πιστοποιητικών φορολογικής, ασφαλιστικής και τραπεζικής ενημερότητας πρόσωπα είναι τα ρητώς προβλεπόμενα από την παρ. Η.2., ήτοι για υποψήφια εταιρία το νομικό πρόσωπο της εταιρίας, οι μέτοχοι αυτής (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) κατά το οριζόμενο ποσοστό καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι της υποψήφιας εταιρίας.
β. Η υποχρέωση συμμόρφωσης με τον όρο της παρ. Η.2.3.β της προκήρυξης καλύπτεται με την προσκόμιση αρνητικών βεβαιώσεων όλων των νομίμως λειτουργούντων στην έδρα της υποψήφιας εταιρίας ή κοινοπραξίας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με τη λήψη δανείων της παρ. Δ.3.2.8. Για τους λοιπούς υπόχρεους σε προσκόμιση βεβαίωσης (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) σύμφωνα με την παρ. Η.2. της προκήρυξης, αρκεί η υποβολή αρνητικής υπεύθυνης δήλωσης. Oι ζητούμενες προς υποβολή από τους υποψηφίους συμβάσεις δανείων είναι αποκλειστικά αυτές που αφορούν την προς αδειοδότηση δραστηριότητα.

Τεύχος Γ: μετοχική σύνθεση υποψηφίων Παρακαλούμε όπως διευκρινιστούν/επιβεβαιωθούν τα ακόλουθα : Γ.2.3 : η υπεύθυνη δήλωση περί συμφωνίας ή περί μη συμφωνίας εκχώρησης δικαιωμάτων ψήφου, υποβάλλεται από τον μέτοχο της αιτούσας υποψήφιας εταιρείας, αναφορικά με τις μετοχές που αυτός κατέχει στην αιτούσα υποψήφια εταιρεία.→ Γ.2.4 : αφορά δικαστικές αποφάσεις δυνάμει των οποίων μέτοχος της αιτούσας υποψήφιας εταιρείας αποκτά δικαίωμα ψήφου. Γ.2.5: αφορά έγγραφα περί άσκησης δικαιώματος ψήφου από τρίτο πρόσωπο δυνάμει συμβάσεων ενεχύρου ή επικαρπίας ή συνεπεία λήψεως ασφαλιστικού μέτρου σε βάρος του κυρίου των μετοχών επί της αιτούσας υποψήφιας εταιρείας.

Διευκρίνιση

H υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται από την παρ. Γ.2.3. υποβάλλεται από τους μετόχους της υποψήφιας εταιρίας αναφορικά με τις μετοχές που κατέχουν στην εταιρία και από τους μετόχους των μετόχων εφόσον αυτοί είναι ανώνυμες εταιρίες. Οι δικαστικές αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. Γ.2.4. και τα προβλεπόμενα από την παρ. Γ.2.5. έγγραφα αφορούν επίσης τους ως άνω μετόχους.

Τεύχος Δ: Αρνητικές προϋποθέσεις - ασυμβίβαστες ιδιότητες - πόθεν έσχες α)Δ.2.1 : Σε σχέση με την υπεύθυνη δήλωση της υποψήφιας εταιρείας περί τυχόν συμμετοχής σε άλλες επιχειρήσεις, παρακαλώ διευκρινίστε i) εάν θα πρέπει να αναφερθούν τυχόν συμμετοχές σε έντυπα (καθώς στο πρώτο εδάφιο της ως άνω παραγράφου περιγράφεται « εκτός ηλεκτρονικών ΜΜΕ», ενώ στο επόμενο αναφέρεται μόνο « πλην επιχειρήσεων ΜΜΕ»), ii) εάν ζητείται η αναφορά των συνδεδεμένων εταιρειών των εταιρειών στις οποίες δηλώνεται ότι συμμετέχει η αιτούσα υποψήφια εταιρεία. β) Δ.2.3 : Σχετικά με την υπεύθυνη δήλωση περί τυχόν συμμετοχής σε άλλες επιχειρήσεις ΜΜΕ, παρακαλώ διευκρινίστε εάν αυτή η δήλωση αφορά τυχόν συμμετοχή μόνο σε ημεδαπές επιχειρήσεις ΜΜΕ και δη μόνο σε επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων τηλεόραση/ραδιόφωνο ( όπως προκύπτει εκ της σχετικής μνείας στο προτελευταίο εδάφιο της συγκεκριμένης παραγράφου). Άλλως, παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί το ακριβές περιεχόμενο της συγκριμένης υπεύθυνης δήλωσης. γ) Δ.3.3.3 : Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις αλλοδαπής εταιρείας- μετόχου αιτούσας υποψήφιας εταιρείας όλων των ετών συμμετοχής στην αιτούσα.→ Παρακαλώ διευκρινίστε εάν έως «έτη» νοούνται ημερολογιακά έτη, ήτοι η προσκόμιση στοιχείων μέχρι 31.12.2015 ή οι 12μηνες περίοδοι συμμετοχής στην αιτούσα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που ως έτος νοούνται οι 12 μήνες περίοδοι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δημιουργείται το εξής πρακτικό πρόβλημα, το οποίο ανάγεται σε λόγους πέραν της υποψήφιας εταιρείας ή του μετόχου αυτής : σχέση με προσωρινές οικονομικές καταστάσεις (σε περίπτωση μη παρέλευσης του χρόνου δημοσίευσης των οριστικών), οι ελεγκτικές εταιρείες μετόχου μας ανέφεραν ότι δεν είναι δυνατόν να εκπονήσουν έλεγχο περιόδου Ιουνίου 2016, σε χρόνο ώστε να προσκομιστούν οι ελεγμένες σχετικές καταστάσεις κατά την υποβολή της αίτησης (ήτοι σε 1 εργάσιμη ημέρα μετά το κλείσιμο του μήνα Ιουνίου). Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι δεδομένης της ως άνω αντικειμενικής δυσκολίας, στην περίπτωση αυτή ( 12μηνες περίοδοι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και όχι ημερολογιακά έτη) θα γίνουν δεκτές προσωρινές οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από ελεγκτική εταιρεία έως την31η.5.2016. δ) Δ.3.3.1 : Έκθεση ελέγχου από πιστοποιημένο ελεγκτή.→ Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι το χρονικό διάστημα που αφορά η ως άνω έκθεση ελέγχου πρέπει να καλύπτει το αντίστοιχο χρονικό διάστημα των οικονομικών καταστάσεων του τελευταίου έτους συμμετοχής στην αιτούσα που ζητούνται με την παρ.Δ.3.3.3, για την οποία τίθεται το αμέσως ανωτέρω ερώτημα. Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που ζητείται η έκθεση ελέγχου να αφορά την τελευταία 12μηνη περίοδο συμμετοχής στην αιτούσα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν είναι δυνατή η προσκόμιση έκθεσης από πιστοποιημένο ελεγκτή για ημερομηνία μεταγενέστερη της 31ηςΜαΐου 2016, για τους λόγους που αναλυτικά τίθενται στην ανωτέρω παράγραφο ε) Δ.3.3.5, Δ.3.3.6, Δ.3.37 : Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι το χρονικό διάστημα που αφορούν οι ως άνω θεωρημένες αναλύσεις λογαριασμών πρέπει να καλύπτει το αντίστοιχο χρονικό διάστημα των οικονομικών καταστάσεων του τελευταίου έτους συμμετοχής στην αιτούσα που ζητούνται με την παρ. Δ.3.3.3, για την οποία τίθεται το αμέσως ανωτέρω ερώτημα. Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που ζητείται η έκθεση ελέγχου να αφορά την τελευταία 12μηνη περίοδο συμμετοχής στην αιτούσα μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και όχι το ημερολογιακό έτος 2015, δεν είναι αντικειμενικά δυνατή η θεώρηση των λογαριασμών από πιστοποιημένο ελεγκτή για ημερομηνία μεταγενέστερη της 31ης Μαΐου 2016, για τους λόγους που αναλυτικά τίθενται στην ανωτέρω παράγραφο. στ) Δ.3.3.8: Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι τα ζητούμενα αντίγραφα συμβολαίων αγοραπωλησίας μετοχών κλπ αφορούν την αγορά μετοχών της αιτούσας υποψήφιας εταιρείας από τυχόν αλλοδαπή εταιρεία- μέτοχο της αιτούσας.

Διευκρίνιση

α. Η υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται από τις παρ. Δ.2.1. και Δ.2.2 αφορά τη συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις με οποιαδήποτε δραστηριότητα πλην ηλεκτρονικών ΜΜΕ. Για τη συμμετοχή σε επιχειρήσεις ΜΜΕ γίνεται ξεχωριστή μνεία στην παρ. Δ.2.3. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναφέρει τις συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις της υποψήφιας εταιρίας, των μελών της υποψήφιας κοινοπραξίας και των συνδεδεμένων με αυτές εταιριών, δεν περιλαμβάνει όμως υποχρεωτικά και τις συνδεδεμένες με τις ως άνω επιχειρήσεις εταιρίες. Η υποχρέωση δήλωσης συμμετοχής σε άλλες επιχειρήσεις που προβλέπουν -για ενημερωτικούς λόγους- οι παρ. Δ.2.1. έως και Δ.2.3. αφορά ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα. Ο έλεγχος του ασυμβίβαστου όμως σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του νόμου περιορίζεται στη συμμετοχή σε ημεδαπές επιχειρήσεις ΜΜΕ. Για το σκοπό αυτό, η υπεύθυνη δήλωση της παρ. Η.3. αφορά ρητώς μόνο τη συμμετοχή σε ημεδαπές επιχειρήσεις ΜΜΕ.
β. Η υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται από την παρ. Δ.2.3. αφορά τη συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ΜΜΕ γενικώς, ημεδαπής και αλλοδαπής, χωρίς να εξαιρούνται τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ.
γ. Ως «έτη» στην παρ. Δ.3.3.3 νοούνται οι εταιρικές χρήσεις για τις οποίες έχουν συνταχθεί οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις που συνήθως αφορούν διάστημα από 1.1. έως 31.12.
δ) και ε) Βλ. ανωτέρω απάντηση υπό 7γ).
στ. Επιβεβαιώνεται ότι τα ζητούμενα στην παρ. Δ.3.3.8. αντίγραφα συμβολαίων αγοραπωλησίας μετοχών κλπ. αφορούν την αγορά μετοχών της υποψήφιας εταιρίας από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο-μέτοχο αυτής.

Τεύχος Β: Μετοχικό κεφάλαιο υποψηφίων α)Β.1.2 : «τρέχον» ύψος ίδιων κεφαλαίων. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι ως «τρέχον» ύψος ίδιων κεφαλαίων νοείται αυτό που προκύπτει από τις προσκομιζόμενες σύμφωνα με την παρ. Β.2.4 δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις. β)Β.2.5 : Σύμφωνα με την συγκεκριμένη παράγραφο εταιρείες που δεν έχουν δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις για την τελευταία χρήση ή έχουν δημοσιεύσει αλλά η καταληκτική ημερομηνία της χρήσης που αφορά ο ισολογισμός ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο των 6μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υποβάλλουν οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες για την χρονική περίοδο από την έναρξη της παρούσης χρήσης έως το τέλος από την υποβολή της αίτησης ημερολογιακού μήνα. Δεδομένου ότι ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης ορίστηκε η Δευτέρα 4.07.2016, ήτοι μόλις δύο εργάσιμες ημέρες μετά την εκπνοή του εξαμήνου από το κλείσιμο της εταιρικής χρήσης 2015, παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν εταιρεία που έχει δημοσιεύσει προσηκόντως και εγκαίρως τις οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας χρήσης (2015),αρκεί να προσκομίσει αυτές. Επισημαίνουμε δε σε αντίθετη περίπτωση ότι εάν χρόνος κατάθεσης αιτήσεων μπορεί να είναι και ημερομηνία νωρίτερα της αναφερόμενης ως «υποβολή αιτήσεων» 4ης.07.2016,τότε για μεσολάβηση μόλις 2-3 εργάσιμων ημερών, οι υποψήφιοι με δημοσιευμένες κατά την παρ. Β.2.4 οικονομικές καταστάσεις, που θα καταθέσουν αίτηση κατά την ορισθείσα από την προκήρυξη 4η Ιουλίου 2016 θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση από υποψήφιους που τυχόν καταθέσουν προ της 30ης Ιουνίου, καθώς θα υποχρεώνονται να προσκομίσουν πρόσθετα στοιχεία, ιδιαιτέρως χρονοβόρα και κοστοβόρα, χωρίς το πολύ μικρό διαστημάτων 2 εργασίμων ημερών να δικαιολογεί την συγκεκριμένη διαφορετική αντιμετώπιση.

Διευκρίνιση

α. Ως «τρέχον» ύψος ιδίων κεφαλαίων κατά την παρ. Β.1.2. νοείται αυτό που προκύπτει από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του υποψηφίου που υποβάλλονται σύμφωνα με την παρ. Β.2.4., εκτός αν έχουν πραγματοποιηθεί μεταβολές των οικονομικών στοιχείων βάσει των οποίων διαμορφώνονται τα ίδια κεφάλαια (π.χ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) σε χρονικό διάστημα μετά τη δημοσίευση των καταστάσεων αυτών.
β. Σύμφωνα με τη διατύπωση της παρ. Β.2.5. σε συνδυασμό με την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων που εκπνέει στις 4.7.2016, όλες οι υποψήφιες εταιρίες με χρήση που λήγει στις 31.12. του προηγούμενου έτους (2015) θα πρέπει να προσκομίσουν προσωρινές οικονομικές καταστάσεις, εφόσον η αίτηση συμμετοχής υποβληθεί μετά τις 30.6.2016. Η υποχρέωση αυτή είναι γνωστή σε όλους τους ενδιαφερόμενους από τη δημοσίευση της Προκήρυξης, συνεπώς δεν τίθεται θέμα διακριτικής μεταχείρισης των υποψηφίων που επιλέγουν την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συμμετοχής τους.

Τεύχος Α : Νομική μορφή υποψηφίων Α.2.3 : Ζητούνται πρακτικά Γ.Σ των δύο τελευταίων ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Παρακαλώ διευκρινίστε εάν ζητούνται πρακτικά των ετών 2014, 2015 ή της περιόδου 24μηνών πριν την ημερομηνία υποβολής (4 Ιουλίου 2014-3 Ιουλίου2016)

Διευκρίνιση

Με την παρ. Α.2.3 ζητούνται τα πρακτικά της περιόδου δύο (2) ημερολογιακών ετών ή είκοσι τεσσάρων (24) μηνών πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Κεφάλαιο 7 : Διεξαγωγή Δημοπρασίας 7.1.5 : Στην παρ. αυτή αναφέρεται ότι «Άγονη χαρακτηρίζεται μία φάση όταν αποσυρθούν ή αποβληθούν όλοι οι ενεργοί συμμετέχοντες. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια της φάσης αυτής δεν χορηγείται και διεξάγεται η επόμενη φάση». Ωστόσο, στο αμέσως επόμενο εδάφιο αναφέρεται « Σε περίπτωση που αποσυρθούν ή υποβληθούν όλοι οι συμμετέχοντες σε μία φάση, τότε οι επόμενες φάσεις δεν διεξάγονται και η δημοπρασία ολοκληρώνεται». Λόγω της ασάφειας που δημιουργείται παρακαλώ όπως μας διευκρινίσετε, εάν σε περίπτωση που μία φάση χαρακτηριστεί άγονη, λόγω απόσυρσης ή αποβολής όλων των υποψηφίων, θα διεξαχθεί επόμενη φάση ή δεν θα διεξαχθούν οι επόμενες φάσεις και θα ολοκληρωθεί η δημοπρασία

Διευκρίνιση

Η διαφορά μεταξύ των δύο εδαφίων της παρ. 7.1.5. συνίσταται στο ότι ως «άγονη» χαρακτηρίζεται μία από τις τέσσερις φάσεις της δημοπρασίας όταν αποσυρθούν ή αποβληθούν οι ενεργοί συμμετέχοντες, δηλαδή παραμένουν και αδρανείς συμμετέχοντες, ενώ αν αποσυρθούν ή αποβληθούν όλοι οι συμμετέχοντες (ενεργοί και αδρανείς) τότε δεν διεξάγονται οι επόμενες φάσεις και ολοκληρώνεται η δημοπρασία.

