Τρίτη, 28/03/2023

Το ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ είναι αρμόδιο για:

α. την επισκόπηση, τον εντοπισμό και τη συλλογή πρωτογενών πληροφοριών από διάφορες πηγές (ενδεικτικά ελληνικά ΜΜΕ, Γραφεία Τύπου εσωτερικού, μέσα κοινωνικής δικτύωσης), την αξιολόγηση και προώθησή τους για την άμεση, έγκυρη και πλήρη ενημέρωση της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας, των λοιπών κυβερνητικών και αρμόδιων κατά περίπτωση κρατικών φορέων όπως και των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο ελληνικό Κοινοβούλιο για θέματα που αφορούν τη χώρα, κρατικές ανακοινώσεις, εξαγγελίες, πολιτικές και δράσεις, εσωτερικές εξελίξεις και για οποιοδήποτε θέμα τους αφορά,

β. τη συγκέντρωση και επεξεργασία επίσημων στοιχείων που αφορούν θέματα γενικού ενδιαφέροντος (ενδεικτικά οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, οικολογικά, τεχνολογικά, καινοτόμες δράσεις), τη δημιουργία σχετικού ψηφιακού αρχείου, την ενημέρωση της Βιβλιοθήκης που τηρείται στην υπηρεσία και τη διάθεσή τους μέσω κατάλληλων διαδικτυακών εφαρμογών προς οπτική άντληση υλικού από ενδιαφερόμενους φορείς, την πολιτική και πολιτειακή ηγεσία καθώς και τους πολίτες,

γ. την αρχειοθέτηση των ανωτέρω δημοσιογραφικών και άλλων αναφορών με τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων στη Βιβλιοθήκη της υπηρεσίας, ώστε να εξασφαλίζεται η ταχεία ανεύρεση και πρόσβαση στις ζητούμενες πληροφορίες και η μεταξύ τους συσχέτιση, την παραγωγή στατιστικών αναλύσεων για τη δημοσιότητα, την τήρηση των σχετικών στατιστικών στοιχείων και την ενημέρωση της υπηρεσίας και των κρατικών φορέων,

δ. την επιχειρησιακή υποστήριξη των αναγκών ενημέρωσης της Κυβέρνησης,

ε. την επεξεργασία, σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού, τα Γραφεία Τύπου των Υπουργείων, άλλες αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και υπηρεσίες φορέων του δημοσίου τομέα, πληροφοριών και στοιχείων που αναφέρονται σε θέματα κρατικής πολιτικής και δραστηριότητας και την αξιοποίηση τους για την κάλυψη αναγκών δημόσιας ενημέρωσης,

στ. τη μέριμνα συλλογής, επεξεργασίας και διάχυσης δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών προς τους πολίτες για θέματα πολιτικών, πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και υπηρεσιών στο πλαίσιο της διαδικασίας ενημέρωσης της κοινής γνώμης, ενθάρρυνσης της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και διασφάλισης της στάθμισης των αναγκών, συμφερόντων και δικαιωμάτων τους κατά τη λήψη αποφάσεων δημόσιας πολιτικής,

ζ. την υποστήριξη του έργου των Γραφείων Τύπου εσωτερικού μέσω της διαβίβασης ειδήσεων, πληροφοριών και οδηγιών για περαιτέρω αξιοποίηση και την παρέμβαση ή διαμεσολάβηση προς διευθέτηση των πάσης φύσεως ζητημάτων στις σχέσεις των Γραφείων με τις υπηρεσίες και φορείς του τόπου λειτουργίας ή του χώρου αρμοδιότητάς τους,

η. την έκδοση ανακοινώσεων για την ανασκευή ή διάψευση ανακριβών δημοσιευμάτων των εγχώριων ΜΜΕ,

θ. τη μελέτη, ανάλυση και αξιολόγηση των συνθηκών του εσωτερικού επικοινωνιακού περιβάλλοντος και της θέσης των κρατικών υπηρεσιών και φορέων σε αυτό, καθώς και του αντίκτυπου των επικοινωνιακών προγραμμάτων και δράσεών τους στο εσωτερικό βάσει πληροφοριών και στοιχείων που παρέχουν οι εν λόγω υπηρεσίες και φορείς στην κατεύθυνση της συμβολής στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αποτίμηση του Στρατηγικού Σχεδίου Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής.

X