Η υπ’ αριθμ. 14815/11.8.2014 Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.12179/2.7.2014 υπουργικής απόφασης» (ΦΕΚ Β’ 2207/12.8.2014)