Παράρτημα ΙΙΙ : Υπεύθυνη δήλωση. Στο σώμα της υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται η δήλωση «πληρώ τις προϋποθέσεις συμμετοχής που περιγράφονται στα τεύχη Α’ έως Η΄ της παρούσας Προκήρυξης». Δεδομένου ότι βάσει του νόμου 4339/2015 και της ίδιας της προκήρυξης, προβλέπεται σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η προσκόμιση σχετικών υπεύθυνων δηλώσεων, περί δέσμευσης του εκάστοτε υποψηφίου ότι εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας θα εξασφαλίσει την τήρηση των προδιαγραφών αυτών, παρακαλούμε διευκρινίστε μας, εάν στην ανωτέρω περίπτωση, το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης του εκπροσώπου του υποψηφίου μπορεί να διαμορφωθεί ως εξής « πληρώ τις προϋποθέσεις συμμετοχής που περιγράφονται στα τεύχη Α’ έως Η΄ της παρούσας Προκήρυξης, άλλως, έχω υποβάλει τις προβλεπόμενες στα οικεία τεύχη υπεύθυνες δηλώσεις περί ανάληψης υποχρέωσης να συμμορφωθώ στις αρνητικές ή θετικές προϋποθέσεις, κατά τα τεύχη της Προκήρυξης, εντός των προβλεπόμενων στον νόμο και την προκήρυξη προθεσμιών».

Διευκρίνιση

Η προτεινόμενη διατύπωση του κειμένου της υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος ΙΙΙ από τους υποψηφίους που δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως περιγράφονται στα τεύχη Α’ έως Η’ της Προκήρυξης, είναι ορθή.

Κατά τον όρο 4.2.γ. η αίτηση υποβάλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή. Η ηλεκτρονική αποστολή απαιτείται και για τα δικαιολογητικά (4.2.δ.) ή τα τελευταία υποβάλλονται μόνο σε έντυπη μορφή;

Διευκρίνιση

Η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της παρ. 4.2.γ. αφορά μόνο την αίτηση συμμετοχής. Τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά προσκομίζονται μόνο σε έντυπη μορφή.

Σχετικά με τις βεβαιώσεις των αρμόδιων ασφαλιστικών οργανισμών για την ασφάλιση των εργαζομένων που ζητούνται με τον όρο Ζ.1.1.4.: Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί δεν εκδίδουν βεβαιώσεις με τέτοιο περιεχόμενο. Κατόπιν αιτήματός μας, οι αρμόδιοι οργανισμοί μας ενημέρωσαν, ότι η ασφάλιση των εργαζομένων προκύπτει από τις ΑΠΔ (Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις) που υποβάλλει η επιχείρηση. Αρκεί, σε συμμόρφωση στον άνω όρο, η προσκόμιση αντιγράφων των ΑΠΔ;

Διευκρίνιση

Σε περίπτωση που οι ασφαλιστικοί οργανισμοί δεν εκδίδουν τις προβλεπόμενες στην παρ. Ζ.1.1.4. βεβαιώσεις, η σχετική υποχρέωση καλύπτεται με την προσκόμιση των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) για το προσωπικό του υποψηφίου που αναφέρεται στους πίνακες της παρ. Ζ.1.1.3., καθώς και των αντίστοιχων αποδεικτικών υποβολής

Τεύχος Στ: Περιεχόμενο εκπεμπόμενου προγράμματος (σημείο 4 β διευκρινίσεων). Παρ. Στ. 1.2.2 : ως απάντηση του σχετικού μας ερωτήματος περί του σε ποια κατηγορία προγράμματος εντάσσεται η μετάδοση κινηματογραφικών ταινιών (ελληνικών και ξένων), αναφέρετε ότι « οι κινηματογραφικές ταινίες δύνανται να υπάρχουν στην κατηγορία που προβλέπεται από την παρ. ΣΤ.1.2.2y.>> Πλην όμως, η παρ. Στ 1.2.2 (γ) περιλαμβάνει εξαντλητικά τις εξής οκτώ κατηγορίες εκπομπών: Ενημερωτικές, Ποικίλης ύλης Ελαφράς ψυχαγωγίας (τηλεπαιχνίδια, θεάματα, εκδηλώσεις κλπ) Ελληνικές σειρές Ξένες σειρές Παιδικές εκπομπές Ντοκιμαντέρ Εκπομπές αθλητικού περιεχομένου . Στις ως άνω κατηγορίες, δεν διαπιστώνουμε κατηγορία στην οποία θα μπορούσαν να υπαχθούν κινηματογραφικές ταινίες (ενδεικτικά αναφέρουμε πχ ότι βάσει του αρθ. 12 του πδ. 109/2010, προκύπτει ότι οι κινηματογραφικές ταινίες είναι άλλο είδος προγράμματος από τις εκπομπές ελαφράς ψυχαγωγίας), οποιαδήποτε δε υπαγωγή τους σε άλλες κατηγορίες, θα αλλοίωνε τους αναφερόμενους στις έτερες κατηγορίες προγραμμάτων χρόνους μετάδοσης (πχ. ξένες σειρές). Για τους λόγους αυτούς εξάλλου, στο υποβληθέν προηγούμενο ερώτημά μας της από 2.06.2016, είχαμε αναφέρει ότι δεδομένου ότι δεν υφίσταται τέτοια κατηγορία εκπομπών στην σχετική αναλυτική κατηγοριοποίηση της συγκεκριμένης παραγράφου Π1.2.2 ίσως αυτές θα μπορούσαν να υπαχθούν στην περίπτωση (β) της παρ. Π 1.2.2 (εκπομπές για τον πολιτισμό, τον κινηματογράφο κλπ). Δεδομένων των ανωτέρω, παρακαλούμε θερμά όπως μας διευκρινίσετε ειδικώς σε ποια εκ των κατηγοριών της παρ. Π1.2.2(γ) θα πρέπει να καταγραφούν/ προσμετρηθούν οι κινηματογραφικές ταινίες, άλλως, εάν θα μπορούσαν να προσμετρώνται στο χρόνο εκπομπών που είναι αφιερωμένες στον πολιτισμό, στο πλαίσιο των αναφορών της παρ . Π1.2.2 (β), μεταξύ άλλων και στον κινηματογράφο.

Διευκρίνιση

Οι κινηματογραφικές ταινίες δεν δύνανται να υπαχθούν στις εκπομπές της παρ. ΣΤ.1.2.2. εδάφιο β). Ανάλογα με το είδος και την χώρα παραγωγής τους, οι κινηματογραφικές ταινίες δύνανται να υπαχθούν, επιπλέον της κατηγορίας «ελαφρά ψυχαγωγία» του εδαφίου γ) και στην κατηγορία «ευρωπαϊκά έργα και ανεξάρτητες παραγωγές», εφόσον πληρούν τους όρους των άρθρων 17 και 18 του π.δ. 109/2010.

Τεύχος Δ: Αρνητικές προϋποθέσεις (σημείο 7 (α) και (β) διευκρινιστικών απαντήσεων) Προς αποφυγή εκ μέρους μας παρανόησης, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση της παρ. Δ.2.1 πέραν α) των εταιρειών στις οποίες τυχόν συμμετέχει ο υποψήφια εταιρεία, β) θα πρέπει να καταγραφούν επίσης αναλυτικώς τυχόν εταιρείες που συνιστούν κατά νόμω συνδεδεμένες με τον υποψήφια εταιρεία.

Διευκρίνιση

Η υπεύθυνη δήλωση της παρ. Δ.2.1. θα πρέπει να αναφέρει τις εταιρίες στις οποίες συμμετέχουν α) η υποψήφια εταιρία και β) οι κατά νόμο συνδεδεμένες με αυτήν (την υποψήφια) εταιρίες.

Τεύχος Β: Μετοχικό κεφάλαιο (σημείο 8.β διευκρινιστικών απαντήσεων) Κατόπιν της απάντησής σας περί της υποχρέωσης προσκόμισης ελεγμένων προσωρινών καταστάσεων μηνών Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016, σε περίπτωση υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας μετά την 30η Ιουνίου 2016, καταρχήν αναφέρουμε ότι κατά την άποψή μας προκύπτει ζήτημα διακριτικής μεταχείρισης των υποψηφίων που θα καταθέσουν Ιούνιο σε σχέση με αυτούς που θα καταθέσουν Ιούλιο, και αυτό γιατί δεδομένης της αναφοράς σας, στο σημείο 1των διευκρινιστικών απαντήσεων της 06.06.2016 ότι οι όλοι οι φάκελοι υποψηφίων ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσής τους θα εξεταστούν την ίδια χρονική περίοδο, αυτό θα σημαίνει ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο ελέγχου όλων των αιτήσεων θα έχει παρέλθει νια όλους τους ελεγχόμενους υποψηφίους εξάμηνο από την ημερομηνία του κλεισίματος της τελευταίας εταιρικής χρήσης και θα δημιουργείται το παράδοξο στη δεδομένη χρονική στιγμή ελέγχου, άλλοι υποψήφιοι να ελέγχονται μόνο για το έτος 2015, και άλλοι και για το πρώτο εξάμηνο του 2016. Δεδομένου δε ότι ο χρόνος των 45 ημερών για την υποβολή της αίτησης ορίστηκε από τη Διοίκηση, θεωρούμε ότι όλοι οι υποψήφιοι που υποβάλλουν εντός των ορισθέντων προθεσμιών, θα έπρεπε να τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης, ανεξαρτήτως του ποια ημέρα εντός των προθεσμιών αυτών επιλέξουν να καταθέσουν την αίτησή τους, εφόσον το χρονικό σημείο ελέγχου είναι κοινό για όλους. Σε κάθε περίπτωση, ως προς τη δυνατότητα προσκόμισης ελεγμένων προσωρινών οικονομικών καταστάσεων περιόδου Ιανουαρίου -Ιουνίου 2016, και δη για τα στοιχεία του μηνός Ιουνίου 2016 θέτουμε υπόψιν σας ότι δημιουργείται το εξής πρακτικό πρόβλημα, το οποίο ανάγεται σε λόγους πέραν της επιμέλειας και της σφαίρας ελέγχου της υποψήφιας εταιρείας : οι ελεγκτές της εταιρείας μας έχουν εκφράσει την άποψη ότι δεν είναι αντικειμενικά δυνατόν να εκπονήσουν έλεγχο περιόδου Ιουνίου 2016, σε χρόνο (ήτοι σε 1 εργάσιμη ημέρα μετά το κλείσιμο του μήνα Ιουνίου) ώστε να προσκομιστούν οι ελεγμένες σχετικές καταστάσεις κατά την υποβολή της αίτησης την καταληκτική ημερομηνία της 4ης Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα . Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως επιβεβαιωθεί ότι σε περίπτωση που συντρέχει ως άνω αντικειμενική δυσκολία οφειλόμενη σε λόγους που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο του υποψηφίου, δύναται να ακολουθηθεί διαδικασία ανάλογο με αυτό που μας υποδείχθηκε στο σημείο 2 y των από 06.06.2016 διευκρινιστικών απαντήσεών τος υπηρεσίας σας (με αφορμή την αντίστοιχη αδυναμία προσκόμισης βεβαιώσεων ασφαλιστικών φορέων για τους εργαζόμενους του Ιουνίου), ήτοι να γίνουν δεκτές προσωρινές οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από ελεγκτικό εταιρεία έως τον 31η.5.2016 με ταυτόχρονο υποβολή (α) υπεύθυνος δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου περί του ανωτέρω γεγονότος αντικειμενικός αδυναμίας προσκόμισης ελεγμένων καταστάσεων μηνός Ιουνίου 2016 και (β) βεβαίωσης τος ελεγκτικός εταιρείας περί αδυναμίας τος να ολοκληρώσει το σχετικό έλεγχο για το μήνα Ιούνιο 2016 έως τον ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας (Δευτέρα 4.07.2016).

Διευκρίνιση

Σκοπός της παρ. Β.2.5. είναι η προσκόμιση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για διάστημα κατά το δυνατόν εγγύτερο του χρόνου υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Εφόσον ο υποψήφιος για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας δεν δύναται να προσκομίσει ελεγμένες προσωρινές καταστάσεις για την περίοδο μέχρι 30.6.2016 αλλά μόνο μέχρι 31.5.2016, θα πρέπει να υποβάλει α) σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου και β) βεβαίωση της ελεγκτικής εταιρίας περί αδυναμίας ολοκλήρωσης του οικονομικού ελέγχου της υποψήφιας εταιρίας για τον μήνα Ιούνιο 2016 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (4.7.2016).

Τεύχος Α: Νομική μορφή υποψηφίων (σημείο 9 διευκρινιστικών απαντήσεων) Κατόπιν της απάντησής σας ότι «με την παρ. Α.2.3 ζητούνται τα πρακτικά της περιόδου δύο ημερολογιακών ετών ή είκοσι τεσσάρων μηνών πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής», παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν υπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε υποψηφίου να προσκομίσει είτε τα πρακτικά των δύο ημερολογιακών ετών (Ιανουάριος- Δεκέμβριος) 2014 και (Ιανουάριος -Δεκέμβριος) 2015, είτε των 24 ημερολογιακών μηνών (Ιούλιος 2014-Ιούνιος 2016) πριν από την υποβολή της αίτησης, όπως προκύπτει εκ της ανωτέρω διατύπωσης, άλλως εάν συντρέχει υποχρέωση προσκόμισης των οικείων πρακτικών βάσει μίας εκ των ανωτέρω περιπτώσεων ενιαία για όλους τους υποψηφίους, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για το ποια από τις δύο περιπτώσεις συντρέχει εν προκειμένω.

Διευκρίνιση

Στην προηγούμενη απάντηση εκ παραδρομής είχε τεθεί ο όρος «ημερολογιακών» ετών. Τα ζητούμενα με την παρ. Α.2.3. πρακτικά θα πρέπει να αφορούν 24 μήνες προ της υποβολής της αίτησης συμμετοχής (Ιούλιος 2014-Ιούνιος 2016).

Τεύχος Η: Λοιπά δικαιολογητικά Φακέλου αίτησης (σημείο 5 β διευκρινιστικών απαντήσεων) Κατόπιν της διευκρίνισης ότι η αρνητική βεβαίωση περί μη λήψης τραπεζικών δανείων, όσον αφορά την υποψήφια εταιρεία, θα πρέπει να δοθεί από καθένα εκ των νομίμως λειτουργούντων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, και δεδομένου ότι η χορήγηση των βεβαιώσεων αυτών εμπίπτει εκτός της σφαίρας ελέγχου της υποψήφιας εταιρείας, παρακαλώ επιβεβαιώστε μας ότι σε περίπτωση που υποψήφια εταιρεία έχει εμπροθέσμως και αποδεδειγμένα αποστείλει σχετικό αίτημα στα ανωτέρω χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και αυτά τυχόν δεν ανταποκριθούν στο χρόνο της υποβολής της αίτησης, η ως άνω υποχρέωση της εταιρείας μας θα εξαντλείται α) με την προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου της σχετικής αίτησης και β) σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας (i) για την υποβολή σχετικού αιτήματος και (ίί) για το γεγονός ότι δεν υφίσταται τυχόν δανειακή σύμβαση με το συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Τέλος, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι τα ζητούμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελληνική Επικράτεια είναι τα εξαντλητικώς αναφερόμενα ιδρύματα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος, και συγκεκριμένα στην ενότητα 1. πίνακας πιστωτικών ιδρυμάτων σε λειτουργία, τα οποία και αναπαράγουμε κατωτέρω προς άρση κάθε παρανόησης.

