Δευτέρα, 20/03/2023

Το ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ είναι αρμόδιο για:

α. την παραγωγή αναλύσεων και ερευνών αγοράς και κοινής γνώμης, με ίδια μέσα ή μέσω εξωτερικών αναδόχων, και την επεξεργασία στοιχείων τέτοιων αναλύσεων και ερευνών άλλων κρατικών υπηρεσιών και φορέων για την οριοθέτηση αναγκών, τον εντοπισμό αδυναμιών και κινδύνων και την επισήμανση ζητημάτων κρίσιμων για την κατανόηση του διεθνούς επικοινωνιακού περιβάλλοντος στο οποίο εντάσσεται η χώρα ή συγκεκριμένοι κρατικοί φορείς και υπηρεσίες και για τη διαπίστωση της θέσης τους σε αυτό ώστε να εξυπηρετείται το έργο της χάραξης αντίστοιχων στρατηγικών και πολιτικών διεθνούς επικοινωνίας και επικοινωνιακής διπλωματίας,

β. τη δημιουργία πρωτογενούς υλικού αναλύσεων και τη συγκέντρωση, ταξινόμηση, διαμόρφωση και αξιοποίηση κάθε αντίστοιχου υλικού που παράγουν άλλες οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, οι οποίες και θα το τροφοδοτούν,

γ. την ενημέρωση της Βιβλιοθήκης της υπηρεσίας με καταχώρηση πληροφοριών ενδεικτικά για το διεθνές επικοινωνιακό περιβάλλον, τα πορίσματα των αξιολογήσεων, τα σχετικά εργαλεία, μελέτες περιπτώσεων (case studies), βέλτιστες πρακτικές από την ελληνική και διεθνή εμπειρία, εκπαιδευτικό υλικό για την αξιολόγηση,

δ. το χειρισμό άλλων ζητημάτων γενικής φύσεως αναγομένων στην ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας.

X