Η υπ’ αριθμ. 12179/2.7.2014 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β’ 1893/11.7.2014)