Διευκρίνιση

α. Η υποχρέωση προσκόμισης αρνητικής τραπεζικής βεβαίωσης σύμφωνα με την παρ. Η.2.3., σε περίπτωση που κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν ανταποκριθεί στο αίτημα του υποψηφίου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (4.7.2016), καλύπτεται με την προσκόμιση α) επικυρωμένου αντιγράφου του αιτήματος προς το πιστωτικό ίδρυμα, β) υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου του υποψηφίου: i/ περί εμπρόθεσμης υποβολής του αιτήματος, ii/ περί μη λήψης της τραπεζικής βεβαίωσης και iii/ περί μη σύναψης δανειακής σύμβασης με το συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
β. Επιβεβαιώνεται ότι για τους σκοπούς της παρ. Η.2.3. της Προκήρυξης τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελληνική επικράτεια είναι τα αναφερόμενα στην σχετική ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος

4.2.δ. : Αναφορικά με τα έγγραφα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 για τα οποία αρκεί η υποβολή ευκρινούς φωτοαντιγράφου, παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι, δεν χρήζουν επικύρωσης τα κάτωθι έγγραφα : ΦΕΚ, έγγραφα ΓΕΜΗ, ποινικά μητρώα, πιστοποιητικά Πρωτοδικείου, Απόφαση Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Διευκρίνιση

Επιβεβαιώνουμε ότι δεν απαιτείται επικύρωση φωτοαντιγράφων των αναφερομένων στην ως άνω επιστολή σας δικαιολογητικών (ΦΕΚ, έγγραφα ΓΕΜΗ, ποινικά μητρώα, πιστοποιητικά δικαστηρίων, αποφάσεις Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας).

4.2.ε. : Διευκρινίστε μας αν θα πρέπει να αναγράφονται συγκεκριμένοι κωδικοί στο Παράβολο των 30.000,00 ευρώ που θα εκδοθεί υπέρ του Δημοσίου.

Διευκρίνιση

Δεν προβλέπονται εξειδικευμένοι κωδικοί για το παράβολο συμμετοχής στον διαγωνισμό της παρ. 4.2.ε.

Α.2.12. : Τι σημαίνει απόφαση Γενικής Συνέλευσης για την απόσβεση του κεφαλαίου; Προφανώς αυτό προσκομίζεται όταν έχει πραγματοποιηθεί απόσβεση κεφαλαίου

Διευκρίνιση

Προφανώς όταν ο υποψήφιος δεν έχει πραγματοποιήσει απόσβεση κεφαλαίου, δεν νοείται υποχρέωση προσκόμισης σχετικού πρακτικού Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. Α.2.12.

Β.2.5. : Η προϋπόθεση αυτή είναι ανεφάρμοστη διότι, η καταληκτική ημερομηνία της χρήσης που αφορά ο Ισολογισμός μας είναι η 31.12.2015 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής φακέλων αιτήσεων συμμετοχής είναι η 04.07.2016, οπότε ο Ισολογισμός μας ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Επομένως, σύμφωνα με αυτά που μας ζητούνται, θα πρέπει να συνταχθούν προσωρινές οικονομικές καταστάσεις για τη χρονική περίοδο από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης έως το τέλος του προηγούμενου από την υποβολή της αίτησης ημερολογιακού μήνα, δηλαδή έως τις 30.06.2016. Με δεδομένο ότι, η υποβολή του φακέλου είναι στις 04.07.2016, πρακτικώς είναι αδύνατον να συνταχθούν οικονομικές καταστάσεις με ημερομηνία 30.06.2016. Παρακαλούμε για τις κατευθύνσεις σας.

Διευκρίνιση

Σκοπός της παρ. Β.2.5. είναι η προσκόμιση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για διάστημα κατά το δυνατόν εγγύτερο του χρόνου υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Εφόσον ο υποψήφιος για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας δεν δύναται να προσκομίσει ελεγμένες προσωρινές καταστάσεις για την περίοδο μέχρι 30.6.2016 αλλά μόνο μέχρι 31.5.2016, θα πρέπει να υποβάλει α) σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου και β) βεβαίωση της ελεγκτικής εταιρίας περί αδυναμίας ολοκλήρωσης του οικονομικού ελέγχου της υποψήφιας εταιρίας για τον μήνα Ιούνιο 2016 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (4.7.2016).

Στο πλαίσιο της υπ’αρ. 1/2016 Προκήρυξης δημοπρασίας για τη χορήγηση τεσσάρων (4) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition), θα θέλαμε σχετική έγγραφη διευκρίνιση από εσάς για τα εξής, αναφορά με την εγγυητική επιστολή ποσού 3.000.000 ευρώ του άρθρου 6.7. της Προκήρυξης: 1) Εφόσον η εγγυητική επιστολή αυτή εκδοθεί από διεθνή τράπεζα (χώρα ΕΕ), κι όχι από ελληνική, μπορεί να είναι συντεταγμένη πρωτοτύπως στα αγγλικά (και να συνοδεύεται από μετάφραση κατά τα οριζόμενα στο 5.2. της Προκήρυξης); Σε τέτοια περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο το αγγλικό κείμενο που παρέχεται ως «Annex II – Model Bid Bond (MT760 Type) στην αγγλική εκδοχή της Προκήρυξης που έχει αναρτηθεί στον επίσημό σας ιστότοπο; 2) Η Τράπεζα της αλλοδαπής μπορεί να εκδώσει την ως άνω εγγυητική με αναφορά στο κείμενό της ότι εφαρμοστέο είναι δίκαιο άλλο πλην του ελληνικού (π.χ. να την εκδώσει κατά το δίκαιο της έδρας της ή κατά το αγγλικό δίκαιο);

Διευκρίνιση

Οι υποψήφιοι, εφόσον θα υποβάλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής με εκδότρια αλλοδαπή τράπεζα (από χώρα ΕΕ), μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως πρότυπο το αγγλικό κείμενο της εγγυητικής που περιέχει το Παράρτημα ΙΙ της αγγλικής μετάφρασης της Προκήρυξης. Το πρωτότυπο της εγγυητικής θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
Εφόσον η εκδότρια τράπεζα έχει έδρα στην αλλοδαπή, το εφαρμοστέο δίκαιο είναι συνήθως αυτό της έδρας της ή ενδεχομένως το αγγλικό. Συνεπώς, στο κείμενο της εγγυητικής επιστολής, μπορεί να γίνει αναφορά στο εν λόγω δίκαιο.

Ε.1.1.8. πρώτη φράση : Όταν λέει «...χωρίς να είναι υποχρεωτική η ύπαρξη όλων των ανωτέρω τύπων», σε τι αναφέρεται ;

Διευκρίνιση

Ο όρος «των ανωτέρω τύπων» της παρ. Ε.1.1.8. πρώτο εδάφιο αναφέρεται στους τύπους μετάδοσης που απαριθμεί η παρ. Ε.1.1.1.

Ζ.1.1.1. : Αναφορικά με τις 20 ημέρες απασχόλησης, λαμβάνουμε υπόψιν και τους εργαζόμενους που απασχολούνται με σύμβαση εκ περιτροπής με λιγότερα από 20 ασφαλιστικά ημερομίσθια; Επιπλέον οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου θα συμπεριληφθούν στις λίστες; Ο υπολογισμός του ελάχιστου αριθμού εργαζομένων, προκύπτει από το μέσο όρο του μηνιαίου αριθμού των εργαζομένων που έχουν εργαστεί τουλάχιστον 20 ημέρες κάθε μήνα το προηγούμενο 12μηνο;; Δηλαδή, όσες / οι λείπουν με άδεια μητρότητας ή άδεια άνευ αποδοχών ή με μακροχρόνια ασθένεια συμπεριλαμβάνονται στο προσωπικό του σταθμού; Όσοι κάνουν πρακτική άσκηση ΤΕΙ, συμπεριλαμβάνονται στον αριθμό εργαζομένων;

Διευκρίνιση

Η ονομαστική κατάσταση της παρ. Ζ.1.1.1. θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης του υποψηφίου, ήτοι τουλάχιστον είκοσι (20) ασφαλιστικών ημερομισθίων μηνιαίως, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης εργασίας (ορισμένου- αορίστου χρόνου). Οι ως άνω εργαζόμενοι που απουσιάζουν με άδεια μητρότητας, ασθενείας, άνευ αποδοχών, εκπαιδευτική άδεια κλπ. εντάσσονται στο προσωπικό του υποψηφίου καθόσον η σύμβασή τους παραμένει σε ισχύ.

Ζ.1.1.4. Πώς θεωρείτε ότι πρέπει να είναι, οι βεβαιώσεις αυτές; Σε περίπτωση που διεκπεραιωθεί από τον εργοδότη, η μορφή της Βεβαίωσης είναι όπως αυτή που σας προσκομίζουμε ως συνημμένο και περιλαμβάνει δύο (2) ημερολογιακά έτη, προκειμένου να συμπεριληφθεί το διάστημα που απαιτείται από την Προκήρυξη.

Διευκρίνιση

Σε περίπτωση που οι ασφαλιστικοί οργανισμοί δεν εκδίδουν τις προβλεπόμενες στην παρ. Ζ.1.1.4. βεβαιώσεις, η σχετική υποχρέωση καλύπτεται με την προσκόμιση των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) για το προσωπικό του υποψηφίου που αναφέρεται στους πίνακες της παρ. Ζ.1.1.3., καθώς και των αντίστοιχων αποδεικτικών υποβολής.

Στην παράγραφο 4.2.γ & δ της Προκήρυξης ορίζεται ότι: «Η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή με το ίδιο περιεχόμενο σε (αρχείο pdf) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση diagonismosatv@inf.opengov.gr της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. « «Κάθε αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά...» Δεδομένου του μεγάλου όγκου των ηλεκτρονικά συνυποβαλλομένων με την αίτηση αρχείων pdf που αφορούν στα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ερωτάται: Σε περίπτωση που λόγω του μεγάλου όγκου των συνυποβαλλομένων δεν καταστεί πλήρως δυνατή η αποστολή και λήψη των αρχείων pdf, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ποιά εναλλακτική λύση προβλέπεται; Είναι αποδεκτή η υποβολή τους στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας Σας, όντας ηλεκτρονικά καταγεγραμμένα σε ένα ή περισσότερους οπτικούς δίσκους (CD-ROM), ή σε εξωτερική κινητή κάρτα μνήμης (usb stick); Είναι αποδεκτή η υποβολή τους δια της χρήσης υπηρεσιών cloud, και δη τύπου Dropbox, Sharefile ή “We transfer”; Άλλως, σε περίπτωση που, στην ηλεκτρονική της μορφή, η υποβολή της αίτησης συμμετοχής και των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών επιτρέπεται να γίνει μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είναι επιτρεπτή η αποστολή πλειόνων διαδοχικών ηλεκτρονικών αλληλογραφιών (e-mails); Αρκεί η έντυπη υποβολή, δεδομένου ότι αυτή σε κάθε περίπτωση υπερισχύει, κατά τα οριζόμενα υπό 4.2.φ τελ. εδάφιο της Προκήρυξης;

Διευκρίνιση

Σε απάντηση της εκ μέρους σας από 10.6.2016 αιτούμενης διευκρίνισης σας επισημαίνουμε ότι η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της παρ. 4.2.γ. αφορά μόνο την αίτηση συμμετοχής. Τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά προσκομίζονται μόνο σε έντυπη μορφή.

Για την περίπτωση της αιτούσας υπό σύσταση ανώνυμης εταιρίας, ποια νοούνται ως "διευθυντικά στελέχη" κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 8 ν. 3310/2005 που αναφέρεται στην παρ. Δ.4.2. της προκήρυξης, καθώς μία υπό σύσταση εταιρία δεν έχει προβεί σε προσλήψεις προσωπικού ούτε απασχολεί με άλλο τρόπο προσωπικό;

Διευκρίνιση

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος-υπό σύσταση Α.Ε. δεν έχει πραγματοποιήσει καμία πρόσληψη ή ανάθεση ή σύναψη σύμβασης με πρόσωπα που ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 8 του ν. 3310/2005, οι κατά περίπτωση απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται μόνο από τους ιδρυτές της υπό σύσταση Α.Ε. που είναι ταυτόχρονα και νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής.

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι η αιτούσα - υπό σύσταση ανώνυμη εταιρία δεν προσκομίζει τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στις παρ. Η.1.1. και Η.1.2.

Διευκρίνιση

Επιβεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος-υπό σύσταση Α.Ε. δεν υποχρεούται να προσκομίσει τα πιστοποιητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τις παρ. Η.1.1. και Η.1.2. αλλά την υποχρέωση αυτή υπέχουν οι ιδρυτές-μέτοχοι της υπό σύσταση Α.Ε.

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της υπό σύσταση ανώνυμης εταιρίας, τα οποία αναγράφονται στην ιδρυτική σύμβαση ως μέλη του πρώτου διοικητικού συμβουλίου, δεν προσκομίζουν τα δικαιολογητικά των παρ. Η.2.1. και Η.2.2.α δικαιολογητικά των παρ. Η.2.1. και Η.2.2.

Διευκρίνιση

Τα μέλη του πρώτου Δ.Σ. του υποψήφιου-υπό σύσταση Α.Ε., όπως αναγράφονται στο συστατικό έγγραφο, δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν τα πιστοποιητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τις παρ. Η.2.1. και Η.2.2. αλλά την υποχρέωση αυτή υπέχουν οι ιδρυτές-μέτοχοι της υπό σύσταση Α.Ε. που είναι ταυτόχρονα και νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής.

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι η αιτούσα - υπό σύσταση ανώνυμη εταιρία δεν προσκομίζει τη βεβαίωση - τραπεζική ενημερότητα της παρ. Η.2.3 ούτε υπέχει υποχρέωση προσκόμισης τέτοιας βεβαίωσης ο ιδρυτής της, φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει λάβει δάνειο για τη συμμετοχή του στην εταιρία.ψης δανείου από τα ως άνω πρόσωπα.

Διευκρίνιση

Η υποχρέωση προσκόμισης τραπεζικής ενημερότητας σύμφωνα με την παρ. Η.2.3. της προκήρυξης δεν αφορά τους υποψήφιους-υπό σύσταση ανώνυμες εταιρίες και τους ιδρυτές (μετόχους) αυτών. Κατ’ αντιστοιχία, δεν απαιτείται ούτε η προσκόμιση βεβαίωσης περί μη λήψης δανείου από τα ως άνω πρόσωπα.

Παρακαλώ επιβεβαιώστε εάν η υπεύθυνη δήλωση που περιλαμβάνεται στην παρ. Ε.1.4. συμπληρώνεται με την αντιγραφή επί λέξει του εκεί αναφερόμενου κειμένου σε πλάγιους χαρακτήρες, ή εάν πρέπει να επαναλάβουμε στην εν λόγω δήλωση το περιεχόμενο όλων των παραγράφων του υποτεύχους Ε.1.. Το ερώτημα γεννάται από το γεγονός ότι το κείμενο της παρ. Ε.1.4. που είναι σε πλάγιους χαρακτήρες καταλήγει με αποσιωπητικά και τη λέξη "κ.ο.κ." Αντίθετα στην συναφή δήλωση της παρ. Ε.2.3.8. για τις κτηριακές εγκαταστάσεις το κείμενο της υπεύθυνης δήλωσης δεν περιέχει αποσιωπητικά.

