Τρίτη, 28/03/2023

Το ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ είναι αρμόδιο για:

α. την τήρηση στοιχείων για την τακτική έκδοση και κυκλοφορία των εφημερίδων και λοιπών εντύπων και τη σύνταξη επετηρίδας του ελληνικού Τύπου.

β. την επιχορήγηση της ταχυδρομικής διακίνησης των εντύπων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, τις εισηγήσεις για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε έντυπα και την παροχή διευκολύνσεων και υποστήριξης εν γένει στις εφημερίδες και τα λοιπά έντυπα που πληρούν τις προς τούτο οικείες προϋποθέσεις.

γ. τον έλεγχο συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για την καταχώριση κρατικών δημοσιεύσεων στον περιφερειακό και τοπικό Τύπο, τη συγκρότηση υπηρεσιακών κλιμακίων ελέγχου, τον καθορισμό των ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων που πληρούν τις προϋποθέσεις καταχώρισης κρατικών δημοσιεύσεων, καθώς και τις εισηγήσεις επί των προσφυγών εκδοτών κατά των υπουργικών αποφάσεων που καθορίζουν τις εν λόγω εφημερίδες ως δικαιούχους καταχώρισης δημοσιεύσεων φορέων του δημόσιου τομέα.

δ. τον καθορισμό ημερησίων οικονομικών εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και προσκλήσεων Γενικών Συνελεύσεων Α.Ε., την εισήγηση στον αρμόδιο καθ’ ύλην Υπουργό για έκδοση της σχετικής απόφασης, καθώς και την επικουρική συνδρομή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για ζητήματα που διέπουν το καθεστώς δημοσίευσης στον οικονομικό Τύπο σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

ε. την κατά τους ορισμούς του νόμου παροχή επαγγελματικών διευκολύνσεων στους εργαζομένους στον τομέα του Τύπου για την άσκηση του έργου τους (θεώρηση επαγγελματικών ταυτοτήτων, χορήγηση βεβαιώσεων στους φωτοειδησεογράφους, μετά τη διενέργεια σχετικών ελέγχων, για χρήση στους ασφαλιστικούς φορείς τους κ.ά.), καθώς και την τήρηση σχετικού αρχείου.

στ. τη συνεργασία με τις διεθνείς δημοσιογραφικές ενώσεις.

ζ. την εφαρμογή των διατάξεων για την ίδρυση και λειτουργία πρακτορείων Τύπου και τη διακίνηση του Τύπου γενικώς, καθώς και την παρακολούθηση της ομαλής διακίνησής του.

η. την υποβολή καταστάσεων απασχολουμένων δημοσιογράφων σε Γραφεία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων φορέων του δημόσιου τομέα.

θ. τα θέματα εν γένει οργάνωσης και διαχείρισης του Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, ιδίως την παραλαβή των αιτήσεων εγγραφής των επιχειρήσεων στο Μητρώο, την καταχώριση των στοιχείων τους σε ειδικές μερίδες, τη διαρκή ενημέρωση και επικαιροποίηση των στοιχείων του Μητρώου (άρθρο 52 του ν. 4339/2015).

ι. την τήρηση του Μητρώου Επιχειρήσεων Ερευνών Ραδιοτηλεοπτικής Αγοράς (άρθρο 11 του ν. 2328/1995).

X