Δευτέρα, 20/03/2023

Το ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την επιτυχή επιτέλεση του έργου του λειτουργεί σε 24ωρη βάση και είναι αρμόδιο για:

α. τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών από ποικίλες πηγές (ενδεικτικά ξένος Τύπος και διεθνή ΜΜΕ, Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού, δεξαμενές σκέψης) για διεθνή ή ειδικά θέματα που αφορούν διακρατικές και διεθνείς σχέσεις, για ευρωπαϊκά θέματα ή εν γένει για θέματα ελληνικού ενδιαφέροντος,

β. την αρχειοθέτηση των ως άνω πληροφοριών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων στη Βιβλιοθήκη της υπηρεσίας, ώστε να εξασφαλίζεται η ταχεία ανεύρεση και η πρόσβαση στις ζητούμενες πληροφορίες και η μεταξύ τους συσχέτιση,

γ. την αξιοποίηση των ανωτέρω για την έκδοση σχετικών δελτίων προς ενημέρωση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας, των οργάνων του κράτους και των καθ’ ύλην αρμόδιων φορέων του δημόσιου τομέα,

δ. την παραγωγή στατιστικών στοιχείων για τη δημοσιότητα, την αρχειοθέτηση και την τήρηση των σχετικών στοιχείων και την ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας και των κρατικών φορέων,

ε. την παρακολούθηση του ομογενειακού Τύπου και των ομογενειακών ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, όπως και την καλλιέργεια και διατήρηση πνευματικών και πολιτιστικών δεσμών με τους ομογενείς και τις οργανώσεις τους, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών, στ. τα ζητήματα σχετικά με τις διακρατικές συμφωνίες και διμερείς ή πολυμερείς συνεργασίες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας,

ζ. τη μέριμνα, σε συνεργασία με το Τμήμα Υποστήριξης Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Εξωτερικού, για την ανασκευή, μέσω των Γραφείων, ανακριβών ή δυσμενών δημοσιευμάτων και πληροφοριών των ξένων ΜΜΕ.

X