Διευκρίνιση

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει το σύνολο του τεχνολογικού εξοπλισμού που περιγράφεται στο κεφάλαιο Ε.1. της προκήρυξης, αρκεί η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. Ε.1.4., όπου θα αναφέρεται ότι ο εν λόγω εξοπλισμός του κεφαλαίου Ε.1. θα αποκτηθεί εντός της προβλεπόμενης εκ του νόμου 6μηνης προθεσμίας, χωρίς ειδική δέσμευση για προμήθεια συγκεκριμένου εξοπλισμού και επιμέρους μηχανημάτων, όπως περιγράφονται στις παραγράφους Ε.1.1.1 έως και Ε.1.1.9.

Στην παρ. ΣΤ.2.1.2 αναφέρεται ότι στην αίτηση περιέχονται Ονομαστική κατάσταση με αναφορά στους επικεφαλής κάθε επιμέρους τμήματος του υποψηφίου (υπεύθυνος προγράμματος, ειδήσεων, αθλητικού, ψυχαγωγικού κ.ο.κ.) και στα λοιπά μέλη κάθε τμήματος, που είτε έχουν είτε πρόκειται να προσληφθούν. Σύμφωνα δε με την παρ. ΣΤ.2.2.1 υποβάλλονται "αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των επικεφαλής των επιμέρους τμημάτων με ιδιαίτερη αναφορά στην εμπειρία, στις γνώσεις και στις ικανότητές τους". Επιπλέον στην παρ. Δ.4.2. γίνεται αναφορά σε "Διευθυντικά στελέχη" που πρέπει να υποβάλουν την εκεί αναφερόμενη αίτηση. Ενόψει των ανωτέρω ερωτάται μήπως στις παρ. ΣΤ.2.1.2 και ΣΤ.2.2.1 εννοείται Διευθύνσεις και όχι τμήματα καθώς τα τμήματα είναι πολλά σε μια τέτοιου είδους επιχείρηση και δεν είναι δυνατό μία υπό σύσταση εταιρία να έχει από τώρα όλους τους επικεφαλής και όλα τα μέλη που αναφέρει. Εξ άλλου παρακάτω στην παρ. Ζ.2.1.2 αναφέρεται ότι υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι εντός τριών μηνών από την χορήγηση της άδειας θα απασχολεί η αιτούσα το προβλεπόμενο προσωπικό.

Διευκρίνιση

Οι υπό σύσταση εταιρίες θα συμπεριλάβουν στην ονομαστική κατάσταση που θα προσκομίσουν τα ονόματα όσων αναφέρονται συγκεκριμένα στη παρ. ΣΤ.2.1.2. της προκήρυξης, όπως προκύπτει από την διατύπωση αυτής, ήτοι α) σε κάθε περίπτωση των επικεφαλής των τμημάτων που σχετίζονται με το πρόγραμμα και β) των λοιπών μελών κάθε επιμέρους τμήματος του υποψηφίου, εφόσον βέβαια τα στοιχεία τους είναι ήδη γνωστά (για την περίπτωση των υπό πρόσληψη εργαζομένων).

Με την αναφορά στην παρ. 4.2. στοιχ. δ (σελ. 11) ότι "κάθε αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε δύο (2) πρωτότυπα ή νομίμως θεωρημένα αντίγραφα ....." εννοείται ότι υποβάλλονται δύο αιτήσεις πρωτότυπες, κάθε μία εκ των οποίων συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πρωτότυπα, ανά τεύχος; Συναφώς παρακαλώ επιβεβαιώστε εάν ηλεκτρονικά υποβάλλεται μόνον η αίτηση, όπως έχει υπογραφεί στην έντυπη μορφή της (ήτοι χωρίς ηλεκτρονική υπογραφή) ή και όλα τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν;

Διευκρίνιση

Σύμφωνα με την παρ. 4.2.α) έως δ) της προκήρυξης, η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή σε ένα (1) πρωτότυπο και φέρει την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου ή άλλου ειδικά εξουσιοδοτημένου προσώπου, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (σε αρχείο pdf) στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου που αναφέρει η προκήρυξη. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υποβάλλονται μόνο σε έντυπη μορφή, σε δύο (2) πρωτότυπα ή θεωρημένα αντίγραφα.

Η υποχρέωση προσκόμισης τραπεζικής ενημερότητας δεν αφορά τους υποψηφίους-υπό σύσταση ανώνυμες εταιρίες και τους ιδρυτές αυτών. Επισημαίνεται ότι η παραπομπή της παρ. Η.2.3. στις δανειακές συμβάσεις της παρ. Δ.3.2.8. έχει σκοπό τον περιορισμό του αντικειμένου των συμβάσεων αυτών στην προς αδειοδότηση δραστηριότητα των μετόχων-νομικών προσώπων. Για τα φυσικά πρόσωπα οι δανειακές συμβάσεις εντάσσονται στα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την παρ. Δ.3.1.7. και 13 (Η υποχρέωση συμμόρφωσης με τον όρο της παρ. Η.2.3.β της προκήρυξης καλύπτεται με την προσκόμιση αρνητικών βεβαιώσεων όλων των νομίμως λειτουργούντων στην έδρα της υποψήφιας εταιρίας ή κοινοπραξίας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με τη λήψη δανείων της παρ. Δ.3.2.8. Για τους λοιπούς υπόχρεους σε προσκόμιση βεβαίωσης (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) σύμφωνα με την παρ. Η.2. της προκήρυξης, αρκεί η υποβολή αρνητικής υπεύθυνης δήλωσης), προκαλούν ακόμα αμφιβολία ερωτάται αν υποχρεούνται τα φυσικά πρόσωπα μέτοχοι υπό σύσταση ΑΕ σε υποβολή Βεβαίωσης– τραπεζικής ενημερότητας χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ημεδαπής ή αλλοδαπής αναφορικά με τα δάνεια που αφορούν την προς αδειοδότηση δραστηριότητα : ....β. περί της μη λήψης δανείου, που θα έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης». (Η.2.3. (σελ. 47)).

Διευκρίνιση

Σύμφωνα με την προηγούμενη από 23.6.2016 απάντηση υπ’αριθ. 9, η υποχρέωση προσκόμισης τραπεζικής ενημερότητας δεν αφορά τους υποψήφιους-υπό σύσταση ανώνυμες εταιρίες και τους ιδρυτές (μετόχους) αυτών. Κατ’ αντιστοιχία, δεν απαιτείται ούτε η προσκόμιση βεβαίωσης περί μη λήψης δανείου από τα ως άνω πρόσωπα.

Στην απάντηση με αριθμό 12 την οποία μου αποστείλατε στις 23-6-2016 αναφέρατε: «Σύμφωνα με την παρ. Δ.1.3. της προκήρυξης, απαιτείται η υποβολή αρνητικής υπεύθυνης δήλωσης μόνο από τα πρόσωπα που ρητά αφορά η απαγόρευση του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4339/2015 και όχι από τα τυχόν «παρένθετα πρόσωπα» υπό την έννοια του ν. 3310/2005, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η (απαγορευμένη) συμμετοχή». Ερωτάται ποια νοούνται ως «παρένθετα πρόσωπα» κατά την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης του σημείου Δ.1.3 της προκήρυξης. Ποια είναι δηλαδή η έννοια των παρένθετων προσώπων;

Διευκρίνιση

Η έννοια «παρένθετα πρόσωπα» ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 9 του ν.3310/2005.

Ερωτάται ποια θεωρούνται ως διευθυντικά στελέχη μιας υπό σύσταση ΑΕ;

Διευκρίνιση

Η έννοια «διευθυντικά στελέχη» ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 8 του ν.3310/2005.

Ερωτάται αν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα για την υποβολή αίτησης από υπό σύσταση υποψήφια μονοπρόσωπη ΑΕ;

Διευκρίνιση

Δεν υπάρχει καμία ιδιαιτερότητα στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι υπό σύσταση μονοπρόσωπη Α.Ε.

Ερωτάται με ποιο τρόπο υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ταυτόχρονα την ιδιότητα του μετόχου-ιδρυτή ΑΕ και του μέλους ΔΣ. Απαιτείται διπλή δήλωση για κάθε περίπτωση; Αρκεί η αναφορά των ιδιοτήτων μετόχου και μέλους ΔΣ στην ίδια δήλωση;

Διευκρίνιση

Αρκεί η υποβολή μίας (1) υπεύθυνης δήλωσης από τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ταυτόχρονα την ιδιότητα μετόχου και μέλους Δ.Σ. του υποψηφίου-υπό σύσταση Α.Ε., με αναφορά στο κείμενο της δήλωσης των ιδιοτήτων αυτών, καθώς και των όρων της προκήρυξης που προβλέπουν την σχετική υποχρέωση για κάθε ιδιότητα.

Ερωτάται αν στην έννοια των θεωρημένων αντιγράφων που αναφέρει η προκήρυξη στη σελ. 10 περιλαμβάνονται θεωρημένα από δικηγόρο έγγραφα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας του Κώδικα Δικηγόρων.

Διευκρίνιση

Η έννοια «θεωρημένα» αντίγραφα περιλαμβάνει και αυτά που έχουν θεωρηθεί από δικηγόρο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Περί Δικηγόρων.

Έχοντας υπ’όψιν ότι: Σύμφωνα με τον όρο 4.2.στ της υπ’αρ. 1/2016 Προκήρυξης, οι υποψήφιοι οφείλουν να καταβάλουν για την εξέταση της αίτησης τους παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και αίτηση υποψηφιότητας που δεν συνοδεύεται από το αντίστοιχο τριπλότυπο καταβολής στο Δημόσιο Ταμείο δεν θα γίνεται δεκτή, Σε ερώτηση τρίτου έχετε ήδη αναρτήσει απάντηση σας στο διαδίκτυο (www.media.gov.gr) με την οποία επί λέξει μας ενημερώνετε ότι « Δεν προβλέπεται εξειδικευμένοι κωδικοί για το παράβολο συμμετοχής στον διαγωνισμό» και Δεν υφίστανται «τριπλότυπα» καταβολής στις Δ.Ο.Υ, παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε: α) πως αναμένει τελικώς η ΓΓΕΕ την καταβολή του σχετικού παραβόλου: επιθυμείτε η καταβολή να γίνει με την μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου(e-παραβόλου) που εκδίδεται online ή με την μορφή διπλότυπου καταβολής (το οποίο εκδίδεται μόνο σε Δ.Ο.Υ); β) στο όνομα ποιου / ποιων φορέα/ων του Δημοσίου πρέπει να εκδοθεί; γ) σε ποιο ΚΑΕ πρέπει να εκδοθεί ( δεν γίνεται ως γνωστόν καταβολή/είσπραξη διπλότυπου χωρίς την έκδοση του σε συγκεκριμένο/α ΚΑΕ).

Διευκρίνιση

Δεν είναι εφικτή η έκδοση ηλεκτρονικού παράβολου από την σχετική εφαρμογή του taxisnet, καθότι δεν είναι καταχωρημένη η κατηγορία του συγκεκριμένου εσόδου.
Συνεπώς κάθε υποψήφιος θα πρέπει να απευθυνθεί σε ΔΟΥ με τραπεζική επιταγή ύψους 30.000€, η οποία θα κατατεθεί στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολα από κάθε αιτία”, υπέρ του Δημοσίου, με καταχώρηση του ΑΦΜ του υποψηφίου. Στις παρατηρήσεις ο υποψήφιος θα δηλώσει ότι το παράβολο αφορά τη συμμετοχή του στην υπ’ αριθμ. 1/2016 Προκήρυξη δημοπρασίας για τη χορήγηση τεσσάρων (4) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition).

Στο τελευταίο εδάφιο της υπό στοιχ. Δ.3.4.13 παραγράφου της Προκήρυξης προβλέπεται ότι: «Για τους υπό σύσταση υποψηφίους, τα αναφερόμενα υπό Δ.3.2. Δικαιολογητικά έγγραφα υποβάλλονται από τα πρόσωπα, τα οποία έχουν συμβληθεί στο έγγραφο σύστασης» Παρακαλώ, όπως διευκρινιστεί εάν η παραπομπή που γίνεται ανωτέρω στην υπό στοιχείο Δ.3.2. παράγραφο της Προκήρυξης, θα πρέπει να εκληφθεί (ορθώς) ως παραπομπή στα στοιχεία Δ.3.1. – Δ.3.3. της Προκήρυξης, ανάλογα με το αν μέτοχος της υπό σύσταση εταιρίας είναι φυσικό πρόσωπο (Δ.3.1.), ημεδαπό νομικό πρόσωπο (Δ.3.2.) ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο (Δ.3.3.). Η θέση μας είναι ότι τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπό στοιχείο Δ.3.4. παράγραφο και επιπλέον, ανάλογα με το αν μέτοχος της υπό σύσταση εταιρίας είναι φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο της Προκήρυξης (Δ.3.1. ή Δ.3.2. ή Δ.3.3.).

Διευκρίνιση

Η παραπομπή που γίνεται στην υπό στοιχ. Δ.3.2. παράγραφο της προκήρυξης θα πρέπει να εκληφθεί ότι συμπεριλαμβάνει κατ΄ αναλογία και την παραπομπή στις υπό στοιχ. Δ.3.1. και Δ.3.3. παραγράφους, κατ΄ αντιστοιχία με το εάν μέτοχος της υπό σύσταση εταιρίας είναι φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο. Ειδικότερα τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπό στοιχ. Δ.3.4. παράγραφο της προκήρυξης και επιπρόσθετα ανάλογα με το εάν μέτοχος της υπό σύσταση εταιρίας είναι φυσικό προσώπου, ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο προσκομίζουν και τα προβλεπόμενα κατά τις ανωτέρω παραγράφους (Δ.3.1., Δ.3.2. και Δ.3.3.) αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Παρακαλώ να επιβεβαιωθεί ότι, σε περίπτωση που ο υποψήφιος προς αδειοδότηση είναι υπό σύσταση ανώνυμη εταιρία, η οποία δεν διαθέτει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δημοπρασία τον απαιτούμενο από το άρθρο 7 του νόμου 4339/2015 και το Τεύχος Ε.1 της Προκήρυξης τεχνολογικό εξοπλισμό και τις απαιτούμενες από το άρθρο 7 του νόμου 4339/2015 και το Τεύχος Ε.2 κτιριακές εγκαταστάσεις, αλλά ούτε και έχει προβεί σε οποιαδήποτε συμφωνία (περί αγοράς, μίσθωσης οποιουδήποτε εξ αυτών), αρκεί να προσκομίσει μόνο την υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται στην υπό στοιχείο Ε.1.4. παράγραφο όσον αφορά στον τεχνολογικό εξοπλισμό και την υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται στην υπό στοιχείο Ε.2.3.8 παράγραφο όσον αφορά στις κτιριακές εγκαταστάσεις. Η θέση μας, με βάση τη διατύπωση της Προκήρυξης, και καθώς δεν είναι πρακτικά εφικτό να καταρτισθούν σε αυτήν την περίπτωση τεχνική μελέτη του τεχνολογικού εξοπλισμού και των κτιριακών εγκαταστάσεων, είναι ότι αρκούν στην περίπτωση αυτή οι δύο ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις και δεν απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού από τα αναφερόμενα στο Τεύχος Ε της Προκήρυξης.

