Δευτέρα, 20/03/2023

Το ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ είναι αρμόδιο για:

α. τη μελέτη των θεμάτων των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού, τον προγραμματισμό και συντονισμό του έργου τους, τον καθορισμό των στόχων και του τρόπου λειτουργίας και δράσης τους, την αξιολόγηση του έργου τους, καθώς και την παροχή σε αυτά των αναγκαίων στοιχείων, πληροφοριών, εντολών, οδηγιών και κατευθύνσεων για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και την εκπλήρωση της αποστολής τους κατά τις κείμενες διατάξεις,

β. την εισήγηση ή διαμεσολάβηση προς τις άλλες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για τη σύσταση, στελέχωση, αλλαγή τάξης, αναστολή λειτουργίας ή κατάργηση και για τα θέματα προσωπικού, προϋπολογισμού, οικονομικής διαχείρισης, στέγασης, μέριμνας και υποστήριξης εν γένει των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού καθώς και για θέματα απόσπασης υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας σε διπλωματικές αρχές του εξωτερικού,

γ. τη μέριμνα, σε συνεργασία με το Τμήμα Διεθνούς Ενημέρωσης, για την ανασκευή μέσω των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό ανακριβών ή δυσμενών δημοσιευμάτων ή εκπομπών και γενικά πληροφοριών των ξένων ΜΜΕ και του Τύπου,

δ. την υποδοχή, επεξεργασία και μέριμνα διεκπεραίωσης αιτημάτων και εισηγήσεων των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού για διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων, διευκολύνσεις προς ξένα ΜΜΕ, παροχή στοιχείων προς ΜΜΕ, φορείς και ιδιώτες,

ε. την υποστήριξη και προώθηση, μέσω των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού, δράσεων και εκδηλώσεων των φορέων εξωστρέφειας στο εξωτερικό και τη συμμετοχή στο σχεδιασμό, συντονισμό και υλοποίηση προωθητικών δράσεων στο εξωτερικό σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων,

στ. το διοικητικό έλεγχο των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, την επιθεώρηση για τη διαπίστωση του τρόπου λειτουργίας και της απόδοσής τους, όπως και την υποβολή εισηγήσεων για την πλέον εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους,

ζ. την παρακολούθηση της επικοινωνίας και των σχέσεων των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό με άλλες δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς και κάθε τρίτο.

X