Τρίτη, 28/03/2023

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διεθνούς Επικοινωνίας είναι:

α) η παρακολούθηση των εξελίξεων στη διεθνή σκηνή και του αντίκτυπού τους στη διεθνή κοινή γνώμη και στα διεθνή ΜΜΕ, η χαρτογράφηση και ανάλυση του διεθνούς επικοινωνιακού περιβάλλοντος και της επικοινωνιακής θέσης της χώρας και των κρατικών φορέων σε αυτό και η σχετική ενημέρωση των κρατικών υπηρεσιών και φορέων στην κατεύθυνση της χάραξης και εφαρμογής επικοινωνιακής πολιτικής και δράσεων επικοινωνιακής διπλωματίας για τη χώρα και τους φορείς,

β) η μέριμνα, σε συνεργασία με τους (συν)αρμόδιους φορείς, για την επικοινωνία των ελληνικών θέσεων και απόψεων στη διεθνή κοινή γνώμη, για την προβολή της χώρας και την αναβάθμισή της εικόνας της στο εξωτερικό, με τη χρήση και αξιοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου και διαύλου επικοινωνίας,

γ) η διοικητική υποστήριξη των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού, ο καθορισμός των στόχων και ο συντονισμός του έργου τους.

X