Διευκρίνιση

Εφόσον ο υποψήφιος προς αδειοδότηση (συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης που τυγχάνει υπό σύσταση εταιρία) δεν διαθέτει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, είτε τον προβλεπόμενο από τον όρο Ε.1. της προκήρυξης τεχνολογικό εξοπλισμό είτε τις απαιτούμενες από τον όρο Ε.2. της προκήρυξης κτηριακές εγκαταστάσεις (είτε και τα δύο), αρκεί για την πληρότητα του φακέλου της συμμετοχής του να προσκομίσει αντίστοιχα τις προβλεπόμενες από τις παρ. Ε.1.4. (για τεχνολογικό εξοπλισμό) και Ε.2.3.β. (για κτηριακές εγκαταστάσεις) υπεύθυνες δηλώσεις

Στην υπό στοιχ. Η.2.3. παράγραφο της Προκήρυξης προβλέπεται ότι: «Βεβαίωση – τραπεζική ενημερότητα χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ημεδαπής ή αλλοδαπής αναφορικά με τις συμβάσεις δανείων της παραγράφου Δ.3.2.8. της παρούσας: α. περί του ύψους του χορηγηθέντος δανείου, του υπολοίπου του, των εγγυήσεων και τυχόν εξασφαλίσεών του καθώς και περί της ομαλής εξυπηρέτησής του ή β. περί της μη λήψης δανείου, που θα έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης». Παρακαλώ να διευκρινιστεί εάν, από την ως άνω διατύπωση προκύπτει ότι, σε περίπτωση που δεν έχει υπογραφεί καμία δανειακή σύμβαση που να αφορά στην προς αδειοδότηση δραστηριότητα, ούτε από την πλευρά του μετόχου ούτε από την πλευρά του νομίμου εκπροσώπου ούτε από την πλευρά της υποψήφιας εταιρίας (βλ. την υπό στοιχ. Δ.3.2.8 παράγραφο της Προκήρυξης), απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του καθενός από τους ανωτέρω που να βεβαιώνει τη μη λήψη δανείου (με δεδομένο ότι δεν είναι πρακτικά εφικτό να χορηγηθεί βεβαίωση προς το σκοπό αυτό από όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) ή εάν δεν απαιτείται, στην περίπτωση αυτή, η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού με βάση το Η.2.3.

Διευκρίνιση

Η υποχρέωση συμμόρφωσης με τον όρο της παρ. Η.2.3.β της προκήρυξης (βεβαίωσης περί της μη λήψης δανείου) καλύπτεται με την προσκόμιση αρνητικών βεβαιώσεων όλων των νομίμως λειτουργούντων στην έδρα της υποψήφιας εταιρίας ή κοινοπραξίας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με τη λήψη δανείων της παρ. Δ.3.2.8. Για τους λοιπούς υπόχρεους σε προσκόμιση βεβαίωσης (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) σύμφωνα με την παρ. Η.2. της προκήρυξης, αρκεί η υποβολή αρνητικής υπεύθυνης δήλωσης. Oι ζητούμενες προς υποβολή από τους υποψηφίους συμβάσεις δανείων είναι αποκλειστικά αυτές που αφορούν την προς αδειοδότηση δραστηριότητα.

Στην παράγραφο ΣΤ.2.1.2. της Προκήρυξης προβλέπεται ότι απαιτείται να προσκομιστεί: «Ονομαστική κατάσταση με αναφορά στους επικεφαλής κάθε επιμέρους τμήματος του υποψηφίου (υπεύθυνος προγράμματος, ειδήσεων, αθλητικού, ψυχαγωγικού κ.ο.κ.) και στα λοιπά μέλη κάθε τμήματος που πρόκειται να προσληφθούν». Ερωτάται εάν για τις υπό σύσταση εταιρίες αρκεί να προσκομιστεί ονομαστική κατάσταση με αναφορά μόνο στους επικεφαλής των τμημάτων, με δεδομένο ότι είναι πρακτικά ανέφικτο για μία εταιρία που δεν έχει ακόμη συσταθεί και περιμένει να λάβει άδεια, προκειμένου να ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες, να αναφερθεί στα ονόματα όλων των λοιπών (πλην των επικεφαλής) μελών κάθε τμήματος, τα οποία και θα προσλάβει, εφόσον λάβει τη σχετική άδεια.

Διευκρίνιση

Οι υπό σύσταση εταιρίες θα συμπεριλάβουν στην ονομαστική κατάσταση που θα προσκομίσουν τα ονόματα όσων αναφέρονται συγκεκριμένα στη παρ. ΣΤ.2.1.2. της προκήρυξης, όπως προκύπτει από την διατύπωση αυτής, ήτοι α) σε κάθε περίπτωση των επικεφαλής των τμημάτων που σχετίζονται με το πρόγραμμα και β) των λοιπών μελών κάθε επιμέρους τμήματος του υποψηφίου, εφόσον βέβαια τα στοιχεία τους είναι ήδη γνωστά (για την περίπτωση των υπό πρόσληψη εργαζομένων).

Στην προκήρυξη 1/2016 για την χορήγηση αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής υπό τον όρο 4.2.γ. ορίζεται οτι : "γ. Η αίτηση υποβάλλεται υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή με το ίδιο περιεχόμενο (σε αρχείο pdf) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση (diagonismostv@inf.opcngov.gr) της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. ..." ορίζεται, επίσης, υπό τον όρο 4.2.β. ότι "β. Η αίτηση σε έντυπη μορφή υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ή από άλλο ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην τελευταία περίπτωση υποβάλλεται απόφαση του διοικούντος οργάνου του υποψηφίου με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση για την υπογραφή της αίτησης." και υπό τον όρο 4.2.δ. ότι "δ. Κάθε αίτηση συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε δύο (2) πρωτότυπα ή νομίμως θεωρημένα αντίγραφα, ..." Παρακαλώ να διευκρινισθεί Α. εάν η απόφαση ΔΣ με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση για την υπογραφή της αιτήσεως (τελ. εδάφιο ορυ 4.2.β.) υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μαζί με την αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή, στην ανωτέρω ηλεκτρονική δ/νση ? Β. εάν τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση πρέπει και αυτά να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στην ανωτέρω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Γ. εάν η αίτηση πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά και με οιονδήποτε άλλο τρόπο (πέραν της διαβιβάσεως στην ανωτέρω ηλεκτρονική δ/νση). Δ. εάν τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά με οιονδήποτε άλλο τρόπο (πέραν της διαβιβάσεως στην ανωτέρω ηλεκτρονική δ/νση).

Διευκρίνιση

Α. H απόφαση του Δ.Σ. της υποψήφιας εταιρίας με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση για την υπογραφή της αιτήσεως, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4.2.β. της προκήρυξης, δεν υποβάλλεται και ηλεκτρονικά μαζί με την
αίτηση, αλλά μόνο σε έντυπη μορφή με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδες.
Β. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υποβάλλονται μόνο σε έντυπη μορφή.

Γ. Η αίτηση δεν πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά και με οιονδήποτε άλλο
τρόπο επιπλέον της διαβιβάσεως στην αναφερόμενη στην προκήρυξη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Δ. Βλ. ανωτέρω απάντηση υπό Β.

Τεύχος Δ : Αρνητικές προϋποθέσεις – Ασυμβίβαστες ιδιότητες – πόθεν έσχες υποψηφίων. Παρ. Δ.3.3.5, Δ.3.3.6 και Δ.3.3.7: παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι οι αναλύσεις των Λογαριασμών που αναφέρονται στις ως άνω παραγράφους της Προκήρυξης σχετικά με τις αλλοδαπές εταιρείες μετόχους, αφορούν την τελευταία οικονομική χρήση (τελευταίο ισολογισμό), κατ' αντιστοιχία με την σχετική περί τούτου ρητή πρόβλεψη που υπάρχει στην παρ. Δ.3.2.7 για τις ημεδαπές εταιρείες μετόχους υποψήφιας εταιρείας.

Διευκρίνιση

Τα αιτούμενα στις παρ. Δ.3.3.5 έως και Δ.3.3.7. οικονομικά στοιχεία αλλοδαπών εταιριών μετόχων του υποψηφίου αφορούν την τελευταία οικονομική χρήση όπως προβλέπει ρητά η παρ. Δ.3.2.7. για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα.

Τεύχος ΣΤ : Περιεχόμενο εκπεμπόμενου προγράμματος Παρ. ΣΤ. 1.2.2 : Σε σχέση με την προβλεπόμενη στην ως άνω παράγραφο χρονική περίοδο ενός μηνός πριν την υποβολή της αίτησης, την οποία θα καλύπτει το έντυπο ημερήσιο αναλυτικό πρόγραμμα της υποψήφιας εταιρείας, παρακαλούμε διευκρινίστε μας, εάν η ως άνω χρονική περίοδος αφορά το διάστημα 4 Ιουνίου - 3 Ιουλίου 2016, εάν η κατάθεση λάβει χώρα την 4η Ιουλίου 2016 ή το διάστημα του προηγούμενου της αίτησης ημερολογιακού μήνα, ήτοι 1η-30η Ιουνίου 2016

Διευκρίνιση

Το αιτούμενο στην παρ. ΣΤ.1.2.2. έντυπο αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα του υποψηφίου αφορά το διάστημα του τελευταίου ημερολογιακού μήνα πριν την υποβολή της αίτησης.

Παράρτημα ΙΙΙ Υπεύθυνη Δήλωση Λαμβανομένου υπόψιν ότι οι περισσότερες εκ των δηλώσεων στις οποίες καλείται να προβεί ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, βάσει του περιεχομένου υπεύθυνης δήλωσης που δίδεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, με προσωπική του ευθύνη, αφορούν δεσμεύσεις της υποψήφιας εταιρείας και όχι τον ίδιο προσωπικά (λχ το ποσό των 3.000.000€ της εγγυητικής εκδίδεται στο όνομα της εταιρείας, η οποία και θα πρέπει να δεσμευθεί, δια του νομίμου εκπροσώπου της, να το καταβάλει για την απόκτηση μίας άδειας), και σε συνέχεια της εκ μέρους της υπηρεσίας σας προηγούμενης αποδοχής της τροποποίησης του σκέλους της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης, περί συμμόρφωσης στις προϋοθέσεις συμμετοχής, όταν υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις περί μελλοντικής συμμόρφωσης στις προβλεπόμενες προθεσμίες, παρακαλούμε, όπως επιβεβαιώσετε τη δυνατότητα προσαρμογής της διατύπωσης της υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος ΙΙΙ, ως εξής : « Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του αρ. 22 του Ν. 1599/1986, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας « ..........» δηλώνω ότι, α ) η εταιρεία .............. i) Αποδέχεται τους όρους της Προκήρυξης 1/2016, της Δημοπρασίας όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 7 αυτής καθώς και της άδειας που τυχόν θα της χορηγηθεί ii) Πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής που περιγράφονται στα τεύχη Α’ έως Η' της Προκήρυξης 1/2016, άλλως, έχει υποβάλει τις προβλεπόμενες στα οικεία τεύχη υπεύθυνες δηλώσεις περί ανάληψης υποχρέωσης να συμμορφωθεί στις αρνητικές ή θετικές προϋποθέσεις, κατά τα τεύχη της Προκήρυξης, εντός των προβλεπόμενων στον νόμο και την προκήρυξη προθεσμιών iii) Αποδέχεται την τιμή εκκίνησης των τριών εκατομμυρίων (€ 3.000.000)για κάθε δημοπρατούμενη άδεια και θα καταβάλει τουλάχιστον το ποσό αυτό για την απόκτηση μίας άδειας, iv) Σε περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων που έχουν προεπιλεγεί είναι μικρότερος των πέντε (5), αποδέχεται να τις απονεμηθεί μία άδεια στην τιμή εκκίνησης των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000€) β) Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση συμμετοχής και στα συνυποβαλλόμενα έγγραφα είναι αληθείς, ακριβείς, και πλήρεις».

Διευκρίνιση

Η προτεινόμενη εκ μέρους σας διατύπωση της υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήματος ΙΙΙ είναι αποδεκτή.

Στο κεφάλαιο Γ2 της προκήρυξης προβλέπεται η υποβολή συγκεκριμένων δικαιολογητικών, σε συμμόρφωση στους όρους του Ν. 4339/2015, για τους υποψηφίους και τους μετόχους αυτών, εφόσον αυτοί (οι μέτοχοι) είναι ανώνυμες εταιρείες. Ειδικότερα, στον όρο Γ.2.2 ορίζεται ότι εφόσον μέτοχοι της αιτούσας είναι άλλες ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται κατάσταση μετόχων, που είναι υποχρεωτικώς φυσικά πρόσωπα. Η ρύθμιση αυτή επαναλαμβάνει την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4339/2015, σύμφωνα με την οποία “σε περίπτωση που κύριος, εν όλω ή εν μέρει, των ονομαστικών μετοχών των ανωτέρω εταιρειών είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία, τότε και οι μετοχές της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και ανήκουν υποχρεωτικά σε φυσικά πρόσωπα". Για την περίπτωση που μέτοχοι της αιτούσας είναι εταιρείες άλλης νομικής μορφής, ισχύει ο όρος Γ.3, σύμφωνα με τον οποίο, “υποβάλλεται κάθε στοιχείο από το οποίο προκύπτει η σύνθεση της εταιρείας αυτής (ενν. της εταιρείας - μετόχου). Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι ο περιορισμός του όρου Γ.2.2 της Προκήρυξης δεν καταλαμβάνει την περίπτωση που μέτοχοι της αιτούσας είναι εταιρείες άλλης νομικής μορφής, όχι δηλαδή ανώνυμες (πχ. εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ή αλλοδαπές εταιρείες Limited) και ότι στην περίπτωση αυτή στο κεφάλαιο των εν λόγω εταιρειών (μετόχων της αιτούσας) μπορούν να συμμετέχουν και νομικά πρόσωπα (πχ. προσωπικές εταιρείες ή μονοπρόσωπες ΕΠΕ), με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι τα μερίδιά τους θα ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και ότι θα είναι γνωστοί οι πραγματικοί δικαιούχοι - ιδιοκτήτες. Για την απάντησή σας - να λάβετε υπόψη ως δεδομένο ότι στην εταιρεία - μέτοχο (η οποία, όπως επισημάναμε, ούτως ή άλλως δεν είναι ανώνυμη) συμμετέχει μονοπρόσωπη ΕΠΕ, δηλαδή κατ’ ουσίαν φυσικό πρόσωπο, αφού το σύνολο των εταιρικών μεριδίων της κατέχει φυσικό πρόσωπο (το οποίο μάλιστα, σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία περί μονοπρόσωπων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, δεν μπορεί να συμμετέχει σε άλλη μονοπρόσωπη ΕΠΕ).

