Πέμπτη, 01/06/2023

Γραφεία Τύπου Εξωτερικού

Τα Γραφεία Τύπου στο εξωτερικό συνιστούν σημαντικούς διαύλους επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα, τα ξένα ΜΜΕ και άλλους διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Λειτουργούν στις έδρες των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο εξωτερικό και εκτελούν τα καθήκοντά τους σε άμεση συνεργασία με αυτές.

Η λειτουργία των Γραφείων διέπεται από το νόμο 4339/2015. Τα καθήκοντά τους εξειδικεύονται ως ακολούθως:

Προς κοινή γνώμη & Μ.Μ.Ε. εξωτερικού

Τα Γραφεία Τύπου εξωτερικού είναι αρμόδια για:
α) Την προβολή της εικόνας της Ελλάδας στην περιφέρεια της έδρας τους και την ενημέρωση της κοινής γνώμης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις στην ελληνική επικράτεια μεταξύ άλλων μέσω της αρθρογραφίας των στελεχών των Γραφείων σε έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης και της συμμετοχής τους σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές.
β) Την προβολή των θέσεων της Ελλάδας σε θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος.
γ) Την επικοινωνία της ελληνικής διπλωματικής αρχής της έδρας τους με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και την παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου το οποίο διέπει τη λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην περιφέρεια της έδρας τους.
δ) Την ανάπτυξη και τήρηση επαφών με τους εκπροσώπους του Τύπου και των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης της περιφέρειας της έδρας τους.
ε) Την εκπροσώπηση της Ελλάδας σε ιδρύματα, ινστιτούτα και οργανισμούς τύπου, ενημέρωσης και επικοινωνίας στην περιφέρεια της έδρας τους.
στ) Την ανάπτυξη και τήρηση επαφών με εκπροσώπους και μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων και πολιτικών κομμάτων στην περιφέρεια της έδρας τους.
ζ) Την ανάπτυξη και τήρηση επαφών με δεξαμενές σκέψης (think tanks), καθώς και λοιπούς εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς, οικονομικούς και ερευνητικούς φορείς στην περιφέρεια της έδρας τους.
η) Την οργάνωση ή συνδιοργάνωση με άλλους φορείς δημοσιογραφικών συναντήσεων, επιστημονικών συνεδρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων στην περιφέρεια της έδρας τους.
θ) Τη σύνταξη και αποστολή ανασκευαστικών επιστολών προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην περιφέρεια της έδρας τους.
ι) Τη συνεργασία με τις ομογενειακές οργανώσεις και τα ομογενειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης στην περιφέρεια της έδρας τους.
ια) Την υποστήριξη των ελληνικών δημοσιογραφικών αποστολών κατά τις επισκέψεις στην περιφέρεια της έδρας τους του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής, των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, των αρχηγών και βουλευτών των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο ελληνικό και ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, καθώς και τη διευκόλυνση των επαφών των επισκεπτών με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ιδίως μέσω της οργάνωσης κέντρων και συνεντεύξεων Τύπου.
ιβ) Τη διεκπεραίωση κάθε άλλου ζητήματος, το οποίο ανήκει στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Προς Κεντρική Υπηρεσία & Διπλωματική Αποστολή

α) Την ενημέρωση της ελληνικής διπλωματικής αρχής της έδρας τους, καθώς και των κατά περίπτωση αρμόδιων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για κάθε ζήτημα ελληνικού ενδιαφέροντος, καθώς και για τον αντίκτυπο της εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής της Ελλάδας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην κοινή γνώμη της περιφέρειας της έδρας τους.

β) Την ενημέρωση των κατά περίπτωση αρμόδιων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για τις σημαντικές πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές εξελίξεις στην περιφέρεια της έδρας τους.

γ) Τη σύνταξη εκθέσεων, αναλύσεων, ενημερωτικών σημειωμάτων και επισκοπήσεων Τύπου.

Η Ελλάδα εκπροσωπείται μέσω των Γραφείων Τύπου εξωτερικού σε 22 χώρες και 25 πόλεις. Η διασπορά των Γραφείων καλύπτει και τις πέντε ηπείρους, με επίκεντρο την Ευρώπη. Τα Γραφεία στεγάζονται ως επί το πλείστον εντός των Ελληνικών Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών και σε λίγες περιπτώσεις σε αυτόνομο κτήριο.

