Δευτέρα, 20/03/2023

Το Τμήμα Εποπτευόμενων Φορέων της ΓΓΕΕ & Επικοινωνιακών Δράσεων είναι αρμόδιο για:

α. την εποπτεία της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, καθώς και την εποπτεία του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ ΜΠΕ Α.Ε.) και του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.).

β. τη σύναψη μνημονίων συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας και των εποπτευόμενων φορέων της.

γ. την διεκπεραίωση κάθε θέματος αρμοδιότητας του Υπουργού, που αφορά τους εποπτευόμενους φορείς της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

δ. την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου φορέων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τη διαφημιστική προβολή των προγραμμάτων τους, καθώς και την επικαιροποίησή του.

ε. την εποπτεία στα Υπουργεία και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων και δράσεων σύμφωνα με την με αριθμό 50/22.12.2015 ΠΥΣ σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του π.δ. 261/1997 και του π.δ. 60/1997.

στ. την κατάρτιση αναλυτικών πινάκων των ετήσιων απολογιστικών στοιχείων των ανωτέρω φορέων και την υποβολή τους στην προϊστάμενη πολιτική ηγεσία,

ζ. τη μέριμνα για τη λειτουργία και το χειρισμό του ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής επικοινωνιακών δράσεων στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, τη χορήγηση σε δημόσιους φορείς κωδικών πρόσβασης στο εν λόγω σύστημα και τη μέσω αυτού ηλεκτρονική διαχείριση των αιτήσεων έγκρισης των διαφημιστικών προγραμμάτων και των απολογιστικών καταστάσεων των φορέων,

η. τον έλεγχο τήρησης, κατ’ άρθρο 27, παρ. 6 του ν. 3166/2003, εκ μέρους των διαφημιστικών εταιρειών που συνεργάζονται με δημόσιους φορείς ή έχουν αναλάβει κρατική διαφήμιση, των μηνιαίων απολογιστικών στοιχείων δαπανών (διαφημιστικές καταχωρίσεις ή μεταδόσεις) σε ΜΜΕ σχετικά με το αντικείμενο, την ποσότητα και την αξία των δαπανών αυτών.

θ. τη διαχείριση της ηλεκτρονικής υποβολής των απολογιστικών στοιχείων των δημόσιων φορέων που διενήργησαν δημοσκόπηση κατά τους ορισμούς του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 3603/2007 (στοιχεία επιχειρήσεων που ανέλαβαν για λογαριασμό τους τη διενέργεια δημοσκόπησης, το θέμα της δημοσκόπησης και το ύψος της αμοιβής της αναδόχου εταιρείας) και την αποστολή καταστάσεων των ανωτέρω στοιχείων στη Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής στο τέλος κάθε έτους.

X