Διευκρίνιση

O περιορισμός της παρ. Γ.2.2 της προκήρυξης δεν καταλαμβάνει την περίπτωση που μέτοχοι του υποψηφίου είναι εταιρείες άλλης νομικής μορφής, όχι δηλαδή ανώνυμες. Στην περίπτωση αυτή, στο κεφάλαιο των εν λόγω εταιρειών (μετόχων του υποψηφίου) μπορούν να συμμετέχουν όχι μόνο φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα, των οποίων οι μέτοχοι-εταίροι θα αναφέρονται στην υποβαλλόμενη σύμφωνα με τον ανωτέρω όρο της προκήρυξης κατάσταση.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει το σύνολο του τεχνολογικού εξοπλισμού που περιγράφεται στο κεφάλαιο Ε1 της Προκήρυξης, αρκεί η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης ότι ο εν λόγω εξοπλισμός του κεφαλαίου Ε1 θα αποκτηθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, χωρίς ειδική δέσμευση για προμήθεια συγκεκριμένου εξοπλισμού και επιμέρους μηχανημάτων, όπως περιγράφονται στις επιμέρους παραγράφους του κεφαλαίου Ε1;

Διευκρίνιση

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει το σύνολο του τεχνολογικού εξοπλισμού που περιγράφεται στο κεφάλαιο Ε.1. της προκήρυξης, αρκεί η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. Ε.1.4., όπου θα αναφέρεται ότι ο εν λόγω εξοπλισμός του κεφαλαίου Ε.1. θα αποκτηθεί εντός της προβλεπόμενης εκ του νόμου 6μηνης προθεσμίας, χωρίς ειδική δέσμευση για προμήθεια συγκεκριμένου εξοπλισμού και επιμέρους μηχανημάτων, όπως περιγράφονται στις παραγράφους Ε.1.1.1 έως και Ε.1.1.9.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει τις απαιτούμενες κτηριακές εγκαταστάσεις αρκεί η υποβολή της προβλεπόμενης στον όρο Ε.2.3.8 υπεύθυνης δήλωσης; Πώς θα καλυφθεί υποχρέωση προσκόμισης τεχνικής έκθεσης με αναφορά στα κτήρια, σχέδια κατόψεων κλπ. που θα αγοραστούν ή θα μισθωθούν (βλ. την αμέσως προηγούμενη παράγραφο του όρου Ε.2.3.8) εάν στο παρόν στάδιο δεν έχουν προχωρήσει οι σχετικές διαδικασίες; Μήπως στην περίπτωση αυτή αρκεί μόνο η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης;

Διευκρίνιση

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει το σύνολο των απαιτούμενων σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε.2. της προκήρυξης κτηριακές εγκαταστάσεων, αρκεί η υποβολή της προβλεπόμενης στην παρ. Ε.2.3.8 υπεύθυνης δήλωσης, εκτός εάν έχουν συναφθεί σχετικά προσύμφωνα αγοραπωλησίας, μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με την παρ. Ε.2.3.7.3 εδάφιο δ), συνυποβάλλονται η τεχνική έκθεση, τα πλήρη σχέδια κατόψεων και λοιπά έγγραφα που προβλέπει ο ανωτέρω όρος της προκήρυξης.

Ενόψει του ότι ο ενδιαφερόμενος είναι υπό σύσταση ανώνυμη εταιρία και δεν είναι δυνατόν να συμπληρώσει όλα τα στοιχεία του εντύπου της αίτησης συμμετοχής (Παράρτημα Ι), ερωτάται εάν πρέπει να αναφέρει κάτι συγκεκριμένο επί της αιτήσεως σχετικά με την αδυναμία αυτή (λόγω του ότι τελεί υπό σύσταση), ήτοι εάν πρέπει να κάνει κάποια ειδική μνεία στα σημεία που δεν δύνανται να συμπληρωθούν λόγω της νομικής καταστάσεως της εταιρίας.

Διευκρίνιση

Εφόσον ο υποψήφιος είναι υπό σύσταση ανώνυμη εταιρία, γίνεται σχετική μνεία στην αίτηση συμμετοχής και συγκεκριμένα στο τμήμα Α αυτής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι, προκειμένου να αιτιολογηθεί η μη δυνατότητα συμπλήρωσης ορισμένων εκ των αιτούμενων στοιχείων.

Ενόψει των σημείων Β.1.1 και Β.1.2 τα οποία απαιτούν να αναγράφονται στην αίτηση υποψηφιότητας το μετοχικό κεφάλαιο και τα ίδια κεφάλαια της αιτούσας εταιρίας, ερωτάται τι πρέπει να αναγράφει μία υπό σύσταση εταιρία.

Διευκρίνιση

Βλ. ανωτέρω απάντηση ανωτέρω υπό 1. Για υπό σύσταση εταιρία δεν νοείται να αναφερθεί στην αίτηση το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και τρέχον ύψος ιδίων κεφαλαίων. Επισημαίνεται σε κάθε περίπτωση ότι το ιδρυτικό κεφάλαιο της υπό σύσταση εταιρίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 εκ. ευρώ, όπως προβλέπει το άρθρο 4 του ν. 4339/2015.

Ενόψει του σημείου 4.1.β (σελ. 9-10) το οποίο προβλέπει ότι η διαδικασία σύστασης της υπό ίδρυση αιτούσας ανώνυμης εταιρείας θα ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης, ερωτάται ποια συγκεκριμένα δικαιολογητικά από αυτά που αναφέρονται στα τεύχη Α (όπως π.χ. ο αριθμός και ημερομηνία καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, ο ΑΦΜ, το κωδικοποιημένο καταστατικό θεωρημένο από το ΓΕΜΗ, το Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ), Β (όπως π.χ. πρακτικό πιστοποίησης καταβολής ιδρυτικού μετοχικού κεφαλαίου) και Γ (όπως π.χ. το πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της εταιρίας με βάση το ισχύον καταστατικό είναι ονομαστικές και το αντίγραφο του βιβλίου μετόχων) πρέπει να προσκομισθούν εντός της δίμηνης προθεσμίας και με ποιον τρόπο υποβάλλονται;

Διευκρίνιση

Εντός της προθεσμίας της παρ. 4.1.β της προκήρυξης, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει σε έντυπη μορφή, με την ίδια διαδικασία που υποβάλλονται τα έγγραφα που συνοδεύουν τις αιτήσεις συμμετοχής, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την σύσταση ανωνύμων εταιριών κατά το δίκαιο της έδρας τους. Συγκεκριμένα για τις ελληνικές ανώνυμες εταιρίες, παραπέμπουμε στις σχετικές διατάξεις του ν. 3853/2010, όπως ισχύει, και της εκδοθείσας κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ΚΥΑ υπ’ αριθ. Κ1-802 (ΦΕΚ Β’ 470/24.3.2011).

Ενόψει του σημείου 4.2.β. (σελ. 10) που απαιτεί την υπογραφή της αίτησης από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου αλλά και πολλών δηλώσεων που πρέπει να συμπληρωθούν από το νόμιμο εκπρόσωπο, ερωτάται ποιος θεωρείται νόμιμος εκπρόσωπος κατά την Προκήρυξη στην περίπτωση της υπό σύσταση αιτούσας ανώνυμης εταιρίας; Όλα τα μέλη του πρώτου διοικητικού της συμβουλίου που αναγράφονται στο καταστατικό που περιλαμβάνεται στην ιδρυτική σύμβαση ή όλοι οι ιδρυτές μέτοχοι;

Διευκρίνιση

Η αίτηση συμμετοχής και οι υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλονται από υποψηφίους-υπό σύσταση ανώνυμες εταιρίες συνυπογράφονται από όλους τους ιδρυτές.

Ενόψει του ότι η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας είναι τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ και είναι άγνωστο σε ποια τιμή θα δημοπρατηθούν τελικώς οι άδειες, αλλά και μέχρι ποιο ποσό θα ανέλθει η προσφορά του κάθε υποψηφίου είναι και άγνωστο το ακριβές ποσό που τυχόν θα χρειαστεί μία υπό σύσταση υποψήφια εταιρία να αποκτήσει μέσω δανεισμού, αν υποτεθεί ότι επιθυμεί να καλύψει το ποσό που θα διαθέσει στη δημοπρασία μέσω δανεισμού. Ζητείται να διευκρινιστεί εάν η μελέτη βιωσιμότητας (Δ.3.4. σελ. 26-27) αρκεί να λάβει ως παραδοχή για το σκέλος των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων, το οποίο αφορά την απόκτηση της άδειας, το ποσό απόκτησης της άδειας την τιμή εκκίνησης (3.000.000 ευρώ) ή πρέπει να κάνει μία εκτίμηση για το πόσα χρήματα ίσως διαθέσει ο υποψήφιος (πράγμα που δεν είναι εφικτό για αυτονόητους λόγους απορρήτου).

Διευκρίνιση

Η οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας που απαιτείται σύμφωνα με την παρ. Δ.3.4. της προκήρυξης αφορά τα οικονομικά μέσα που θα διατεθούν για τη λειτουργία του υπό σύσταση υποψηφίου και περιλαμβάνει και το ύψος των τυχόν δανειακών υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται ειδικότερος προσδιορισμός της συγκεκριμένης δαπάνης για την οποία έχουν συναφθεί τα εν λόγω δάνεια.

Ενόψει του ότι ο αιτών είναι υπό σύσταση ανώνυμη εταιρία και δεν διαθέτει ούτε τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό ούτε τις κτηριακές εγκαταστάσεις και ως εκ τούτου θα υποβάλει τις υπεύθυνες δηλώσεις των σημείων Ε.1.4. (σελ. 36) και Ε.2.3.8 (σελ. 41), παρακαλώ διευκρινίστε εάν εντός του ανωτέρω εξαμήνου η εταιρία πρέπει να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά του τεύχους Ε και εάν ναι με ποιο τρόπο γίνεται η υποβολή τους.

Διευκρίνιση

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει το σύνολο των απαιτούμενων σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε.1. και Ε.2. της προκήρυξης κτηριακών εγκαταστάσεων και τεχνολογικού εξοπλισμού, οφείλει εντός της εξάμηνης προθεσμίας να προσκομίσει σε έντυπη μορφή όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του εν λόγω τεύχους, με την ίδια διαδικασία που υποβάλλονται τα έγγραφα που συνοδεύουν τις αιτήσεις συμμετοχής.

Ενόψει της δυνατότητας που παρέχεται στους υποψηφίους που είναι υπό σύσταση ανώνυμες εταιρίες και δεν διαθέτουν τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και κτηριακή υποδομή να υποβάλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις των σημείων Ε.1.4. (σελ. 36) και Ε.2.3.8 (σελ. 41) αντίστοιχα, ερωτάται ποια είναι σχέση της δυνατότητας αυτής με την υπεύθυνη δήλωση του σημείου ΣΤ.2.2.3 (σελ. 44) με την οποία βεβαιώνει ο υποψήφιος που δεν λειτουργεί ως πάροχος περιεχομένου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ότι εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της άδειας θα μεταδίδει το προβλεπόμενο από σημείο ΣΤ.2.2.2 πρόγραμμα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατό να παρέχεται η δυνατότητα προμήθειας του εξοπλισμού και απόκτησης των εγκαταστάσεων εντός έξι μηνών από τη λήψη της άδειας, αλλά το πρόγραμμα να πρέπει να μεταδίδεται εντός τριών μηνών από τη λήψη της ίδιας άδειας;

Διευκρίνιση

Η δυνατότητα πλήρους συμμόρφωσης του υποψηφίου με την υποχρέωση ελάχιστου τεχνολογικού εξοπλισμού και κτηριακών εγκαταστάσεων που απαιτεί το κεφάλαιο Ε.1. και Ε.2. της προκήρυξης εκτείνεται σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την λήψη της άδειας, εντούτοις χορηγείται η ευχέρεια στον αδειοδοτημένο πάροχο να προβεί σε σταδιακή συμμόρφωση με την ως άνω υποχρέωση, υπό την προϋπόθεση πλήρους συμμόρφωσής του ως προς το εκπεμπόμενο πρόγραμμα σε βραχύτερο διάστημα, ήτοι εντός τριών (3) μηνών από την λήψη της άδειας.

Βάσει του σημείου Η.2. σε συνδυασμό με το σημείο Η.2.3. απαιτείται οι υποψήφιες προς αδειοδότηση εταιρίες και ο μέτοχοι αυτών (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που είναι κύριοι ή συγκύριοι αριθμού μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ποσοστό 1% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών να υποβάλουν βεβαίωση-τραπεζική ενημερότητα χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ημεδαπής ή αλλοδαπής αναφορικά με τις συμβάσεις δανείων της παραγράφου Δ.3.2.8. της προκήρυξης: α) περί του ύψους του χορηγηθέντος δανείου, του υπολοίπου του, των εγγυήσεων και τυχόν εξασφαλίσεών του καθώς και περί της ομαλής εξυπηρέτησής του ή β) περί της μη λήψης δανείου, που θα έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Ενόψει των ανωτέρω ερωτάται αν μία υπό ίδρυση ανώνυμη εταιρία υπέχει τέτοια υποχρέωση κατά την υποβολή της αίτησης με δεδομένο ότι ως μη συσταθείσα δεν θα υπάρχει ακόμη από νομικής απόψεως και δεν θα είναι δυνατόν να συνάψει σύμβαση στο όνομά της ως μη υφιστάμενη κατά νόμον. Περαιτέρω, αν η υποχρέωση καταλαμβάνει και τα φυσικά πρόσωπα μετόχους με δεδομένο ότι η παραπομπή του σημείου Η.2.3. σχετικά με τις δανειακές συμβάσεις γίνεται στο σημείο Δ.3.2.8. το οποίο αναφέρεται μόνο σε συμβάσεις δανείων των ημεδαπών νομικών και όχι φυσικών προσώπων.

Διευκρίνιση

Η υποχρέωση προσκόμισης τραπεζικής ενημερότητας δεν αφορά τους υποψηφίους-υπό σύσταση ανώνυμες εταιρίες και τους ιδρυτές αυτών. Επισημαίνεται ότι η παραπομπή της παρ. Η.2.3. στις δανειακές συμβάσεις της παρ. Δ.3.2.8. έχει σκοπό τον περιορισμό του αντικειμένου των συμβάσεων αυτών στην προς αδειοδότηση δραστηριότητα των μετόχων-νομικών προσώπων. Για τα φυσικά πρόσωπα οι δανειακές συμβάσεις εντάσσονται στα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την παρ. Δ.3.1.7.

Στο σημείο Η.3. (σελ. 47) γίνεται αναφορά σε «ημεδαπές επιχειρήσεις ηλεκτρονικών ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο). Ζητείται να διευκρινιστεί ειδικότερα ποιες είναι οι επιχειρήσεις αυτές (π.χ. χαρακτηριζόμενες βάσει κάποιου συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου-νομοθεσίας);

Διευκρίνιση

Ως «επιχειρήσεις ηλεκτρονικών ΜΜΕ» για τους σκοπούς του ν.4339/2015 και της προκήρυξης νοούνται οι τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές επιχειρήσεις.

Σχετικά με την έννομη προστασία 1. Με το άρθρο 13 παρ. 7 του ν. 4339/2015 ορίζεται ρητά ότι οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3886/2010 περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ. 2. Επίσης, με το άρθρο 9 της Προκήρυξης οι προαναφερόμενες διαφορές και εν γένει η έννομη προστασία των υποψηφίων σε κάθε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας υπάγονται στο ν. 3886/2010 και ορίζεται ότι «...οι ειδικότερες δικονομικές προϋποθέσεις, οι προθεσμίες, τα είδη των ενδίκων βοηθημάτων και οι λοιπές ρυθμίσεις των διατάξεων του ν. 3886/2010 εφαρμόζονται σε όλα τις διαφορές που ανακύπτουν από την έκδοση της Προκήρυξης μέχρι την κατακύρωση των δημοπρατούμενων αδειών». 3. Περαιτέρω, με τις παρ. 9.3 επ. της Προκήρυξης περιγράφεται η προαναφερόμενη διαδικασία ως εξής: «9.3. Ειδικότερα, κατά το στάδιο της προεπιλογής αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων ισχύουν τα ακόλουθα: 9.3.1. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης-προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό προεπιλογής που συντάσσει η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση (ηλεκτρονική ανάρτηση) αυτής, σύμφωνα με τη παράγραφο 6.3 της παρούσας...» 4. Επίσης, με την παρ. 3.3.3. της Προκήρυξης ορίζεται «Οι κυρώσεις επιβάλλονται μετά από διαδικασία η οποία είτε κινείται από την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμού αυτεπαγγέλτως είτε μετά από την υποβολή ένστασης από άλλο συμμετέχοντα. Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί εγγράφως, σε οποιοδήποτε στάδιο της διεξαγωγής της δημοπρασίας.» 5. Δεδομένου ότι κατά τη ρητή διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν.3886/10 ορίζεται ότι «6. Σε διαφορές διεπόμενες από τον παρόντα νόμο δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ή εσωτερικών κανονισμών που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών», Παρακαλούμε να μας διευκρινίστε αν η προσυμβατική έννομη προστασία των υποψηφίων διέπεται από τις διατάξεις του ν.3886/2010 και προβλέπεται αποκλειστικά η άσκηση προδικαστικής προσφυγής ή προβλέπεται (και) η άσκηση ένστασης από τους υποψήφιους οπότε θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο, που την ρυθμίζει, πότε και πώς ασκείται η παραπάνω και ποια η σχέση της με την προβλεπόμενη προδικαστική προσφυγή.