Οι χώρες στις οποίες υπάρχει εκπροσώπηση από πλευράς Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας είναι: Αίγυπτος, Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία (Παρίσι και Στρασβούργο), Γερμανία, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ (Ουάσιγκτον και Νέα Υόρκη), Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κίνα (Πεκίνο και Σαγκάη), Κύπρος, Λουξεμβούργο, ΠΓΔΜ, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σουηδία, Τουρκία (Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη).

Τα Γραφεία Τύπου εξωτερικού λαμβάνουν κατευθύνσεις από τη Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση Διπλωματίας Μέσων Ενημέρωσης, προκειμένου να προάγεται το έργο της εξυπηρέτησης Ελλήνων και αλλοδαπών εκπροσώπων ΜΜΕ καθώς και η διοργάνωση εκδηλώσεων.
Η στελέχωσή τους γίνεται από το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και από επιτόπιο προσωπικό, επιφορτισμένο με καθήκοντα μεταφραστή, σε χώρες με μη διαδεδομένη γλώσσα.

Τα Γραφεία Τύπου εξωτερικού διακρίνονται σε Α’, Β’ και Γ’ Τάξης, ανάλογα με τη βαρύτητα των διμερών σχέσεων της αλλοδαπής χώρας με την Ελλάδα. Προς το παρόν δεν λειτουργεί κανένα Γραφείο Γ’ Τάξης. Όπου δεν υπάρχουν Γραφεία Τύπου εξωτερικού σε έδρες ελληνικών διπλωματικών ή προξενικών αρχών, μπορεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού να αποσπώνται ως Σύμβουλοι ή Γραμματείς Επικοινωνίας, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και για δυο (2) έως τέσσερα (4) έτη, υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας.

Δείτε εδώ αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη στελέχωση.

Η δραστηριότητα των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας καταγράφεται μέσω μηνιαίων εκθέσεων που αποστέλλουν τα Γραφεία προς την κεντρική Υπηρεσία. Το πεδίο δράσης των Γραφείων μπορεί να εξειδικευτεί στα κάτωθι:

 1. Επαφές και επικοινωνία με ΜΜΕ της χώρας αρμοδιότητας και ανταποκριτές ελληνικών ΜΜΕ.
 2. Επαφές και ενημέρωση με φορείς πλην ΜΜΕ, διαμορφωτές γνώμης, κοινό, ακαδημαϊκή κοινότητα, ομογένεια, δεξαμενές σκέψεις κτλ.
 3. Επαφές και ενημέρωση κέντρων λήψης αποφάσεων στην Ελλάδα (παραγωγή ενημερωτικών υπομνημάτων).
 4. Αποδελτίωση ειδησεογραφίας στη χώρα αρμοδιότητας.
 5. Ενημέρωση ιστοσελίδων / μέσων κοινωνικής δικτύωσης αρμοδιότητας / αποστολή newsletter.
 6. Παραγωγή υλικού τεκμηρίωσης για την Ελλάδα και εξασφάλιση προβολής και δημοσίευσης.
 7. Επιμέλεια ειδικών εκδόσεων-λευκωμάτων.
 8. Ανταπόκριση σε αιτήματα που δέχεται το Γραφείο από το ευρύ κοινό.
 9. Διοργάνωση προωθητικών εκδηλώσεων.
 10. Άσκηση καθηκόντων εθιμοτυπίας.
 11. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις άλλων φορέων για σύσφιξη σχέσεων.
 12. Μέριμνα για προβολή Ελλήνων αξιωματούχων κατά την επίσκεψή τους στο εξωτερικό (π.χ. συνέντευξη τύπου και εξασφάλιση δημοσίευσης συνέντευξης σε ΜΜΕ χώρου αρμοδιότητας).
 13. Μέριμνα για συνεργασία και προβολή του έργου της Πρεσβείας/Προξενείου στο χώρο αρμοδιότητας.
 14. Μέριμνα για την επικοινωνία της χώρας με διεθνείς οργανισμούς (π.χ. ΟΗΕ) και ελληνικούς φορείς που εδρεύουν στη χώρα αρμοδιότητας (π.χ. Ελληνικό Κέντρο Πολιτισμού).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΤΕ

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα στοιχεία επικοινωνίας των Γραφείων Τύπου εξωτερικού.

