Τρίτη, 28/03/2023

Το ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ για την επιτυχή επιτέλεση του έργου του λειτουργεί σε 24ωρη βάση και είναι αρμόδιο για:

α. το σχεδιασμό και την διεκπεραίωση ενεργειών προβολής της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και εν γένει της πολιτικής ηγεσίας της χώρας,

β. τη διοργάνωση και πραγματοποίηση πάσης φύσεως εκδηλώσεων (ενδεικτικά συνέδρια, ημερίδες, ενημερωτικές συναντήσεις, συνεντεύξεις Τύπου, εκδηλώσεις προβολής) την οργάνωση Κέντρων Τύπου για την παρακολούθηση από τους εκπροσώπους των ΜΜΕ εκδηλώσεων ή σημαντικών γεγονότων διεθνούς ενδιαφέροντος και την υποστήριξη της διοργάνωσης και πραγματοποίησης παρόμοιων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από όργανα του Κράτους και άλλες ελληνικές κρατικές υπηρεσίες και φορείς, συλλογικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα, ξένους επισήμους, προσωπικότητες και λοιπούς παράγοντες, μεταξύ άλλων μέσω της διάθεσης των πρόσφορων για τις εν λόγω εκδηλώσεις χώρων και εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, της παροχής υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας στους διοργανωτές και συμμετέχοντες ή της παροχής της αιγίδας της Γενικής Γραμματείας στις ανωτέρω εκδηλώσεις,

γ. τη μέριμνα για τη διαρρύθμιση και συντήρηση σε άριστη κατάσταση των κατάλληλων για εκδηλώσεις χώρων και εγκαταστάσεων της Γενικής Γραμματείας, καθώς και των επίπλων, συσκευών και του μηχανικού εξοπλισμού τους, τον εφοδιασμό με αναλώσιμα υλικά και την εν γένει διαχείρισή τους,

δ. τα ζητήματα και τις εκδηλώσεις κοινωνικού και εθιμοτυπικού χαρακτήρα της Γενικής Γραμματείας,

ε. την οργάνωση των αποστολών της Κυβέρνησης στο εξωτερικό, τη διευκόλυνση των δημοσιογραφικών αποστολών που συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ή τον Πρωθυπουργό σε επίσημες επισκέψεις στο εξωτερικό,

στ. τις διευθετήσεις για την εξυπηρέτηση των ΜΜΕ στην κάλυψη των επίσημων επισκέψεων ξένων ηγετών στην Ελλάδα, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς,

ζ. τη διαπολιτισμική επικοινωνία και την καλλιέργεια σχέσεων με ξένους φορείς που λειτουργούν στην Ελλάδα, με έμφαση κυρίως σε χώρες όπου δεν λειτουργούν Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού.

X