Δευτέρα, 20/03/2023

Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού είναι αυτοτελείς υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας που συνιστώνται και λειτουργούν στον τόπο της έδρας των ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών ή σε άλλες πόλεις χώρας αρμοδιότητας διπλωματικής αρχής.

Τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού λειτουργούν ως Αυτοτελή Γραφεία τα οποία υπάγονται απευθείας στη Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας.

Τα ζητήματα της σύστασης, διάρθρωσης, στελέχωσης, οργάνωσης και λειτουργίας, αρμοδιοτήτων και επιλογής Προϊσταμένων των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού, όπως και τα θέματα της σύνθεσης, μεταθέσεων και αποσπάσεων του προσωπικού τους διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4339/2015, όπως εκάστοτε ισχύουν.

X