Πέμπτη, 09/02/2023

Σύνθεση του προσωπικού των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας
Ν. 4339/2015 Άρθρο 31


1. Η σύνθεση του προσωπικού των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας κατά τάξη έχει ως εξής:

α) Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Α΄τάξης:

 1. Έως τέσσερις θέσεις του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, εκ των οποίων μία θέση Προϊσταμένου με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Επικοινωνίας Α’.
 2. Έως μία θέση δημοσιογράφου, μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος αναγνωρισμένης δημοσιογραφικής ένωσης, με πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας διαπίστευσης και μίας άλλης ξένης γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 3. Έως μία θέση του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός, Διοικητικός – Οικονομικός ή ειδικού επιστήμονα ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός ή του κλάδου ΔΕ Διοικητικός, με πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

β) Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Β΄τάξης:

 1. Έως τρεις θέσεις του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, εκ των οποίων μία θέση Προϊσταμένου με βαθμό τουλάχιστον Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄.
 2. Έως μια θέση δημοσιογράφου, μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος αναγνωρισμένης δημοσιογραφικής ένωσης, με πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας διαπίστευσης και μίας άλλης ξένης γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 3. Έως μία θέση του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός, Διοικητικός – Οικονομικός ή ειδικού επιστήμονα ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός ή του κλάδου ΔΕ Διοικητικός, με πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

γ) Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας Γ΄τάξης:

 1. Έως δύο θέσεις του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, εκ των οποίων μια θέση Προϊσταμένου με βαθμό τουλάχιστον Γραμματέα Επικοινωνίας Α΄.
 2. Έως μία θέση δημοσιογράφου, μόνιμου ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος αναγνωρισμένης δημοσιογραφικής ένωσης, με πολύ καλή γνώση της γλώσσας της χώρας διαπίστευσης και μίας άλλης ξένης γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 3. Έως μία θέση του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός, Διοικητικός – Οικονομικός ή ειδικού επιστήμονα ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός ή του κλάδου ΔΕ Διοικητικός, με πολύ καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

2. Σε κάθε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας μπορεί να συσταθεί με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού μία θέση προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ειδικότητα γραμματέων – μεταφραστών. Για τη θέση της παραγράφου αυτής προσλαμβάνονται, επιτοπίως, μόνιμοι κάτοικοι της χώρας, όπου εδρεύει το συγκεκριμένο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας, εφόσον γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική και την τοπική γλώσσα και διαθέτουν κατά προτίμηση τίτλο σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Για την πρόσληψη απαιτείται έγκριση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μετά από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση του Προϊσταμένου του Γραφείου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας καθορίζεται το ύψος του μισθού των ανωτέρω υπαλλήλων, αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες αγοράς εργασίας βάσει συγκεκριμένων στοιχείων. Η πρόσληψη γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου και δύναται να ανανεώνεται κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων. Το προσωπικό αυτό δεν μετατίθεται ούτε τοποθετείται σε οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στην Ελλάδα και δεν καταβάλλονται σε αυτό επιδόματα αλλοδαπής, οικοσκευής και άλλα συναφή επιδόματα.

3. Οι προσλαμβανόμενοι σύμφωνα με την παράγραφο 2, εφόσον έχουν την ελληνική ιθαγένεια, μπορούν με αίτησή τους να υπαχθούν στην ελληνική νομοθεσία περί κοινωνικών ασφαλίσεων ή να ασφαλισθούν σε επιτόπιο ασφαλιστικό φορέα, αν παρέχεται η σχετική δυνατότητα. Οι αλλοδαποί διέπονται από την επιτόπια ασφαλιστική νομοθεσία. Το ποσοστό του ασφάλιστρου, που αναλογεί στον εργοδότη, βαρύνει σε κάθε περίπτωση το ελληνικό Δημόσιο.

4. Για τη ρύθμιση θεμάτων ασφάλισης, συνταξιοδότησης, αποζημίωσης, καθώς και των λοιπών εργατικών ζητημάτων, για μεν τους αλλοδαπούς εφαρμόζεται το αλλοδαπό δίκαιο, για δε τους Έλληνες υπηκόους το δίκαιο το οποίο καθορίζεται από τη σύμβαση.