Προϊσταμένη: Αθανασία Παπατριανταφύλλου

EMBASSY OF GREECE
PRESS & COMMUNICATIONS OFFICE
ZIAUR RAHMAN CAD. 9-11
06700 G.O.P. – ANKARA – TURKEY
Tel: (+90) 312 4368866
Fax: (+90) 312 4469962
E-mail: greekpress@greekembassy.net
Website: http://www.mfa.gr/turkey/tr/the-embassy

ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Τel: (+90) 312 4480873, 4482249
Fax: (+90) 312 4463191
E-mail: gremb.ank@mfa.gr

Προϊσταμένη: Μαρία Μονδέλου

EMBASSY OF GREECE
PRESS & COMMUNICATIONS OFFICE
Francuska 33, 11000 BEOGRAD, SERBIA
Tel: (+38) 111 3340511, 3345526 (Προϊστ.)
Fax: (+38) 111 3341861
Email: greekpressbelgrade@gmail.com
Website: http://www.mfa.gr/serbia/
@GreeceInSerbia
Greece in Serbia

ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Tel: (+38) 111 3226523
Fax: (+38) 111 3344746
Email: gremb.bel@mfa.gr

Προϊστάμενος: Παναγιώτης Μητρόπουλος

GRIECHISCHE BOTSCHAFT
PRESSE – UND INFORMATIONS BÜRO
Argentinierstraße 14, 1040 Wien OESTERREICH
Tel: (+43) 1 5058125
Fax:(+43) 1 505812570
Email: pressinfo@griechische-botschaft.at
Website: www.mfa.gr/missionsabroad/austria
@GreeceInAustria

ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Tel: (+43) 1 50 615
Fax: (+43) 1 5056217
E-mail: gremb.vie@mfa.gr

Προϊσταμένη: Άννα Γεωργίου

GRIECHISCHE BOTSCHAFT BERLIN
PRESSE – UND INFORMATIONSBURO
P.0.BOX 080753 d-10007
JAGER STR. 54-55 D-10117 BERLIN, DEUTCHLAND
Tel: (+49) 30 20612900
Fax: (+49) 30 20450908
E-mail: pressinfo@griechische-botschaft.de
@GreeceinGermany

ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Tel: (+49) 30 206260
Fax: (+49) 30 20626444, 20626555
E-mail: gremb.ber@mfa.gr
Website: http://www.mfa.gr/germany/

Προϊσταμένη: Κωνσταντίνα Πανέτη

EMBASSY OF GREECE IN ROMANIA
PRESS AND COMMUNICATION OFFICE
1-3, P. Protopopescou Boulevard, Sect. 2, cod 021403
Tel.: (+40) 212094181
Email: pressoffice.bucharest@gmail.com

ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Tel.: (+40) 212094170 – 4
Fax: (+40) 212094175
Email: gremb.buc@mfa.gr
gremb.buc@gmail.com
Website: www.mfa.gr/bucharest

Προϊστάμενος: Θωμάς Θωμόπουλος

AMBASSADE DE GRECΕ EN BELGIQUE
REPRESENTATION PERMANENTE AUPRES DE L’ U.E.
BUREAU DE PRESSE ET DE COMMUNICATION
Rue Jacques de Lalaing 19-21, 1040 Bruxelles
Tel: (+32) 2 2350370
Fax: (+32) 2 2306651
E-mail: grece@gpo.be
Website: http://www.mfa.gr/brussels/
@GreeceBrussels
Greece In Brussels

ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Tel: (+32) 2 5455500 – 01
Fax: (+32) 2 5455585
E-mail: gremb.bru@mfa.gr

Προϊστάμενος: Νίκος Οικονομίδης

MISSION PERMANENTE DE LA GRECE AUPRES DE L΄ONU
BUREAU DE PRESSE ET DE COMMUNICATION
RUE DU LEMAN 4 – C.P.207
1201 GENEVE, SWITZERLAND
Tel: (+41) 22  7410920, 21
Fax: (+41) 22   7410941
E-mail:presse.grece@bluewin.ch
Website: www.greeceun.ch
Greece in the UN Geneva

ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ
Tel: (+41) 22 7353747 / 7357390
Fax: (+41) 22 7869844
Emergency Tel: (+41)794176938
E-mail: grgencon.gnv@mfa.gr
Website: www.mfa.gr/geneva

PERMANENT MISSION IN GENEVA
Tel: (+41) 22 909 8940
Fax: (+41) 22 7322150
E-mail: grdel.gva@mfa.gr
Website: http://www.mfa.gr/permanent-mission-geneva

Προϊστάμενος: Χρήστος Αποστολόπουλος

EMBASSY OF GREECE
PRESS & COMMUNICATIONS  OFFICE
18, AESHA AL TAYMORYA
QASR AN NILE, CAIRO – EGYPT
Tel: (+202) 27941369
Fax: (+202) 27944279
E-mail: pressoffcai@hotmail.com
Website: www.mfa.gr/egypt

ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Tel: (+202) 27955915, 27950443
Fax: (+202) 27963903
E-mail: gremb.cai@mfa.gr

Προϊστάμενος: Ανδρέας Σταματίου

CONSULATE GENERAL OF GREECE
MIRALAY SEFIK BEY SOKAK 9
GUMUSSUYU TAKSIM – ISTANBUL – TURKEY
Tel: (+90) 212 2448691, 2448692
Fax: (+90) 212 2448693
E-mail: pressoffice@ttmail.com
Website: www.mfa.gr/istanbul

ΠΡOΞΕΝΕΙΟ
Tel: (+90) 212 3938290 – 2
Fax: (+90) 212 2521365
E-mail: grgencon.kon@mfa.gr

Προϊσταμένη: Αικατερίνη Λάμπρου

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΛΕΩΦ. ΒΥΡΩΝΟΣ 8-10, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
Tel: (+35) 7 22665683, (Προϊστ.) 22675790
Fax: (+35) 7 22668231
E-mail: grpress@cytanet.com.cy
Website: www.mfa.gr/cyprus

ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Tel: (+35) 7 22445111, 22445122
Fax: (+35) 7 22680649
Email: gremb.nic@mfa.gr/
grembnicosia@cytanet.com.cy

Προϊσταμένη: Μαργαρίτα Αδάμου

EMBASSY OF GREECE
PRESS & COMMUNICATION OFFICE
RUA DO ALTO DO DUQUE 13, RESTELO, 1449-026 LISBON
Tel: (+35) 1 213031260-3
Fax: (+35) 1 2130311205
E-mail: greekpresslisbon@outlook.com
Website: www.mfa.gr/lisbon

ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Tel: (+35) 1 213031260-2
Fax: (+35) 1 3011205
Emergency Tel: 916330072
E-mail: gremb.lis@mfa.gr

Προϊσταμένη: Ελένη Σουπιανά

ΕΜΒΑSSY OF GREECE
PRESS & COMMUNICATIONS OFFICE
1A Holland Park, London W11 3TP
Tel: (+44) 207 727 3071
Fax: (+44) 207 7929054
E-mail: greekpressofficelondon@gmail.com
Website: http://www.mfa.gr/uk
Greece in UK / A Pint of Greece
@GreeceinUK

ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Tel: (+44) 207 2293850
Fax: (+44) 207 2297221
Ε-mail: gremb.lon@mfa.gr

Προϊσταμένη: Δέσποινα Βενιζέλου

AMBASSADE DE GRECE
BUREAU DE PRESSE ET DE COMMUNICATION
27, rue Marie-Adelaide,
L-2128 LUXEMBURG
Tel: (+35) 2 251011, 2 638922
Fax: (+35) 2 447711
E-mail: presamgr@pt.lu
Website: http://www.mfa.gr/missionsabroad/luxembourg.html
@GreeceInLux
La Grèce au Luxembourg

ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Tel: (+35) 2 4451931/ (+35) 2 44519322 (Γραμματεία)
Fax: (+35) 2 450164
E-mail: gremb.lux@mfa.gr

