Τρίτη, 28/03/2023

Το ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ είναι αρμόδιο για:

α. την παρακολούθηση, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, των εξελίξεων του κανονιστικού πλαισίου και της νομολογίας στον τομέα των οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών μέσων και των εφαρμογών του Διαδικτύου στα θέματα του Τύπου και της διάχυσης της πληροφορίας (ενδεικτικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης) και την εκπόνηση μελετών, αναλύσεων, εισηγήσεων και προτάσεων για την πολιτική που εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο.

β. τη μέριμνα, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, για τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία διεθνών νομικών κειμένων για θέματα του Τμήματος που αφορούν οπτικοακουστικά μέσα, ηλεκτρονικά μέσα και Διαδίκτυο και την προσαρμογή και εναρμόνιση της εσωτερικής νομοθεσίας προς το ενωσιακό δίκαιο.

γ. την οργάνωση και υποστήριξη της συμμετοχής και εκπροσώπησης της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ή των εποπτευόμενων από αυτή νομικών προσώπων σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή fora και προγράμματα για θέματα κανονιστικών ρυθμίσεων οπτικοακουστικών μέσων, ηλεκτρονικών μέσων και Διαδικτύου, αρμοδιότητας του Τμήματος.

δ. τη συμμετοχή σε όργανα και επιτροπές που αφορούν στην προώθηση του ελληνικού κινηματογράφου.

ε. την τήρηση στοιχείων από τους παρόχους υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει των διατάξεων του π.δ. 109/2010 και την υποβολή εθνικών εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προώθηση και προβολή των ευρωπαϊκών έργων στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.

στ. την τήρηση αρχείου τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών που έχουν συμμετάσχει σε διαγωνιστικές διαδικασίες αδειοδότησης.

ζ. τα θέματα συνεργασίας με το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης.

η. τον καθορισμό των όρων προβολής των πολιτικών κομμάτων, που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο καθώς και των πολιτικών κομμάτων που δεν εκπροσωπούνται και μετέχουν στις εκλογές.

θ. τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος που αφορούν στη συνδρομητική, ψηφιακή, δορυφορική, mobile, υβριδική ή καλωδιακή τηλεόραση.

ι. την διαχείριση θεμάτων που άπτονται των πνευματικών δικαιωμάτων.

ια. τη στήριξη της λειτουργίας Κωδίκων Δεοντολογίας στους τομείς της επικοινωνίας και ενημέρωσης σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

X