Διευκρίνιση

Σχετικά με την έννομη προστασία των υποψηφίων καθόλη τη διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας (από την έκδοση της προκήρυξης μέχρι την τελική κατακύρωση των αδειών), επιβεβαιώνεται καταρχήν ότι αυτή διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3886/2010, στον οποίο παραπέμπει ρητά το άρθρο 13 παρ. 7 του ν. 4339/2015.
Ειδικότερα, όσον αφορά την «προσυμβατική» προστασία (ήτοι σε όλα τα στάδια μέχρι την ανακήρυξη των οριστικών υπερθεματιστών των αδειών), σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3886/2010 είναι υποχρεωτική η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που θίγουν τον υποψήφιο, ως προϋπόθεση παραδεκτού της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων κατά το άρθρο 5 του ιδίου νόμου.

Επειδή όμως σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 του ν. 4339/2015 οι συμμετέχοντες που αποκλείονται κατά το στάδιο της προεπιλογής έχουν δικαίωμα υποβολής «ένστασης», προς αποφυγή αμφιβολιών περί της ενιαίας εφαρμογής των ως άνω διατάξεων του ν. 3886/2010, στο κεφάλαιο 9 της προκήρυξης γίνεται συνδυαστική χρήση του όρου «ένσταση- προδικαστική προσφυγή».

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3886/2010 χωρεί μόνο κατά πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. Κατά συνέπεια, οι «ενστάσεις» στις οποίες αναφέρονται άλλοι όροι της προκήρυξης (συγκεκριμένα οι παρ. 3.3.3, 3.3.4. και 7.4.9) δεν συνιστούν προδικαστική προσφυγή υπό την ανωτέρω έννοια, δεδομένου ότι δεν στρέφονται κατά πράξεων (αποφάσεων) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού αλλά υποβάλλονται ενώπιον αυτής. Οι αποφάσεις της Επιτροπής επί των ως άνω «ενστάσεων» προσβάλλονται με προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του ν. 3886/2010 εντός της προθεσμίας της παρ. 9.3.2. της προκήρυξης. Τέλος, η πρόβλεψη «ένστασης» στις προαναφερόμενες παρ. 3.3.3, 3.3.4. και 7.4.9 της προκήρυξης δεν προσκρούει στην απαγόρευση της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3886/2010, δεδομένου ότι αυτή αφορά μόνο διοικητικές προσφυγές κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της διαγωνιστικής διαδικασίας.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2. του Νόμου 4339/2015: «Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή των άνω προσώπων (μέτοχοι που είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιριών που συμμετέχουν στη διαδικασία αδειοδότησης) σε επιχειρήσεις ερευνών της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και σε διαφημιστικές επιχειρήσεις, τα πρόσωπα δε αυτά οφείλουν, προκειμένου να αποδείξουν τη μη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής, να προσκομίσουν αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους ή των νομίμων εκ- προσώπων τους από αρμόδια αρχή, όπως καθορίζεται ειδικότερα με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.. Οι υποβληθείσες δηλώσεις θα ελέγχονται μέσω των στοιχείων του Μητρώου Διαφάνειας που τηρεί το Ε.Σ.Ρ.». 2. Το σχετικό απόσπασμα της προκήρυξης προβλέπει: «Οι μέτοχοι (φυσικά πρόσωπα), που είναι κύριοι ή συγκύριοι αριθμού μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ποσοστό του 1 % του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση της υποψήφιας εταιρίας και των μελών της υποψήφιας κοινοπραξίας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω εταιριών υποβάλλουν τα ακόλουθα έγγραφα: ... Δ.1.3. Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους με το ακόλουθο περιεχόμενο: «Δεν συμμετέχω, είτε ο ίδιος είτε μέσω παρένθετου προσώπου, ως μέτοχος, εταίρος, μέλος οργάνου της διοίκησης της εταιρίας ούτε ασκώ ατομική επιχείρηση που διεξάγει έρευνες ραδιοτηλεοπτικής αγοράς ή παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες , ούτε συμμετέχω σε εταιρία που συμμετέχει σε παρόμοια εταιρία.» 3. Παρόλο που το κείμενο του νόμου ως άνω δεν αναφέρεται σε συμμετοχή μέσω παρένθετου προσώπου, αλλά σε συμμετοχή «καθ’ οιονδήποτε τρόπο», η προκήρυξη κάνει αναφορά στην έννοια του «παρένθετου προσώπου» και μάλιστα χωρίς να επεξηγεί την έννοια. Επίσης, δεν γίνεται παραπομπή στο νόμο 3310/2005, όπου ορίζεται το παρένθετο πρόσωπο. Ακόμη, η προκήρυξη και ο νόμος απαιτούν την υποβολή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης μόνο από τους μετόχους, τα μέλη ΔΣ και τους νομίμους εκπροσώπους. 4. Ενόψει των ανωτέρω ερωτάται αν κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας απαιτείται να περιέχεται υπεύθυνη δήλωση των «βασικών μετόχων» σύμφωνα με το νόμο 3310/2005 και αν η φράση «καθ’ οιονδήποτε τρόπο» (άρθρο 6 παρ. 2. του Νόμου 4339/2015) και «μέσω παρένθετου προσώπου» της προκήρυξης (σημείο Δ.1.3., σελ. 20) παραπέμπουν στις έννοιες και το ρυθμιστικό πεδίο του νόμου 3310/2005, ώστε οι υποψήφιοι να απαιτείται να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις των προσώπων που καταλαμβάνει ο νόμος αυτός.

Διευκρίνιση

Σύμφωνα με την παρ. Δ.1.3. της προκήρυξης, απαιτείται η υποβολή αρνητικής υπεύθυνης δήλωσης μόνο από τα πρόσωπα που ρητά αφορά η απαγόρευση του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4339/2015 και όχι από τα τυχόν «παρένθετα πρόσωπα» υπό την έννοια του ν. 3310/2005, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η (απαγορευμένη) συμμετοχή.

Το σημείο Η.2.3. (σελ. 47) της προκήρυξης αναφέρει: «Βεβαίωση– τραπεζική ενημερότητα χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ημεδαπής ή αλλοδαπής αναφορικά με τα δάνεια που αφορούν την προς αδειοδότηση δραστηριότητα : α. περί του ύψους του χορηγηθέντος δανείου, του υπολοίπου του, των εγγυήσεων και τυχόν εξασφαλίσεών του καθώς και περί της ομαλής εξυπηρέτησής του ή β. περί της μη λήψης δανείου, που θα έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης».

Διευκρίνιση

Η υποχρέωση συμμόρφωσης με τον όρο της παρ. Η.2.3.β της προκήρυξης καλύπτεται με την προσκόμιση αρνητικών βεβαιώσεων όλων των νομίμως λειτουργούντων στην έδρα της υποψήφιας εταιρίας ή κοινοπραξίας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με τη λήψη δανείων της παρ. Δ.3.2.8. Για τους λοιπούς υπόχρεους σε προσκόμιση βεβαίωσης (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) σύμφωνα με την παρ. Η.2. της προκήρυξης, αρκεί η υποβολή αρνητικής υπεύθυνης δήλωσης.

Εάν πρόκειται για την υπό β. ως άνω περίπτωση, ήτοι για μη λήψη δανείου από την υποψήφια εταιρεία ούτε από τους μετόχους και τους νομίμους εκπροσώπους αυτής, ερωτάται με ποιο τρόπο δύνανται οι υπόχρεοι να αποκτήσουν τέτοια βεβαίωση περί μη λήψης δανείου και μάλιστα αορίστως από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ημεδαπής ή αλλοδαπής. Είναι προφανές ότι δεν είναι εφικτό να ληφθεί τέτοια βεβαίωση από όλα τα τραπεζικά ιδρύματα ημεδαπής ή αλλοδαπής. Ζητείται να διευκρινιστεί τι ακριβώς πρέπει να πράξει ο υποψήφιος στην περίπτωση αυτή με δεδομένη την ανωτέρω αντικειμενική αδυναμία. Είναι δυνατόν να υποκατασταθεί η υποχρέωση αυτή με υπεύθυνη δήλωση περί της μη λήψης δανείου;

Διευκρίνιση

Για τους σκοπούς της παρ. Η.2.3. της προκήρυξης τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελληνική επικράτεια είναι τα αναφερόμενα στην σχετική ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Παρακαλώ διευκρινίστε εάν για την υπό σύσταση εταιρία δεν ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 4 ν. 4339/2015, δηλαδή η δυνατότητα της υπό σύσταση εταιρίας να προσκομίσει εγγυητική επιστολή για το ποσό των 8.000.000 ευρώ το οποίο θα καλύψει εντός της προθεσμίας των τριών μηνών μετά την τυχόν λήψη της άδειας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το μετοχικό κεφάλαιο που θα αναγράφεται στο ιδρυτικό καταστατικό θα είναι για παράδειγμα 100.000 ευρώ, θα προσκομίζεται εγγυητική επιστολή για το ποσό των 8.000.000 ευρώ και με την τυχόν λήψη της άδειας θα γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για την κάλυψη όλου του απαιτούμενου κεφαλαίου εντός της τασσόμενης προθεσμίας.

Διευκρίνιση

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 ν. 4339/2015, στους υποψηφίους-υπό σύσταση ανώνυμες εταιρίες παρέχεται η δυνατότητα να αναγράφεται στο ιδρυτικό καταστατικό ως αρχικό μετοχικό κεφάλαιο το ελάχιστο απαιτούμενο εκ του κ.ν. 2190/1920 (24.000 ευρώ) ή μεγαλύτερο ποσό -αλλά όχι το ελάχιστο απαιτούμενο εκ του ν. 4339/2015- και να προσκομισθεί για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εγγυητική επιστολή ύψους 8 εκ. ευρώ.
Στη συνέχεια, εφόσον χορηγηθεί άδεια στον υποψήφιο, εντός της τρίμηνης προθεσμίας που ορίζει η ως άνω διάταξη θα πρέπει να πραγματοποιήσει αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό που υπολείπεται (π.χ. 8.000.000 – 24.000 ευρώ) και καταβολή του ποσού της αύξησης, ώστε το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται πλέον σε 8.000.000 ευρώ.

Παρακαλώ για την υπό σύσταση ανώνυμη εταιρία επιβεβαιώστε ότι ισχύει η παρ. 3 του άρθρου 4 ν. 4339/2015, δηλαδή ότι μπορεί να αναγράφεται στο ιδρυτικό καταστατικό ως μετοχικό κεφάλαιο το ελάχιστο απαιτούμενο εκ του κ.ν. 2190/1920 (24.000) και να προσκομισθεί εγγυητική επιστολή για το ποσό των 8.000.000 ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εντός της τρίμηνης προθεσμίας της παρ. 3 από την τυχόν λήψη της άδειας.

Διευκρίνιση

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 ν. 4339/2015, στους υποψηφίους-υπό σύσταση ανώνυμες εταιρίες παρέχεται η δυνατότητα να αναγράφεται στο ιδρυτικό καταστατικό ως αρχικό μετοχικό κεφάλαιο το ελάχιστο απαιτούμενο εκ του κ.ν. 2190/1920 και να προσκομισθεί για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό εγγυητική επιστολή ύψους 8 εκ. ευρώ. Στη συνέχεια, εφόσον χορηγηθεί άδεια στον υποψήφιο, εντός της τρίμηνης προθεσμίας που ορίζει η ως άνω διάταξη θα πρέπει να πραγματοποιήσει αύξηση κεφαλαίου κατά το ποσό που υπολείπεται (8.000.000 – 24.000 ευρώ) και καταβολή του ποσού της αύξησης, ώστε το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται πλέον σε 8.000.000 ευρώ.

Για την υπό σύσταση εταιρία ποιος θεωρείται νόμιμος εκπρόσωπος;

Διευκρίνιση

Για τους υποψηφίους-υπό σύσταση ανώνυμες εταιρίες νόμιμοι εκπρόσωποι είναι οι ιδρυτές από κοινού.

Σχετικά με την παράγραφο 4.2.ε. της Προκήρυξης, παρακαλούμε πολύ όπως μας διευκρινίσετε τι ακριβώς εννοείτε με τη φράση «τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά αριθμούνται ανά τεύχος» ; Αρίθμηση των εγγράφων κατ’ αύξοντα αριθμό, δηλαδή, 1, 2, 3, ..... 50 ; Εάν εννοείτε αυτό η αρίθμηση θα γίνει ανά τεύχος π.χ. Τεύχος Α΄ από 1-50 και στο Τεύχος Β΄ η αρίθμηση θα ξεκινάει από το 1 ή θα συνεχίζει από το 51; Εάν εννοείτε κάτι διαφορετικό από το ως άνω παρακαλούμε όπως μας το υποδείξετε.

Διευκρίνιση

Σύμφωνα με την παρ. 4.2.ε. της προκήρυξης, η αρίθμηση των δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής θα γίνεται ανά Τεύχος (π.χ. Τεύχος Α΄ από 1 έως 50) και σε κάθε επόμενο Τεύχος η αρίθμηση θα ξεκινάει εκ νέου από το 1.

ΤΕΥΧΟΣ Ε: Tεχνολογικός εξοπλισμός – Κτιριακή Υποδομή Παρ.Ε.2.3.4: Σύμφωνα με την συγκεκριμένη παράγραφο, « σε περίπτωση που κατά το χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας δεν έχει εκδοθεί αναθεώρηση της αρχικής οικοδομικής άδειας , υποβάλλεται αποδεικτικό υποβολής αίτησης αναθεώρησης στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, συνοδευόμενο από βεβαίωση του υπευθύνου μηχανικού περί πληρότητας του φακέλου της αίτησης αναθεώρησης». Δεδομένου ότι, ως γνωστόν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4030/2011 « Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» και τις διευκρινιστικές αποφάσεις αυτού, για την υποβολή αίτησης αναθεώρησης στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης προαπαιτούμενο αποτελούν οι επιμέρους εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, άρα, η όλη διαδικασία αναθεώρησης άρχεται ουσιαστικά με την υποβολή των σχετικών φακέλων στις προβλεπόμενες ως άνω επιμέρους υπηρεσίες ( λχ Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Διεύθυνση Ανάπτυξης, ΔΕΗ, Φυσικό Αέριο, Πυροσβεστική Υπηρεσία) και λαμβανομένου υπόψιν ότι λόγω συγκυριών, όπως η μακρά αποχή μηχανικών που συμμετέχουν σε επιμέρους αρμόδια συμβούλια, οι ως άνω εγκρίσεις των επιμέρους υπηρεσιών καθυστερούν, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι σε περίπτωση που έχουν υποβληθεί όλες οι απαιτούμενες αιτήσεις σε όλες τις καθύλην αρμόδιες υπηρεσίες, των οποίων οι εγκρίσεις απαιτούνται για την υποβολή του φακέλου αναθεώρησης στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, χωρίς ωστόσο να έχουν εκδοθεί οι σχετικές εγκρίσεις, αντί του αποδεικτικού υποβολής αίτησης αναθεώρησης της αρχικής οικοδομικής άδειας και της υπεύθυνης δήλωσης του υπεύθυνου μηχανικού περί πληρότητας του φακέλου της αίτησης αναθεώρησης που αναφέρονται στην παρ. Ε.2.3.4, δύναται να προσκομιστούν α) τα αντίστοιχα αποδεικτικά υποβολής των απαιτούμενων φακέλων αίτησης προς όλες τις υπηρεσίες και όργανα, των οποίων η έγκριση είναι προαπαιτούμενο για την υποβολή του φακέλου αναθεώρησης στην Υπηρεσία Δόμησης ( π.χ Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Διεύθυνση Ανάπτυξης, ΔΕΗ, Φυσικό Αέριο, Πυροσβεστική Υπηρεσία) και β) υπεύθυνες δηλώσεις των καθύλην υπεύθυνων μηχανικών, περί της πληρότητας, έκαστου εκ των ανωτέρω φακέλων που απευθύνονται στις άνω υπηρεσίες ή/και διοικητικά όργανα, των οποίων οι εγκρίσεις είναι προαπαιτούμενο για τη υποβολή του φακέλου αναθεώρησης στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Διευκρίνιση

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αδυνατεί να προσκομίσει τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με την παρ. Ε.2.3.4. για το σύνολο ή τμήμα των ελάχιστων απαιτούμενων κτιριακών εγκαταστάσεων του κεφαλαίου Ε.2 της προκήρυξης, υποχρεούται να υποβάλει αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα της παρ. Ε.2.3.8.