Προϊστάμενος: Παναγιώτης Σωτηρόπουλος

EMBAJADA DE GRECIA
OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIÓN
AVDA. DOCTOR ARCE, 24
28002 MADRID – ESPAÑA
Tel: (+34) 91 5645819, 5645833, 5624131
Fax: (+34) 91  564 46 69
E-mail: prensa@embagrec.org
Website: http://www.mfa.gr/spain/
Embajada de Grecia en Madrid

ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Tel: (+34) 91 564 46 53 – 55
Fax: (+34) 91 564 46 68
E-mail: gremb.mad@mfa.gr

Προϊστάμενος: Νέστορας Τυροβούζης

EMBASSY OF GREECE
PRESS & COMMUNICATIONS OFFICE
Ulitsa Spiridonovka 14
123001, MOSCOW – RUSSIAN FEDERATION
Τel: (+7) 495 5393867, 5393865
Fax: (+7) 495 5393866
E-mail: gtemosxas@gmail.com
Website: http://www.mfa.gr/russia/ru/the-embassy/
@PressGreek

ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Tel: (+7) 495 5392940 / 5392941
Fax: (+7) 495 5392950
E-mail: gremb.mow@mfa.gr

Προϊστάμενος: Ιωάννης Μπουμπούκης

PRESS & COMMUNICATIONS OFFICE
800 3rd Avenue, 23rd Floor, New York,
NY 10022, USA
Tel: (+1) 212  751 8788
Fax: (+1) 212  752 2056
E-mail: pressoffice@greeceinnewyork.org
Website: http://www.mfa.gr/usa/en/
Greece in New York

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ
Tel: (+1) 212 888 6900
Fax: (+1) 212 888 4440
E-mail: grdel.un@mfa.gr
@GRUN_NY

ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ
Tel: (+1) 212 9885500
Fax: (+1) 212 7348492
E-mail: grgencon.ny@mfa.gr
@GreeceinNewYork

Προϊστάμενος: Νικόλαος Παπαδόπουλος

EMBASSY OF GREECE
PRESS & COMMUNICATIONS OFFICE
2217 MASSACHUSETTS AVE, NW
Washington, D.C. 20008, U.S.A.
Tel: (+1) 202 332 2727, 3322728
Fax: (+1) 202  2654931
E-mail: pressoffice@emb-greece.com
Website: www.mfa.gr/usa
@GreeceInUSA
Greece in Washington

ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Tel: (+1) 202 939 1300
Fax: (+1) 202 939 1324
E-mail: gremb.was@mfa.gr

Προϊσταμένη: Χριστίνα Παναγοπούλου

AMBASSADE DE GRECE EN FRANCE
BUREAU DE PRESSE ET DE COMMUNICATION
17 RUE AUGUSTE VACQUERIE
75116 Paris- France
Tel: (+33) 1 56590987, (Προϊσ.) 56594703
Fax:(+33) 1 56594700
E-mail: grinfoamb.paris@wanadoo.fr info@amb-grece.fr
Website: http://www.amb-grece.fr/actuhelleniquesenfrance/
@GreceParis
La Grèce en France

ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Tel: (+33) 1 47237228
Fax: (+33) 1 47237385
E-mail: gremb.par@mfa.gr
Website: http://www.mfa.gr/france/

Προϊστάμενος: Ευθύμιος Αθανασιάδης

EMBASSY OF GREECE IN BEIJING
PRESS & COMMUNICATIONS OFFICE
Guang Hualu 19
Chaoyang, Beijing 100600, China
Tel: (+86) 10 85326958
Fax: (+86) 10 85326978
E-mail: grpress@infopek.net

SOCIAL MEDIA:
http://t.qq.com/greeceonline
http://t.sohu.com/150691418

ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Tel: (+86) 10 85325493, 65321588, 65321317,
Fax: (+86) 10 85326858, 65326705
E-mail: gremb.pek@mfa.gr
Website: http://www.mfa.gr/china/

Προϊστάμενος: Παύλος Πάντσιος

AMBASCIATA DI GRECIA
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
VIALEG. ROSSINI 4
00198  ROMA – ITALIA
Tel: (+39) 0 6 8419719, 8546224
Fax: (+39) 0 685375569
E-mail: press.rom@mfa.gr
Website: www.mfa.gr/italy
@GreeceinItaly
Ambasciata di Grecia a Roma

ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Tel: (+39) 06 8537551
Fax: (+39) 06 8415927
E-mail: gremb.rom@mfa.gr

Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Προκάκης

LIAISON OFFICE OF THE HELLENIC REPUBLIC
PRESS & COMMUNICATIONS OFFICE
6, BORKA TALESKI Str.,
1000 SKOPJE NORTH MACEDONIA
Tel: (+38) 923 213514, 3215738, 3215739
Fax: (+38) 923 213501
E-mail: grprofskopje@gmail.com
Website: https://www.mfa.gr/missionsabroad/en/north-macedonia.html

Liaison Office in Skopjie
Tel: (+38) 92 3219260
Fax: (+38) 92 3115718
Email: grskopje@mfa.gr

CONSULAR OFFICE
Tel: (+38) 92 3219280
Fax: (+38) 92 3130419
Email: grcon.sko@mfa.gr

Προϊσταμένη: Μαρία Τυροπώλη

EMBASSY OF GREECE
PRESS & COMMUNICATIONS OFFICE
103 EVLOGI GEORGIEV STR. 1504
SOFIA – BULGARIA
Tel: (+359) 28062680, (Προϊσ.) 29434618
Fax: (+359) 29461605
E-mail: grembsof@grpressbg.com
Website: http://www.mfa.gr/bulgaria/
Greece in Bulgaria – ГърциявБългария

ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Tel.: (+359) 2 9461030 / 9433453
Fax: (+359) 2 9461249
E-mail: gremb.sof@mfa.gr

Προϊσταμένη: Νικολέτα Ψυχάρη

ΕΜΒASSY OF GREECE
PRESS & COMMUNICATIONS OFFICE
KOMMENDORSGATAN 35, 2 TR
11458 STOCKHOLM – SWEDEN
Τel: (+46) 8 6602480
Fax: (+46) 8 6620958
Email: press.stockholm@mfa.gr, grpress@comhem.se
Website: http://www.mfa.gr/sweden/
@GreeceStockholm

ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Tel: (+46) 8 54566010
Fax: (+46) 8 6605470
E-mail:info.stockholm@mfa.gr
GreeceinSweden
@greeceinsweden

Προϊστάμενος: Ιωάννης Ανδριανόπουλος

REPRΕSENTATION PERMANENTE DE LA GRΕCE AU CONSEIL DE L’EUROPE
BUREAU DE PRESSE ET DE COMMUNICATION
21, PLACE BROGLIE
67000, STRASBOURG – FRANCE
Tel: (+33) 3  88324733
Fax: (+33) 3 88755330
E-mail:gtstrasbourg@gmail.com
gtstrasbourg1@yahoo.gr

ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
Tel: (+33) 3 88 32 88 18
Fax: (+33) 3 88 23 12 46
E-mail: grdel.ce@mfa.gr

Προϊστάμενος: Ανδρέας Σπύρου

EMBASSY OF GREECE
PRESS & COMMUNICATIONS OFFICE
3, DANIEL FRISCH,
TEL AVIV P.O.Box 64731, ISRAEL
Tel: (+972) 3 60 90 170 – 69 10 090
Fax: (+972) 3 6096226
E-mail: grprisr@bezeqint.net
Website: http://www.mfa.gr/missionsabroad/israel.html
 @GreeceInTelAviv
Greece in Tel Aviv

ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Tel: (+972) 3 6953060, 6094981
fax: (+972) 3 6951329
E-mail: gremb.tlv@mfa.gr

Προϊσταμένη: Αλέξανδρος Μπούζης

EMBASSY OF GREECE
PRESS & COMMUNICATIONS OFFICE
RRUGA FREDERIΚ SHIROKA 53 KP 1023
TIRANA, ALBANIA
Tel: (+355) 42 2 74 606
Fax: (+355) 42 274517
E-mail: press.tirana@mfa.gr
Website: http://www.mfa.gr/albania/
@GreeceinAlbania
GreqianeTirane

ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Tel.: (+355) 42 2 74668-69-70
Fax: (+355) 42 2 34140
E-mail: gremb.tir@mfa.gr

X