Στελέχωση των Γραφείων Τύπου & Επικοινωνίας
Ν. 4339/2015 Άρθρο 32


1. Στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας τοποθετούνται:

 • υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων & Γραμματέων Επικοινωνίας,
 • δημοσιογράφοι, μόνιμοι ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ή είναι αποσπασμένοι σε αυτή από εποπτευόμενο από αυτή νομικό πρόσωπο,
 • υπάλληλοι του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός, Διοικητικός – Οικονομικός ή ειδικοί επιστήμονες ή του κλάδου ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός ή του κλάδου ΔΕ Διοικητικός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για την εκτέλεση διοικητικών και οικονομικών καθηκόντων,
 • επιτόπιο προσωπικό γραμματέων – μεταφραστών για την εκτέλεση μεταφραστικών καθηκόντων και καθηκόντων γραμματειακής υποστήριξης.

2. Το προσωπικό των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στην Ελλάδα.

3. Η γνώση των γλωσσών και το επίπεδο αυτής πιστοποιούνται με αναγνωρισμένα διπλώματα γλωσσομάθειας, όπως ορίζεται στο άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως κάθε φορά ισχύει, ή με τίτλους σπουδών αναγνωρισμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή με σχετική βεβαίωση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

4. Η σχετική γνώση και το επίπεδο της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών πιστοποιούνται, όπως ορίζεται στο άρθρο 28 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 παρ. 6α του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και όπως κάθε φορά ισχύει, ή με τίτλους σπουδών πληροφορικής από αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με σχετική βεβαίωση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

5. Σύζυγοι υπηρετούντων σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, δημοσιογράφων και διοικητικών υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου ή εργάζονται στο Δημόσιο με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, μπορεί να αποσπώνται λόγω συνυπηρέτησης και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής σχετικής διάταξης, με κοινή απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, στο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας στο οποίο υπηρετεί ο σύζυγός τους και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η θητεία του τελευταίου. Οι αποσπώμενοι επιτελούν καθήκοντα διοικητικού υπαλλήλου και δεν δικαιούνται επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή και προσαυξήσεις για την κάλυψη των δαπανών στέγασης και οικογενειακών βαρών. Δικαιούνται τις αποδοχές τους της ημεδαπής, οι οποίες καταβάλλονται από το φορέα προέλευσής τους.