Στην προκήρυξη 1/2016 για την χορήγηση αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής προβλέπει (όρος 5.6. τεύχος ΣΤ' παρ. ΣΤ.1.2.2.) οτι υποβάλλεται "'εντυπο αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα λειτουργίας για τη χρονική περίοδο ενός (1) μηνός πριν την υποβολή της αίτησης, όπου ..." Παρακαλώ να διευκρινισθεί εάν ο ένας (1) καταλαμβάνει τις 30 προηγούμενες της καταθέσεως ημερολογιακές ημέρες, ή εάν αφορά στον προηγούμενο της καταθέσεως μήνα ( π.χ. στο μήνα Μάϊο επί καταθέσεως εντός του Ιουνίου ή στο μήνα Ιούνιο επί καταθέσεως εντός του Ιουλίου)

Διευκρίνιση

Tο αιτούμενο στην παράγραφο ΣΤ.1.2.2 της προκήρυξης έντυπο αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα του υποψηφίου αφορά το διάστημα του τελευταίου πριν την υποβολή της αίτησης ημερολογιακού μήνα , ήτοι 1 – 30 Ιουνίου σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί τον Ιούλιο.

Τα δικαιολογητικά του Δ.1. 1 (ποινικό μητρώο) και Η.2.1. (Φορολογική ενημερότητα) και Η.2.2. (ασφαλιστική ενημερότητα) υποβάλλονται μόνον από τους ιδρυτές μετόχους ή και από όλα τα μέλη του ΔΣ; Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Δ.1.2., Δ.1.3 και Δ.2.3. υπογράφονται μόνον από τους ιδρυτές μετόχους ή και από τα μέλη του ΔΣ, δεδομένου ότι γίνεται διακριτή αναφορά;

Διευκρίνιση

Τα μέλη του πρώτου Δ.Σ. του υποψήφιου-υπό σύσταση Α.Ε., όπως αναγράφονται στο συστατικό έγγραφο, δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν τα πιστοποιητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τις παρ. Η.2.1. και Η.2.2. αλλά την υποχρέωση αυτή υπέχουν οι ιδρυτές-μέτοχοι της υπό σύσταση Α.Ε. που είναι ταυτόχρονα και νόμιμοι εκπρόσωποι αυτής. Το ίδιο ισχύει και για τα δικαιολογητικά της παρ. Δ.1.1., καθώς και για τις υπεύθυνες δηλώσεις των παρ. Δ.1.2., Δ.1.3. και Δ.2.3.

Δεδομένου ότι η Υπεύθυνη Δήλωση του Δ.4.1. που υπογράφεται από τους ιδρυτές μετόχους ταυτίζεται με την Υπεύθυνη Δήλωση του Δ.4.2., αρκεί η υποβολή της Δ.4.1. ή υποβάλλεται και η Δ.4.2. υπογραφόμενη από τα μέλη του ΔΣ;

Διευκρίνιση

Δεδομένης της ως άνω απάντησης, αρκεί η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. Δ.4.1. και δεν υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της Δ.4.2.

Σε σχέση με την Ένσταση, που προβλέπεται από διατάξεις της προκήρυξης (ενδεικτικά παρ. 3.3.3, 3.3.4. και 7.4.9), παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα: α. Ποιού οργάνου οι αποφάσεις προσβάλλονται με ένσταση; β. Ποια είναι η προθεσμία άσκησης της ένστασης; γ. Από ποιο χρονικό σημείο εκκινεί η προθεσμία άσκησης της ένστασης; δ. Υπάρχουν πρόσθετες διατυπώσεις για την παραδεκτή άσκησή της (πχ παράβολο κλπ); ε. Εντός πόσου χρόνου υποχρεούται να απαντήσει επί της Ένστασης η Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού; στ. Η προθεσμία άσκησης της Ένστασης αναστέλλει την προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής;

Διευκρίνιση

Επισημαίνεται ότι προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3886/2010 χωρεί μόνο κατά πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. Κατά συνέπεια, οι «ενστάσεις» στις οποίες αναφέρονται άλλοι όροι της προκήρυξης, εκτός του κεφαλαίου 9 (συγκεκριμένα οι παρ. 3.3.3, 3.3.4. και 7.4.9), δεν συνιστούν προδικαστική προσφυγή υπό την ανωτέρω έννοια, δεδομένου ότι δεν στρέφονται κατά πράξεων (αποφάσεων) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, αλλά υποβάλλονται ενώπιον αυτής εγγράφως, χωρίς καταβολή παραβόλου, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας (δηλαδή δεν τάσσεται συγκεκριμένη προθεσμία) και αφορούν μόνο τις προβλεπόμενες στην παρ. 3.3. παραβιάσεις των κανόνων διεξαγωγής της δημοπρασίας. Οι αποφάσεις της Επιτροπής επί των ως άνω «ενστάσεων» λαμβάνονται αυθημερόν σύμφωνα με την παρ. 3.3.4. και προσβάλλονται με προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4 του ν. 3886/2010 ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας εντός της προθεσμίας της παρ. 9.3.2. της προκήρυξης.

Είναι αποδεκτή η υποβολή μελέτης βιωσιμότητας, σύμφωνα με την παρ. Δ.3.4.12., με αναφορά σε υπερδωδεκάμηνη πρώτη εταιρική χρήση του υποψηφίου-υπό σύσταση Α.Ε. Παρακαλούμε για παροχή διευκρινίσεων επί των ζητούμενων στο Δ.3.4.12 Ήτοι στην εκτίμηση αποτελεσμάτων δωδεκάμηνης χρήσης Αναφερόμαστε σε υπό ίδρυση εταιρία η οποία στην περίπτωση που της χορηγηθεί άδεια θα πρέπει να αρχίσει την λειτουργίας της εντός 3μήνου (ήτοι περίπου από τον Νοέμβριο 2016. Συνεπώς η πρώτη χρήση της θα είναι ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ και θα λήγει 31.12.2017. Μπορούμε να υποβάλλουμε μελέτη βιωσιμότητας εμφανίζοντας την πρώτη χρήση Υπερδωδεκάμηνη ή όχι;

Διευκρίνιση

Είναι αποδεκτή η υποβολή μελέτης βιωσιμότητας, σύμφωνα με την παρ. Δ.3.4.12., με αναφορά σε υπερδωδεκάμηνη πρώτη εταιρική χρήση του υποψηφίου-υπό σύσταση Α.Ε.

Σχετικά με τις υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται από την προκήρυξη ερωτάται: α) αν η υπογραφή και η θεώρησή πρέπει απαραίτητα να φέρουν την ίδια ημερομηνία ή δύναται η υπογραφή και η θεώρηση αυτής να φέρουν και διαφορετική ημερομηνία και β) αν η ημερομηνία των υπεύθυνων δηλώσεων πρέπει να είναι η ίδια με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή δύναται οι υπεύθυνες δηλώσεις να φέρουν ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας.

Διευκρίνιση

Οι υπεύθυνες δηλώσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης: α) δεν απαιτείται να φέρουν την ίδια ημερομηνία υπογραφής και θεώρησης, β) δύνανται να φέρουν ημερομηνία υπογραφής και θεώρησης προγενέστερη της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συμμετοχής, θα πρέπει όμως η εν λόγω ημερομηνία να είναι πρόσφατη.

Σχετικά με τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στα σημεία Η.1., Η.1.1. και Η.1.2. (σελ. 46) της προκήρυξης ερωτάται: α) αν, με δεδομένο το ότι το οικείο Πρωτοδικείο σε περίπτωση που εκδίδει πιστοποιητικό που διαπιστώνει τη μηπτώχευση αναγράφει περαιτέρω στο ίδιο πιστοποιητικό ότι δεν δίδεται πιστοποιητικό για πτωχευτικό συμβιβασμό, καθώς αυτός απαιτεί να έχει ήδη κηρυχθεί πτώχευση, αρκεί η προσκόμιση του πιστοποιητικού αυτού για την κάλυψη των πιστοποιητικών του σημείου Η.1.1 «περί μη πτώχευσης» και «περί μη υπαγωγής σε πτωχευτικό συμβιβασμό» , β) αν το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο σημείο Η.1.2. «δεν τελούν υπό εκκαθάριση» αφορά την περίπτωση της αναγκαστικής εκκαθάρισης (εκδίδεται και για φυσικά πρόσωπα) ή θέση σε εκκαθάριση μετά τη λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση (εκδίδεται μόνο για νομικά πρόσωπα). Εξάλλου, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν είναι εφικτό να εκδώσουν πιστοποιητικά για υποψήφιο που τελεί υπό σύσταση. Παρακαλώ να επιβεβαιώσετε ότι σε περίπτωση υπό σύσταση υποψηφίου είναι εύλογο και δεκτό ενόψει της προκήρυξης ότι αυτές δεν μπορούν να λάβουν τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από το σημείο Η.1., Η.1.1. και Η.1.2. (σελ. 46).

Διευκρίνιση

Σύμφωνα με προηγούμενη απάντηση σε άλλο ενδιαφερόμενο, η οποία είναι ήδη αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΕ, ο υποψήφιος-υπό σύσταση Α.Ε. δεν υποχρεούται να προσκομίσει τα πιστοποιητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τις παρ. Η.1.1. και Η.1.2., αλλά την υποχρέωση αυτή υπέχουν οι ιδρυτές-μέτοχοι της υπό σύσταση Α.Ε. Αρκεί η προσκόμιση πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης και για την κάλυψη της μη υπαγωγής σε πτωχευτικό συμβιβασμό.

Παρακαλούμε, όπως μας διευκρινίσετε πώς θα πρέπει να συμπληρωθεί το παρακάτω πεδίο της Εγγυητικής Επιστολής του Παραρτήματος ΙΙ της Προκήρυξης: «Η ύπαρξη των μετρητών και η γνησιότητα της παρούσας ελέγχεται διατραπεζικώς μέσω.....»

Διευκρίνιση

Σε απάντηση της σημερινής σας διευκρινιστικής ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι είναι αποδεκτή η προτεινόμενη διατύπωση της εγγυητικής επιστολής σε περίπτωση μη καταβεβλημένου ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου.

Στην τελευταία περίοδο του σημείου Δ.3.4. (σελ. 28) ορίζεται : «Για τους υπό σύσταση υποψηφίους, τα αναφερόμενα υπό Δ.3.2. δικαιολογητικά έγγραφα υποβάλλονται από τα πρόσωπα, τα οποία έχουν συμβληθεί στο έγγραφο σύστασης». Με δεδομένο ότι η περίοδος αυτή αφορά τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα και με δεδομένο ότι το υποτεύχος Δ.3. προβλέπει στις σελ. 21-22 ότι: «Προκειμένου να αποδειχθεί η προέλευση των οικονομικών μέσων που διετέθησαν ή πρόκειται να διατεθούν για τη σύσταση και λειτουργία της υποψήφιας, οι μέτοχοι που είναι κύριοι ή συγκύριοι αριθμού μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ποσοστό του 1% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση της υποψήφιας εταιρίας υποβάλλουν τα ακόλουθα έγγραφα...Δ.3.1. Για τα φυσικά πρόσωπα, ...Δ.3.2. Για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα, ... Δ.3.3. Για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα», ερωτάται αν η παραπομπή της τελευταίας περιόδου του σημείου Δ.3.4. (σελ. 28) αποκλειστικά στο σημείο Δ.3.2., ήτοι για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα-μετόχους, έχει το νόημα ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών της περίπτωσης Δ.3.1. (μέτοχοι φυσικά πρόσωπα) για την περίπτωση της υπό σύστασης υποψήφιας εταιρίας με μετόχους φυσικά πρόσωπα. Επειδή προκύπτει ασάφεια από τους ανωτέρω όρους της προκήρυξης για την περίπτωση των υπό σύσταση εταιριών στις οποίες συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα πρέπει να διευκρινιστεί ρητά ποιά ακριβώς έγγραφα από το υποτεύχος Δ3 θα πρέπει να υποβάλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμβληθεί στο έγγραφο σύστασης, δεδομένου ότι α) τα έγγραφα του σημείου Δ.3.2., στο οποίο γίνεται η παραπομπή, αφορούν την περίπτωση μετόχων της αιτούσας που είναι ημεδαπά νομικά πρόσωπα και προσιδιάζουν έτσι σε νομικά πρόσωπα και β) κάποια προκαλούν αμφιβολία πχ «Δ.3.2.11. Αντίγραφα των συμβολαίων αγοράς των ακινήτων που τυχόν ανήκουν στην εταιρία - μέτοχο καθώς και πιστοποιητικά μεταγραφής (Υποθηκοφυλακείου) ή καταχώρησης εγγραπτέας πράξης (Κτηματολογικού Γραφείου), βαρών και διεκδικήσεων για τα ακίνητα αυτά». Επιπλέον ζητείται να διευκρινιστεί εάν τα ανωτέρω έγραφα απόδειξης της προέλευσης των οικονομικών μέσων υποβάλλονται στο σύνολό τους με την υποβολή της αίτησης, δεδομένου ότι ο νόμος δίνει τη δυνατότητα κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου των 8.000.000 ευρώ εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών από τη χορήγηση της άδειας (άρθρ. 4 παρ. 3 ν. 4339/2015).

Διευκρίνιση

Η παραπομπή που γίνεται στην υπό στοιχ. Δ.3.2. παράγραφο της προκήρυξης θα πρέπει να εκληφθεί ότι συμπεριλαμβάνει κατ΄ αναλογία και την παραπομπή στις υπό στοιχ. Δ.3.1. και Δ.3.3. παραγράφους, κατ΄ αντιστοιχία με το εάν μέτοχος της υπό σύσταση εταιρίας είναι φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο. Ειδικότερα τα υπό σύσταση νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπό στοιχ. Δ.3.4. παράγραφο της προκήρυξης και επιπρόσθετα ανάλογα με το εάν μέτοχος της υπό σύσταση εταιρίας είναι φυσικό προσώπου, ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο προσκομίζουν και τα προβλεπόμενα κατά τις ανωτέρω παραγράφους (Δ.3.1., Δ.3.2. και Δ.3.3.) αντίστοιχα δικαιολογητικά. Τα ως άνω δικαιολογητικά συνυποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής, δεδομένου ότι για τον έλεγχο του πόθεν έσχες ο ν. 4339/2015 και η προκήρυξη δεν προβλέπουν δυνατότητα μεταγενέστερης συμμόρφωσης.

X