Μεταθέσεις στα Γραφεία Τύπου & Επικοινωνίας
Ν. 4339/2015 Άρθρο 39


 1. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, των δημοσιογράφων,των υπαλλήλων του κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Διοικητικός ή Διοικητικός – Οικονομικός ή ΤΕ Διοικητικός – Λογιστικός ή ΔΕ Διοικητικός ή των ειδικών επιστημόνων από και προς τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας ενεργούνται με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού μετά από σύμφωνη γνώμη του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την ημέρα της μετακίνησής του.
 2. Η μετάθεση των υπαλλήλων της προηγούμενης παραγράφου, οι οποίοι υπηρετούν σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας, ενεργείται, εφόσον έχουν συμπληρώσει τετραετή τουλάχιστον υπηρεσία στο ίδιο Γραφείο. Η μετάθεση υπαλλήλου μπορεί να γίνει και πριν από την παρέλευση της τετραετίας είτε μετά από αίτησή του είτε για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες προσδιορίζονται, επί ποινή ακυρότητας, με ειδική και συγκεκριμένη αιτιολογία στο σώμα της απόφασης μετάθεσης, είτε εάν έχει ασκηθεί δίωξη για πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο επισύρει ποινή τουλάχιστον προστίμου μεγαλύτερου από τις αποδοχές δεκαπέντε ημερών. Ανώτατο όριο συνεχούς παραμονής στο ίδιο Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ορίζεται η τετραετία. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στο ίδιο Γραφείο κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπαλλήλου δεν επιτρέπεται να υπερβεί την οκταετία.
 3. Οι υπάλληλοι της παραγράφου 1, που υπηρετούν σε Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας ή είναι αποσπασμένοι σε ελληνικές διπλωματικές αρχές, μετατίθενται ή μετακινούνται υποχρεωτικά σε οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στην Ελλάδα χωρίς άλλη διατύπωση και χωρίς γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όταν συμπληρώσουν οκταετή συνεχή υπηρεσία στο εξωτερικό ή όταν λήξει ο χρόνος απόσπασής τους αντίστοιχα.
 4. Σε κάθε περίπτωση, νέα μετάθεση ή απόσπαση σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας και ελληνική διπλωματική ή άλλη αρχή του εξωτερικού δεν επιτρέπεται πριν από την παρέλευση δύο ετών υπηρεσίας στην Ελλάδα μετά την επιστροφή του υπαλλήλου από το εξωτερικό.
 5. Από τα ανώτατα χρονικά όρια υπηρεσίας των παραγράφων 2 και 3 μπορεί να εξαιρούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μετά από ειδικά αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου έως τρεις υπάλληλοι του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, οι οποίοι γνωρίζουν αποδεδειγμένα με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών μία από τις γλώσσες αραβική, κινεζική και ιαπωνική και υπηρετούν σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας χώρας στην οποία ομιλείται η αντίστοιχη γλώσσα.
 6. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας των υπαλλήλων του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας στο εξωτερικό δεν μπορεί να υπερβεί τα είκοσι χρόνια κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους και των λοιπών υπαλλήλων δεν μπορεί να υπερβεί τα δεκατέσσερα χρόνια. Μετά τη συμπλήρωση των ορίων αυτών δεν επιτρέπεται νέα μετάθεση ή απόσπαση σε Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας ή σε ελληνική διπλωματική αρχή του εξωτερικού.
 7. Υπάλληλοι οι οποίοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας για αυτοδίκαιη απόλυση λόγω συνταξιοδότησης σε χρονικό διάστημα μικρότερο των δυο ετών δεν επιτρέπεται να μετατίθενται ή να αποσπώνται για υπηρεσία στο εξωτερικό.
 8. Οι μεταθέσεις των υπαλλήλων της παραγράφου 1 από και προς τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Ιούνιο έως και Αύγουστο. Ειδικά για το νότιο ημισφαίριο πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Νοέμβριο έως και Ιανουάριο. Για εξαιρετικούς λόγους και μετά από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μπορεί να γίνει μετάθεση υπαλλήλων εκτός των ανωτέρω ορίων.
 9. Για τον έγκαιρο προγραμματισμό των μεταθέσεων των υπαλλήλων από και προς το εξωτερικό η αρμόδια για την υποστήριξη της λειτουργίας των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας δημοσιοποιεί εγγράφως μέχρι 15 Νοεμβρίου εκάστου έτους τις θέσεις των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας που προβλέπεται να κενωθούν και να καλυφθούν κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους. Οι αιτήσεις υπαλλήλων για συμπλήρωση των προς κάλυψη θέσεων υποβάλλονται μέχρι 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Η παράλειψη τήρησης της υποχρέωσης της παρούσας παραγράφου συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος.
 10. Το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη διαμόρφωση της γνώμης για τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις στο εξωτερικό λαμβάνει υπόψη του τα εξής κριτήρια, όπως αναλύονται και μοριοδοτούνται σύμφωνα με το Παράρτημα II για τους υπαλλήλους του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας και το παράρτημα ΙΙΙ για τους δημοσιογράφους και τους λοιπούς υπαλλήλους, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος νόμου:
  α) την αίτηση του υπαλλήλου,
  β) τις υπηρεσιακές ανάγκες,
  γ) την ανάγκη εναλλαγής σε θέσεις, ώστε ο υπάλληλος να αποκτά γενικότερη εμπειρία,
  δ) την ιδιαιτερότητα της προς πλήρωση θέσης,
  ε) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου, όπως προκύπτουν από τον φάκελό του και από σχετική συνέντευξη, για την οποία τηρούνται μαγνητοφωνημένα πρακτικά.
 11. Οι Γραμματείς Επικοινωνίας Β΄ αμέσως μετά το διορισμό τους υπηρετούν υποχρεωτικά τουλάχιστον για δύο έτη σε οργανική μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας στην Ελλάδα.
 12. Οι διαδικασίες του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και στις αποσπάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 28.
X